p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effect of Dermalix® on colon anastomosis leakage: experimental study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1212-1217 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.20194

The effect of Dermalix® on colon anastomosis leakage: experimental study

Şiyar Ersöz, Yasemin Konuk
Department of General Surgery, Ankara University, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: This study aimed to evaluate the effect of Dermalix® (Dx) on wound healing and anastomotic leakage in a rat model of end-to-end colon anastomosis.
METHODS: The study was carried out on 40 rats, as divided into three groups, including a negative control group (n=10, laparotomy only) control group (n=15, colon anastomosis), and the experimental group (n=15, colon anastomosis plus Dx applied to anastomo-sis site). The rats were sacrificed on the 3rd post-operative day, and resected colon segments were evaluated for bursting pressure (mmHg) using an infusion pump set-up and for pathological parameters of wound healing including neutrophil infiltration, epithelial regeneration, granulation tissue formation, local inflammatory response, neovascularization, and foreign body reaction.
RESULTS: Anastomotic leakage rate was significantly lower (1 rat vs. 6 rats, P=0.040). Moreover, mean bursting pressure was signifi-cantly (2.95 times) higher (mean 121 vs. 41 mmHg, respectively, P<0.05) in the Dx experimental group than in the control group. Dx was considered to significantly accelerate wound healing by increasing neovascularization (P<0.001). Control and experimental groups were similar in terms of other pathological parameters.
CONCLUSION: Based on significantly lower rate of anastomotic leakage and its positive effects especially on the bursting pressure and neovascularization, Dx seems to be considered as a promising technology in preventing anastomotic leakage.

Keywords: Anastomotic leakage, colon anastomosis; Dermalix®; rat model; wound healing.

Dermalix®'in kolon anastomoz kaçakları üzerine etkisi: Deneysel çalışma

Şiyar Ersöz, Yasemin Konuk
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

AMAÇ: Çalışmada, Dermalix® (Dx)'in yara iyileşmesi ve anastomoz kaçağı üzerine olan etkisinin sıçan uç uca kolon anastomozu modelinde değer-lendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma; negatif kontrol grubu (n=10, sadece laparotomi), kontrol grubu (n=15, kolon anastomozu) ve deney grubu (n=15, kolon anastomozu ve anastomoz bölgesine uygulanan Dx) olmak üzere 3 gruba bölünmüş halde 40 sıçan üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sıçanlar postoperatif 3. günde sakrifiye edilmiş ve rezeke edilen kolon segmentlerinde infüzyon pompası yardımı ile patlama basıncı (mmHg) ve nötrofil infiltrasyonu, epitel rejenerasyonu, granülasyon dokusu oluşumu, lokal inflamatuar yanıt, neovaskülarizasyon ve yabancı cisim reaksiyonu dahil olmak üzere yara iyileşmesinin patolojik parametreleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Anastomoz kaçağı oranı anlamlı derecede düşük (1 sıçan vs 6 sıçan, p=0.040) ve ortalama patlama basıncı Dx deney grubunda kont-rol grubuna göre önemli ölçüde yüksek (2.95 kat, ortalama 121mmHg vs 41 mmHg, p<0.05) bulunmuştur. Dx'in neovaskülarizasyonu artırarak yara iyileşmesini önemli ölçüde hızlandırdığı değerlendirilmiştir (p<0.001). Kontrol ve deney grubu diğer patolojik parametreler açısından benzer sonuçlar saptanmıştır.
SONUÇ: Anastomoz kaçağı oranının önemli ölçüde düşük olması, özellikle patlama basıncı ve neovaskülarizasyon üzerindeki olumlu etkileri göz önünde bulundurulduğunda Dx, anastomoz kaçağını önlemede umut vadeden bir teknoloji olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, kolon anastomozu; sıçan modeli; yara iyileşmesi.

Şiyar Ersöz, Yasemin Konuk. The effect of Dermalix® on colon anastomosis leakage: experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(11): 1212-1217

Corresponding Author: Şiyar Ersöz, Türkiye
Manuscript Language: English