p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 40-45

Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey

Melikşah Ertem1, Yasemin Dalar2, Uğur Çevik2, Hayrettin Şahin2
1Department Of Public Health, Medicine Faculty Of Dicle University, Diyarbakır
2Department Of Unit Of Surgery Medicine Faculty Of Dicle University, Diyarbakır

BACKGROUND: In this study we aimed to determine the prevalence of sharp injuries (SI) and blood and body fluid (BBF) splashes in health care workers during elective surgery procedures (ESP). This study would help to plan the preventive measures for injuries and BBF splashes. METHODS: All ESP were recorded during three months period and SI and BBF splashes were analyzed in Hospital of Dicle University. Hospital employees who reported SI or BBF splashes were interviewed about the types of devices causing injury and the circumstances of the injury. RESULTS: During three months period, 1988 ESPs were recorded. SIs were reported in 111 procedures (5.6%) and BBF splashes were in 145 (7.3%). Incidence rate of SI was 2.8 per person year in teaching staff, 5.6 in residents, 6.3 in nurses and 1.5 for other health care workers. Incidence rate of BBF splashes was 14.5 per person year in trainers, 6.9 in residents, 8.4 in nurses, respectively. Duration of ESP, start time of ESP and number of employed personnel in the ESP were the factors that significantly influenced SI incidence. Duration of ESP and total person worked in ESP was effective on BBF splashes. SI was occurred in 14.4 of mandibulofacial, 12.2% of general surgery, 10.5% of chest surgery and 8.4% of brain surgery ESP. BBF splashes occurred in 14.4% of general surgery’s, 13.5% of urology’s, 14% of chest surgery’s, 14.7% of cardiovascular surgery’s ESP. The most frequently injured tissue was index finger (33.9%) and the pollex finger (31.4%). CONCLUSION:
SIs and BBFs are important health risks for health professionals who are involved in surgery, as it is in all other medical practices. SI and BBF splashes should be monitored and preventive measures should be planned urgently.

Keywords: Accidents, occupational, blood and body fluid; personnel, hospital; risk factors; sharp injuries.

Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde üç aylık periyotta, elektif cerrahi işlemlerinde oluşan yaralanma ve kan-organ sıvısı sıçrama sıklığı çalışması

Melikşah Ertem1, Yasemin Dalar2, Uğur Çevik2, Hayrettin Şahin2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ameliyathane Bölümü, Diyarbakır

AMAÇ: Bu çalışmada elektif cerrahi işlemler sırasında oluşan sivri cisim yaralanmaları (SCY) ve kan ve organ sıvısı (KOS) sıçramalarının sıklığının irdelenmesi amaçlandı. Bu çalışmanın, yaralanma ve KOS sıçramalarını engelleme çalışmalarına yardımcı olabileceği düşünüldü. GEREÇ-YÖNTEM: Dicle Üniversitesi Hastanesinde üç ay boyunca tüm elektif ameliyatlar kayıt edildi, SCY ve KOS sıçramaları analiz edildi. SCY ya da KOS sıçraması olarak bildirilen hastane çalışanlarıyla daha detaylı olarak görüşüldü ve yaralanma nedenleri detaylandırılmaya çalışıldı. BULGULAR: Üç aylık sürede 1988 elektif ameliyat kayıt edildi. Bunların 111’inde (%5,6) SCY ve 145’inde (%7,3) KOS sıçraması bildirildi. Öğretim üyelerinde SCY insidansı 2,8 kişi-yıl olarak bulunurken, bu asistanlarda 5,6, hemşirelerde 6,3 ve diğer personelde 1,5 olarak saptandı. KOS sıçraması insidansı öğretim üyelerinde 14,5 kişi-yıl iken bu hız asistan ve hemşirelerde sırasıyla 6,9 ve 8,4 bulundu. Ameliyatın süresi, ameliyat başlama saati ve ameliyatta çalışan personel sayısı SCY oluşmasında etkili faktörler olduğu ve KOS sıçramasında da yine ameliyat süresi ve çalışan personel sayısının etkili olduğu saptandı. Çene cerrahisi ameliyatlarının %14,4’ünde, genel cerrahi ameliyatlarının %12,2’sinde, göğüs cerrahisinin %10,5’inde, beyin cerrahisinin %8,4’ünde SCY görüldü. Genel cerrahi ameliyatlarının %14,4’ünde, ürolojinin %13,5’inde, göğüs cerrahisinin %14’ünde, kalp damar cerrahisinin %14,7’sinde KOS sıçraması olduğu saptandı. En sık yaralanan organ işaret parmağı (%33,9) ve baş parmak (%31,4) oldu. SONUÇ: Diğer tüm tıbbi uygulamalarda olduğu gibi elektif cerrahi işlemlerde de SCY ve KOS sıçramaları yaygın bir sorun olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hastane çalışanları, kan-organ doku sıvısı sıçraması; kazalar, mesleki; risk faktörleri; sivri cisim yaralanması.

Melikşah Ertem, Yasemin Dalar, Uğur Çevik, Hayrettin Şahin. Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2008; 14(1): 40-45

Corresponding Author: Melikşah Ertem, Türkiye
Manuscript Language: English