p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Pulmonary and systemic fat embolism as a cause of death in forensic autopsy practice [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 129-134

Pulmonary and systemic fat embolism as a cause of death in forensic autopsy practice

Arzu Akçay Turan1, Safa Çelik2, Ferah Karayel1, Işıl Pakiş1, Nadir Arıcan3
1Department Of Forensic Medicine, Ministry Of Justice, İstanbul, Turkey
2Department of Forensic Medicine, I.U. Cerrahpafla Medicine Faculty, İstanbul, Turkey
3Department of Forensic Medicine, I.U. İstanbul Medicine Faculty, İstanbul, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to evaluate the possible correlations between the grade of fat embolism and age, gender, severity of trauma and post-traumatic survival time.
METHODS: Thirty-one cases with pulmonary and/or systemic fat embolism, auotopsied at the Morgue Department of Council of Forensic Medicine were evaluated retrospectively.
RESULTS: Twenty-eight cases (90%) died due to trauma and its complications. Nineteen cases (61%) were injured in motor vehicle-related accidents. Post-traumatic survival time varied between 0-384 hours (61.6 ± 86.2 hours). Abbreviated injury scale (AIS) was 8.1 ±3.9 and injury severity score (ISS) was 26.5±19.7 SD. Twenty-four (77%) cases were determined as isolated pulmonary fat embolism and 7 (23%) cases as systemic fat embolism on histopathological examination. Possible correlations between the grade of fat embolism and age, gender, severity of trauma and post-traumatic survival time were evaluated statistically with using Chi-square and Spearman's correlation tests. CONCLUSION: There were no correlations between the grade of fat embolism and age, gender, the severity of trauma. Post-traumatic survival time and the severity of trauma had a very weak negative correlation without any statistical significance.

Keywords: Autopsy, embolism, fat/etiology/mortality/pathology, forensic medicine, pulmonary embolism/etiology/mortality/pathology; trauma

Adli otopsilerde ölüm nedeni olarak akciğer ve sistemik yağ embolizmi

Arzu Akçay Turan1, Safa Çelik2, Ferah Karayel1, Işıl Pakiş1, Nadir Arıcan3
1Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Türkiye
2İ.Ü. Cerrahpafla Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada akciğer ve/veya sistemik yağ embolisi gelişen olgularda yağ embolisinin yaygınlığı ile yaş, cins, travmanın ağırlığı ve travma sonrası yaşam süresi, arasındaki ilişkiler sorgulandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi’nde otopsileri yapılan, akciğer ve/veya diğer yaşamsal organlarında histopatolojik olarak, yağ embolisi saptanan 31 olgu geriye dönük olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Travma ve travmaya bağlı komplikasyonlar nedeni ile hayatını kaybeden 28 olgunun (%90) 19’unu (%61) araç içi ve araç dışı trafik kazaları oluşturmaktaydı. Travma sonrası yaşam süresi 0-384 saat (61.6±86.2) arasında değişmekteydi. Olgularda saptanan travmatik değişiklikler kısaltılmış yaralanma cetveli (AIS) ve yaralanma ağırlık cetveline (ISS) göre değerlendirildi; AIS değeri 8.1±3.9 (SD), ISS değeri 26.5±19.7 (SD) olarak bulundu. Olguların histopatolojik değerlendirmesinde 24 olguda (%77) izole akciğer yağ embolisi, 7 olguda (%23) sistemik yağ embolisi saptandı. Yağ embolisinin yaygınlığı ile yaş, cinsiyet, travma derecelendirmesi, travma sonrası yaşam süresi arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak, Ki-kare ve Spearman korelasyon testleri ile araştırıldı.
SONUÇ: Yaş, cinsiyet ve ISS değerleri ile akciğer yağ embolisinin derecelendirilmesi arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Travma sonrası yaşam süresi ve ISS değerleri arasında ise istatistiksel anlamlılık olmadığı halde negatif bir ilişki olduğu belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Otopsi, emboli, yağ/etyoloji/mortalite/patoloji, adli tıp; akciğer embolisi/etyoloji/mortalite/patoloji; travma

Arzu Akçay Turan, Safa Çelik, Ferah Karayel, Işıl Pakiş, Nadir Arıcan. Pulmonary and systemic fat embolism as a cause of death in forensic autopsy practice. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(2): 129-134

Corresponding Author: Arzu Akçay Turan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish