p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Occupational injuries admitted to the Emergency Department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 241-247

Occupational injuries admitted to the Emergency Department

Seda Özkan1, Şebnem Kılıç2, Polat Durukan1, Okhan Akdur1, Alper Vardar1, Sebahattin Geyik2, İbrahim İkizceli1
1Department Of Emergency Medicine, Erciyes University Medical School, Kayseri, Turkey
2Department Of Emergency Medicine, Toyota State Hospital, Adapazarı, Turkey

BACKGROUND
We aimed to identify the characteristics, causes and rates of injuries associated with occupational accidents.
METHODS
Patients who presented to the Emergency Department due to injuries occurring as a result of occupational accidents were determined retrospectively. In occupational injuries, several parameters were evaluated, such as gender, occurrence mechanism, injury type, injury localization, severity score of the injury, and the type of profession.
RESULTS
The number of occupational injury admissions in the Emergency Departments of our two centers during 2006 was 1038. Mean age of the cases was 31.6±9.6. The most common mechanism of injuries was determined to be caught-in-machinery, at 31.5%, followed by blunt object injury (21.5%), fall from height (18.9%), penetrating-sharp object injury (17%), ocular foreign body (3.9%), and others. Isolated extremity injuries (74.2%) were the most common injury site, followed by multiple bodily injuries (8.5%), facial injuries (5.5%) and head-neck injuries (4.6%). While 90% of cases were discharged after treatment in the Emergency Department, 7% were referred to various departments for hospitalization.
CONCLUSION
In the majority of cases, patients with injuries associated with occupational accidents presented to Emergency Departments. Observations in Emergency Departments may help reveal details of occupational injuries and prevent workplace-related accidents.

Keywords: Emergency Department, injury; occupational accidents; trauma; wounds and injuries.

Acil servise gelen iş kazalarına bağlı yaralanmalar

Seda Özkan1, Şebnem Kılıç2, Polat Durukan1, Okhan Akdur1, Alper Vardar1, Sebahattin Geyik2, İbrahim İkizceli1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Toyota Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Adapazarı, Türkiye

AMAÇ
Çalışmamızda iş kazalarına bağlı yaralanmaların özelliklerini, nedenlerini ve sonuçlarını tanımlamayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM
İş kazaları sonucunda oluşan yaralanma ile acil servise gelen hastalar geriye yönelik olarak incelendi. İş kazalarına bağlı yaralanmalarda, cinsiyet, yaralanmanın oluş mekanizması, yaralanma tipi, yaralanmanın olduğu yer, yaralanma şiddet skoru ve iş tipi gibi parametreler değerlendirildi.
BULGULAR
Her iki acil bölümüne 2006 yılı boyunca gelen iş kazasına bağlı yaralanma sayısı 1038 idi. Olguların yaş ortalaması 31,6±9,6 idi. En yaygın görülen yaralanma mekanizması %31,5 ile vücuduna makinaya kaptırma olarak saptandı. Bunu sırasıyla %21,5 ile künt cisimle yaralanma, %18,9 ile yüksekten düşme, %17 ile delici kesici aletle yaralanma, %3,9 ile göze yabancı cisim kaçması ve diğerleri izledi. İzole ekstremite yaralanması (%74,2) en çok yaralanan vücut bölgesi idi. Bunu sırasıyla çoklu vücut yaralanması (%8,5), yüz yaralanmaları (%5,5), baş-boyun yaralanmaları (%4,6) izledi. Olguların %90’ı acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilirken, %7’si değişik bölümlere yatırıldı.
SONUÇ
İş kazalarına bağlı yaralanmaların büyük kısmı acil servislerde değerlendirilmektedir. Acil servislerdeki gözlemler, iş yeri ile ilişkili kazaların önlenmesinde ve iş kazalarına bağlı yaralanmaların özelliklerinin tanımlanmasında yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, yaralanma; iş kazaları; travma; yaralar ve yaralanmalar.

Seda Özkan, Şebnem Kılıç, Polat Durukan, Okhan Akdur, Alper Vardar, Sebahattin Geyik, İbrahim İkizceli. Occupational injuries admitted to the Emergency Department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 241-247

Corresponding Author: Seda Özkan, Türkiye
Manuscript Language: English