p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Factors associated with mortality in adult hospitalized burn patients in Tehran [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 61-65 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.22129

Factors associated with mortality in adult hospitalized burn patients in Tehran

Mohammad R Rasouli1, Mohammad-Reza Zarei2, Seyedsaied Dianat1, Vahid Eslami1, Iraj Harirchi3, Nosratollah Boddouhi4, Ali Zandieh1
1Sina Trauma And Surgery Resaerch Center, Sina Hospital, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department Of Emergency Medicine, Imam Khomeini Hospital, Teharn University Of Medical Sciences, Tehran, Iran
3Department Of Surgery, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Division Of Plastic Surgery, Shahid Motahari Hospital, Iran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran

BACKGROUND
The mortality rate following burn is an important outcome parameter. This study aimed to identify factors associated with mortality in adult hospitalized burn patients in Tehran, Iran.
METHODS
This cross-sectional study was performed during a one-year period in two referral burn centers in Tehran. During the study period, 1321 adult (>15 years) hospitalized burn patients were enrolled. Univariate and multivariate (logistic regression) analyses were performed to identify factors associated with mortality.
RESULTS
The mean age of the patients was 33.1±14.9 years. By far, the majority of burns were accidental (n=1076, 81.5%). Regarding the mechanism of burn, burn with petroleum products was the most frequent. Mean percent burned total body surface area (TBSA) was 39.9%±25.8%. The mortality rate was 33%. Sepsis was the most common cause of mortality. The results of the present study indicated that non work-related burns, burned TBSA and body surface area affected by second- or third-degree burns were independent determinants of mortality among adult hospitalized burn patients.
CONCLUSION
The present study showed a high mortality rate in the studied burn centers. Patients with identified risk factors should be categorized as high risk at the time of admission and need special attention and care during hospitalization.

Keywords: Burn, Iran, mortality; risk factor; total body surface area.

Tahran kentinde hastaneye yatırılan erişkin yanık hastalarında mortaliteye neden olan faktörler

Mohammad R Rasouli1, Mohammad-Reza Zarei2, Seyedsaied Dianat1, Vahid Eslami1, Iraj Harirchi3, Nosratollah Boddouhi4, Ali Zandieh1
1Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi, İmam Humeyni Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Tahran, İran
2Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi, Sina Hastanesi, Sina Travma Ve Cerrahi Araştırma Merkezi, Tahran, İran
3Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi, Cerrahi Bölümü, Tahran, İran
4Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi, Shahid Motahari Hastanesi, Plastik Cerrahi Bölümü, Tahran, İran

AMAÇ
Yanığı takiben ortaya çıkan mortalite oranı, önemli bir sonuç parametresidir. Bu çalışmada, Tahran’da hastaneye yatırılan erişkin yanıklı hastalarda mortalite ile birlikte olan faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çapraz karşılaştırmalı çalışma, Tahran’daki iki yanık başvuru merkezinde bir yıllık periyotta yapıldı. Çalışma periyodunda hastaneye yatırılan 1321 erişkin (>15 yaş) yanıklı hasta çalışmaya kaydedildi. Mortalite ile birlikte olan faktörleri belirlemek üzere, tek değişkenli analiz ve çok değişkenli (lojistik regresyon) analiz yapıldı.
BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 33,1±14,9 yıl idi. Yanıkların büyük çoğunluğu kazaya bağlıydı (n=1076, %81,5). Yanık mekanizması ile ilgili olarak, petrol ürünleri ile en sık yanık nedeni idi. Ortalama yüzde yanık toplam vücut yüzey alanı (TVYA) %39,9±%25,8 idi. Mortalite oranı %33 oldu. Sepsis, en sık mortalite nedeniydi. Bu çalışmanın sonuçlarına göre erişkin yanık hastalarında iş kazası olmayan yanıklar, yanık olan TVYA ve ikinci ve üçüncü derece yanıktan etkilenmiş yüzey alanı mortalitenin bağımsız belirleycileridir.
SONUÇ
Bu çalışma, çalışılan yanık merkezlerinde yüksek bir mortalite oranı olduğunu göstermiştir. Belirlenen risk faktörleri olan hastalar, yatışları sırasında yüksek riskli hastalar olarak sınıflandırılmalı ve bu hastalara hastanede kalış süresince özel ilgi ve bakım gösterilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yanık, İran, mortalite, risk faktörü; toplam vücut yüzey alanı.

Mohammad R Rasouli, Mohammad-Reza Zarei, Seyedsaied Dianat, Vahid Eslami, Iraj Harirchi, Nosratollah Boddouhi, Ali Zandieh. Factors associated with mortality in adult hospitalized burn patients in Tehran. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 61-65

Corresponding Author: Mohammad R Rasouli, İran
Manuscript Language: English