p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 10 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Anterior cruciate ligament reconstruction with ToggleLoc with ZipLoop system versus transfix system: A cost-effectiveness analysis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 231-237 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22487

Anterior cruciate ligament reconstruction with ToggleLoc with ZipLoop system versus transfix system: A cost-effectiveness analysis

Güzelali Özdemir1, Sualp Turan1, Hüseyin Aslan2, Olgun Bingöl1, Alper Deveci1, Enver Kılıç1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Statistics, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: To evaluate the cost-effectiveness of the reconstruction of the anterior cruciate ligament tears using either ToggleLoc with ZipLoop or Transfix systems.
METHODS: This study is a cost-effectiveness analysis of patients with anterior cruciate ligament reconstruction, ToggleLoc with ZipLoop and Transfix systems in our clinic between 2011 and 2016. This study was a retrospective cross-sectional study of patient’s demographic, clinical and financial data. The effectiveness of surgery on patients with anterior cruciate ligament reconstruction was determined by the Lysholm Knee Score Scale. We compared two systems with the cost-effectiveness ratio.
RESULTS: In this study, 103 patients were included. According to the Lysholm Knee Score Scales in both groups, the findings showed that there was no difference in effectiveness between them. The ToggleLoc with ZipLoop technique was cost-effectiveness ratio 254,57 and the Transfix technique cost-effectiveness ratio was 378,33.
CONCLUSION: According to our results, ToggleLoc with ZipLoop technique was a more cost-effective method than the Transfix technique in the anterior cruciate ligament reconstruction.

Keywords: Anterior cruciate ligament reconstruction, cost-effectiveness; ToggleLoc with Zip Loop; Transfix.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda Ziploop ile ToggleLoc sisteminin Transfix sistemiyle karşılaştırılması: Maliyet etkinlik analizi

Güzelali Özdemir1, Sualp Turan1, Hüseyin Aslan2, Olgun Bingöl1, Alper Deveci1, Enver Kılıç1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstatistik Bölümü, Ankara

AMAÇ: Ön çapraz bağ yırtıklarının rekonstrüksiyonunda kullanılan Transfix ve Ziploop ile ToggleLoc sistemlerinin maliyet-etkinlik açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma, kliniğimizde 2011 ve 2016 yılları arasında Transfix ve Ziploop ile ToggleLoc sistemlerinin kullanıldığı ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan hastaların maliyet etkinliği analizidir. Bu çalışma geriye dönük ve kesitsel olup hastaların demografik, klinik ve finansal verilerinin değerlendirilmesiyle yapılmıştır. Cerrahinin etkinliği, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu olan hastalarda Lysholm Diz Skoru Ölçeği’yle belirlendi. İki sistemi maliyet-etkinlik oranı ile karşılaştırdık.
BULGULAR: Çalışmaya toplam 103 hasta dahil edildi. Her iki grup Lysholm Diz Skor Ölçeği’ne göre değerlendirildiğinde istatistiksel olarak gruplararasında etkinlik farkı bulunmadığı tespit edildi. Ziploop ile ToggleLoc tekniğinin maliyet etkinlik oranı 254.57 iken Transfix tekniğinin maliyet etkinlik oranı 378.33 olarak bulunmuştur.
TARTIŞMA: Elde ettiğimiz sonuçlara göre, Ziploop ile ToggleLoc tekniği ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda Transfix tekniğinden daha maliyet-etken bir yöntem olarak bulundu.

Anahtar Kelimeler: Maliyet-etkinlik, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu; Transfiks; Ziploop ile ToggleLoc.

Güzelali Özdemir, Sualp Turan, Hüseyin Aslan, Olgun Bingöl, Alper Deveci, Enver Kılıç. Anterior cruciate ligament reconstruction with ToggleLoc with ZipLoop system versus transfix system: A cost-effectiveness analysis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 231-237

Corresponding Author: Olgun Bingöl, Türkiye
Manuscript Language: English