p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The importance of electrocardiography in the clinical course of electric injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 216-219 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.22623

The importance of electrocardiography in the clinical course of electric injuries

Aslı Vural1, Taner Sarak2, Selahattin Vural3, Ahmet Çınar Yastı4
1Department Of Cardiology, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital, Kırıkkale
2Department Of Cardiology, Hitit University Medicine Faculty, Çorum
3Department Of General Surgery, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara
4Department Of General Surgery, Hitit University Medicine Faculty, Çorum, Turkey; Chair,department Of General Surgery, Ankara Numune Education And Research Hospital, Ankara, Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to investigate the demographic and clinical characteristics of electrical injuries, type of electrical current and the importance of electrocardiography in clinical course.
METHODS: Fifty-three patients (50 males [94.3%], 3 females [5.7%]; mean age 34.5±9.6; range 19 to 61 years) with electrical injuries treated in the burn center between 2011 and 2012 were retrospectively analyzed. The patients were evaluated for demographic and clinical characteristics, electrocardiographic findings and clinical outcomes.
RESULTS: The electrocardiography findings of the patients were as follows: twenty-seven normal, twelve sinus tachycardia, three atrial fibrillation, seven right bundle brunch block, and four ventricular extra-systole. There was no mortality among patients with electrocardiographic findings of normal, right bundle brunch block, and ventricular extra-systole. Four patients with sinus tachycardia and one patient with atrial fibrillation died. Electrocardiographic findings of the patients wounded by high-voltage electricity were: two normal, two sinus tachycardia, and one atrial fibrillation.
DISCUSSION: Mortality was higher in patients with sinus tachycardia and atrial fibrillation in the electrocardiography at the time of admission. These ECG findings were more often in patients wounded by high-voltage electricity. Therefore, electrocardiographic findings and type of the electrical current may provide prognostic value in the clinical course of patients.

Keywords: Electrocardiography, electric injuries.

Elektrik yaralanmalarında elektrokardiyografi bulgularının klinik gidişte önemi

Aslı Vural1, Taner Sarak2, Selahattin Vural3, Ahmet Çınar Yastı4
1Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kırıkkale
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
3Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
4Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çorum; Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu çalışmada, elektrik yaralanması nedeniyle başvuran hastaların demografik ve klinik özellikleri, elektrik akımı türleri ve hastaların elektrokardiyografi bulgularının klinik gidişte öneminin incelenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemiz yanık tedavi merkezinde 2011-2012 yılları arasında elektrik yaralanması nedeniyle yatarak tedavi edilen 53 hasta (50 erkek [%94.3], 3 kadın [%5.7]; ortalama yaş 34.5±9.6; dağılım 19-61 yaş) geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, elektrokardiografi (EKG) bulguları ve klinik sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların beşi yüksek gerilimli akımla, 48’i düşük gerilimli akımla yaralanmıştı. Geliş elektrokardiyografilerinde 27’si normal iken 12’sinde sinüs taşikardisi, üçünde atriyal fibrilasyon, yedisinde sağ dal bloğu, dördünde ventriküler erken atım saptandı. Geliş EKG’si normal sinüs ritmi, sağ dal bloğu ve ventriküler erken atımı olan hastalarda ölüm görülmedi. Sinüs taşikardisi olan dört hasta, atriyal fibrilasyonu olan bir hasta hayatını kaybetti (p=0.007). Elektrik akımı türünün elektrokardiyografiye etkisine bakıldığında, yüksek gerilime maruz kalan iki hastada normal sinüs ritmi, iki hastada sinüs taşikardisi, bir hastada atriyal fibrilasyon izlendi.
SONUÇ: Elektrik yaralanmalarında, hastaların geliş elektrokardiyografisinde sinüs taşikardisi ve atriyal fibrilasyonu olan hastalarda ölüm oranlarının fazla olduğu saptandı. Yüksek gerilimle olan elektrik yaralanmalarında bu elektrokardiyografi bulguları daha sık görüldü. Bu nedenle, elektrokardiyografi bulguları ve gerilim tipi hastaların klinik gidişinde prognostik değer taşıyabilir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik yaralanmaları, elektrokardiyografi.

Aslı Vural, Taner Sarak, Selahattin Vural, Ahmet Çınar Yastı. The importance of electrocardiography in the clinical course of electric injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(3): 216-219

Corresponding Author: Aslı Vural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish