p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Effectiveness of early rehabilitation in hand burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 691-697 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.22780

Effectiveness of early rehabilitation in hand burns

Sevgi Kara1, Nevra Seyhan2, Sinan Öksüz2
1Gülhane Training and Research Hospital Burn Center, Ankara-Türkiye
2Gulhane Education and Research Hospital Department of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: Hand burn trauma occurs quite commonly and the outcome of hand burns can significantly impact self-care daily function, work and employment, leisure activities, and overall health-related quality of life. The overall goal of the management of hand burn trauma is to optimize hand function. Rehabilitation and restoration of hand function are critical for the patient’s independence and re-integration into society and work. The purpose of this study is to present our experience with 105 hand burn trauma patients admitted and treated in our burn center and to show the efficacy of early rehabilitation on their ability to return to their prior social life and work.
METHODS: In our study, we included that 105 patients with acute severe hand burn trauma were hospitalized in Gulhane burn center between 2017 and 2021. They underwent rehabilitation program daily sessions. Patients with hand burns are evaluated by ranges of motions (ROM), grip strength, Cochin Hand Function Scale (CHFS), and Michigan Hand Questionnaire (MHQ) 12 months after the injury.
RESULTS: Overall, mean digital total active motion were >180°. The mean values for grip strength of dominant hand for men were 27.2±9.3 kg, for women were 22.0±8.8 kg and non-dominant hand for men were 24.05±13.8 kg, for women were 17.8±10.3 kg. Total score of 5 items was 19.0 in CHFS. The mean overall score on the MHQ was 62.3±27.4. All obtained data were within normal or accepted functional ranges. Spearman correlation coefficient indicates a negative correlation between MHQ and CHFS (p≤0.01).
CONCLUSION: A comprehensive rehabilitation program is essential in helping patients to regain optimal function after hand burn trauma. Physiotherapy and occupational therapy is most beneficial when started at the time of admission.

Keywords: Burn, hand; rehabilitation; trauma.

El yanıklarında erken rehabilitasyonun etkinliği

Sevgi Kara1, Nevra Seyhan2, Sinan Öksüz2
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi, Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, Ankara, Türkiye

AMAÇ: El yanıkları sıklıkla oluşan ve sonucları kişinin günlük bakım fonksiyonlarını, çalışma hayatını, istihdamı, serbest zaman etkinliklerini ve genel sağlıkla ilgili yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen travmalardır. El yanığı travmalarında genel amaç, el fonksiyonunu optimize etmektir. El fonksi-yonlarının rehabilitasyonu ve restorasyonu; hastanın bağımsızlığı, topluma ve işine yeniden entegrasyonu için kritik öneme sahiptir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmanın amacı, yanık merkezimize başvuran ve tedavi edilen 105 el yanığı travmalı hastayla ilgili deneyimimizi sunmak ve erken rehabilitasyonun hastaların önceki sosyal yaşamlarına ve işlerine dönme yetenekleri üzerindeki etkinliğini göstermektir.
BULGULAR: Çalışmamıza 2017-2021 yılları arasında Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi yanık merkezinde yatarak tedavi gören 105 akut ciddi el yanığı travması olan hastalar dahil edildi. Hastalara her gün seanslar halinde rehabilitasyon programı uygulandı. El yanığı olan hastalar hareket açıklığı (ROM), kavrama kuvveti, Cochin El Fonksiyon Ölçeği (CHFS) ve Michigan El Anketi (MHQ) ile taburculuktan 12 ay sonra değerlendirildi. Parmakların aktif hareket toplamı ortalaması >180 derece idi. Dominant elin kavrama kuvveti ortalama değerleri erkeklerde 27.2±9.3 kg, kadınlarda 22.0±8.8 kg, erkeklerde dominant olmayan el kavrama kuvveti 24.05±13.8 kg, kadınlarda ise 17.8±10.3 kg idi. CHFS’de 5 maddenin toplam puanı 19.0 idi. MHQ’daki ortalama toplam puan 62.3±27.4 idi. Elde edilen tüm veriler normal veya kabul edilen fonksiyonel aralıklar içindeydi. Spearman korelasyon katsayısı, MHQ ile CHFS arasında negatif bir korelasyon olduğunu göstermektedir (p≤0.01).
TARTIŞMA: El yanığı travmalarından sonra

Anahtar Kelimeler: Travma, el; rehabilitasyon; yanık.

Sevgi Kara, Nevra Seyhan, Sinan Öksüz. Effectiveness of early rehabilitation in hand burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 691-697

Corresponding Author: Sevgi Kara, Türkiye
Manuscript Language: English