p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Acute appendicitis in pregnancy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 85-88 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22792

Acute appendicitis in pregnancy

Yusuf Yavuz1, Mustafa Sentürk2, Tufan Gümüş1, Mehmet Patmano1
1Department of General Surgery, Şanlıurfa Training and Research Hospital, Şanlıurfa-Turkey
2Department of General Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya-Turkey

BACKGROUND: Acute appendicitis is the most common cause of non-obstetric acute abdomen in pregnant women. We examined the patients who were admitted to our emergency department with abdominal pain and diagnosed with acute appendicitis in the light of the literature.
METHODS: Seventeen pregnant patients with acute appendicitis who were admitted to the emergency department of Sanliurfa Training and Research Hospital between the years of 2016–2019 were retrospectively analyzed using an electronic recording system. Our patients were evaluated concerning age, gestational week, clinical status, the operation performed, ultrasonography results, pathology results, presence of additional diseases, laboratory results and hospital stay length.
RESULTS: The mean age of our patients was 25.5 (18–41) years. Three patients were in the first trimester (17.6%), 11 patients were in the second trimester (64.8%), and three patients were in the third trimester (17.6%) at the time of admission. All of our patients had abdominal pain. Acute appendicitis was detected in 11 patients, while it was not detected in six patients on the USG examination. Two patients having term delivery underwent caesarean section with concurrent appendectomy. The mean hospital stay length was 2.9 (2–5) days. Histopathologically, 13 (86.7%) of our operated patients were diagnosed with appendicitis. No additional problems were observed in the mothers and infants in the postoperative period.
CONCLUSION: Acute appendicitis should be considered as a non-obstetric pathology in pregnant patients admitted to the emergency department with abdominal pain. We think that it is important for both maternal and infant health to examine this condition, which shows differences concerning clinical course and physical examination, with a meticulous and multidisciplinary approach.

Keywords: Acute appendicitis, pregnancy; treatment.

Gebelikte akut apandisit

Yusuf Yavuz1, Mustafa Sentürk2, Tufan Gümüş1, Mehmet Patmano1
1Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabi̇lim Dalı, Konya

AMAÇ: Akut apandisit gebelerde non-obstetrik akut karının en sık nedenidir. Bu çalışmada, acil servisimize karın ağrısı nedeniyle başvuran ve akut apandisit tanısı konulan hastalarımızı literatür eşliğinde inceledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2016–2019 yılları arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvuran 17 adet gebe akut apandisit hastası elektronik kayıt ortamında geriye dönük olarak incelendi. Hastalarımız yaş, gebelik haftası, klinik durumları, yapılan operasyon, ultrasonografi sonuçları, patoloji sonuçları, ek hastalık durumları, laboratuvar sonuçları ve yatış süreleri yönünden değerlendirildi.
BULGULAR: Hastalarımızın yaş ortalaması 25.5 (18–41) idi. Başvuru anında 3 hasta birinci trimester (%17.6), 11 hasta ikinci trimester (%64.8), üç hasta da üçüncü trimesterde (%17.6) idi. Hastalarımızın hepsinde karın ağrısı şikayeti mevcuttu. Yapılan ultrasonografi incelemede 11 hastada akut apandisit saptanırken altı hastada apandisit izlenemedi. Miadı gelen İki tanesine apendektomi operasyonuyla eş olarak sezeryan işlemi de uygulandı. Hastalarımızın hastanede yatış süresi ortalama 2.9 (2–5) idi. Histopatolojik olarak opere olan hastalarımızın 13’ü (%86.7) akut apandisit tanısı almış idi. Ameliyat sonrası dönemde anne ve bebeklerde ek problem izlenmedi.
TARTIŞMA: Karın ağrısı ile acil servise başvuran gebe hastalarda akut apandisit non-obstetrik bir patoloji olarak göz önünde tutulmalıdır. Klinik seyir ve fizik muayene bakımından farklılıklar gösteren bu durum titiz ve multidisipliner bir yaklaşımla irdelenmesi anne ve bebek sağlığı açısından önem arz ettiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, gebelik; tedavi.

Yusuf Yavuz, Mustafa Sentürk, Tufan Gümüş, Mehmet Patmano. Acute appendicitis in pregnancy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 85-88

Corresponding Author: Mustafa Sentürk, Türkiye