p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search




SCImago Journal & Country Rank
Percutaneous cholecystostomy in the management of acute cholecystitis-comparative analysis of before and after the COVID 19 pandemic [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 978-986 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.22901

Percutaneous cholecystostomy in the management of acute cholecystitis-comparative analysis of before and after the COVID 19 pandemic

Fatih Kılınç1, Çağlayan Çakır1, Ömer Yıldız1, Alpen Yahya Gümüşoğlu2, Abdülcelil Gezmiş3, Fidan Aygün3
1Department of Radiology, University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of General Surgery, University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
3Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: Percutaneous cholecystostomy (PC) is a minimally invasive temporary treatment for patients with acute cholecys-titis (AC) who are at high risk for surgery. The aim of this study was to compare the characteristics of patients with AC treated with PC before and during the coronavirus disease 2019 (COVID 19) pandemic.
METHODS: The data of patients who underwent PC with the diagnosis of AC between 2019 and 2021 were analyzed by scanning the hospital registry system. During the COVID 19 pandemic period of March 11, 2020, to March 11, 2021, 110 patients with AC were treated with PC. In the pre-pandemic period of March 2019 to March 2020, 99 patients who underwent PC were added to the study as a control group. The data of the 209 patients included in the study were recorded, and descriptive statistical analysis was performed. The patient characteristics of the two groups were compared.
RESULTS: Evaluation was made of 209 patients who were diagnosed with AC between March 2019 and March 2021 and could not be operated on due to the high risk of surgery. The average age of the patients was 63.84 years (21–97) in the pandemic period and 68.43 years (31–100) in the pre-pandemic period. The rate of female patients was 45.5% in the pandemic group and 44.5% in the pre-pandemic group. The mean procedure-discharge time was 3.85 days in the pandemic period and 3.34 days pre-pandemic. The American Society of Anesthesiologists physical status classification (PS) was determined to be 1 or 2 in 56.4% of the pandemic group patients and 3 or 4 in 78.8% of the pre-pandemic group. There was no comorbidity accompanying AC in 45 (40.9%) patients in the pandemic period, and at least one comorbid condition accompanying AC was detected in 77 (77.8%) patients in the pre-pandemic period. The severity grading for AC was 2 (moderate) in 97.3% of the patients in the pandemic group and 3 (severe) in 26.3% of the patients in the pre-pandemic group. Of the 110 patients in the pandemic period, 14 were Covid 19 positive or suspected. PC-related mortality was not observed in either group.
CONCLUSION: PC is an effective and safe treatment method that reduced the operating room and intensive care burden during the exacerbation of the COVID 19 pandemic. Therefore, it seems like a logical option to expand the PC indications at times when the number of COVID 19 patients increases.

Keywords: Acute cholecystitis, coronavirus disease 2019; percutaneous cholecystostomy.

Akut kolesistit tedavisinde perkütan kolesistostomi – COVID 19 pandemisi öncesi ve sonrasının karşılaştırmalı analizi

Fatih Kılınç1, Çağlayan Çakır1, Ömer Yıldız1, Alpen Yahya Gümüşoğlu2, Abdülcelil Gezmiş3, Fidan Aygün3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Perkütan Kolesistostomi (PK), cerrahi açıdan yüksek risk taşıyan akut kolesistit (AK) hastaları için minimal invaziv bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmanın amacı, COVID 19 pandemisi öncesi ve sırasında PK ile tedavi edilen akut kolesistitli hastaların özelliklerini karşılaştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2019-2021 yılları arasında akut kolesistit (AK) tanısı ile PK uygulanan hastaların verileri hastane kayıt sistemi taranarak analiz edildi. 11 Mart 2020 - 11 Mart 2021 arasındaki COVID 19 pandemi döneminde akut kolesistitli toplam 110 hasta PK ile tedavi edildi. Mart 2019-Mart 2020 arasındaki pandemi öncesi dönemde PK uygulanan 99 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya eklendi. Çalışmaya dahil edilen 209 hastanın verileri kaydedildi ve tanımlayıcı istatistiksel analiz yapıldı. İki grubun hasta özellikleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Mart 2019-Mart 2021 tarihleri arasında AK tanısı konulan ve cerrahi açıdan yüksek risk taşıması nedeniyle ameliyat edilemeyen 209 hastanın değerlendirilmesi yapıldı. Hastaların yaş ortalaması pandemi döneminde 63.84 (21-97), pandemi öncesi dönemde 68.43 (31-100) olarak bulundu. Pandemi grubunda kadın hasta oranı %45.5, pandemi öncesi grupta %44.5’ti. Ortalama işlem-taburculuk süresi pandemi döneminde 3.85 gün, pandemi öncesi 3.34 gün saptandı. American Society of Anesthesiologists fiziksel durum sınıflaması (ASA-PS) pandemi grubu hastaların %56.4’ünde 1 veya 2, pandemi öncesi grubun %78.8’inde 3 veya 4 olarak belirlendi. Pandemi döneminde 45 (%40,9) hastada AK’ye eşlik eden komorbidite yoktu, pandemi öncesi dönemde 77 (%77.8) hastada AK’ye eşlik eden en az bir komorbid durum saptandı. Akut kolesistit için şiddet derecesi, pandemik gruptaki hastaların %97.3’ünde 2 (orta) ve pandemi öncesi gruptaki hastaların %26.3’ünde 3 (ağır) olarak saptandı. Pandemi dönemindeki 110 hastadan 14’ü COVID 19 pozitif veya şüpheliydi. Her iki grupta da PC ile ilişkili mortalite gözlenmedi. Pandemi döneminde PK yapılan 40 hastaya, pandemi öncesi dönemde ise 38 hastaya cerrahi uygulandı.
SONUÇ: Perkütan kolesistostomi, COVID 19 pandemisinin alevlendiği dönemde ameliyathane ve yoğun bakım yükünü azaltan etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle COVID 19 hasta sayısının arttığı dönemlerde PC endikasyonlarını genişletmek mantıklı bir seçenek gibi görünüyor.

Anahtar Kelimeler: Perkütan kolesistostomi, akut Kolesistit; COVID 19

Fatih Kılınç, Çağlayan Çakır, Ömer Yıldız, Alpen Yahya Gümüşoğlu, Abdülcelil Gezmiş, Fidan Aygün. Percutaneous cholecystostomy in the management of acute cholecystitis-comparative analysis of before and after the COVID 19 pandemic. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 978-986

Corresponding Author: Fatih Kılınç, Türkiye
Manuscript Language: English