p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
Delayed Diagnosis and Successful Management of Completely Transected Common Hepatic Duct In A Blunt Multi-Trauma Patient [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-22903 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22903

Delayed Diagnosis and Successful Management of Completely Transected Common Hepatic Duct In A Blunt Multi-Trauma Patient

Mehmet Köstek1, Özgür Bostancı1, Tayfun Bilgiç2, Muharrem Battal1
1Health Sciences University Sisli Hamidiye Etfal Research and Education Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Acibadem Kadikoy Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey

Background: Extrahepatic bile duct injuries are very uncommon and easily be missed in multitrauma patients. Patients suffer from bile duct injuries need special approach to this situation. In this report, a case with total transection of common hepatic duct and treatment approach were presented. In unstable patients, damage control surgery can be applied.
Case Report: 32 years old male patient was brought to the emergency department after a beating that includes multiple blunt trauma. Radiological screening showed cranial, nasal, lumbar vertebral and costal bone fractures, decreased blood flow to right kidney and free perihepatic and perisplenic fluid. Neurosurgeons operated this patient at the day of admission and no plan for laparotomy was made for this patient at that time. Postoperatively 2. day patient was transferred to Department of Surgery and exploratory laparotomy has been made. Common hepatic duct was fully transected and because of the patient’s hemodynamic instability an external fistula has been made. Patient discharged 10th day postoperatively. Patient was operated after follow up and an roux-n-y hepaticojejunostomy has been made.
Conclusions: Extrahepatic bile duct injuries are rare and high suspicion is important in complex multitrauma patients. Extent of the injury is unique for every patient and technical aspect of repair can be challenging.

Keywords: Common hepatic duct, abdominal injuries, hepaticostomy

Künt Multi-Travma Vakasında Teşhisi Gecikmiş Tam Kat Ana Hepatik Kanal Yaralanmasının Başarılı Yönetimi

Mehmet Köstek1, Özgür Bostancı1, Tayfun Bilgiç2, Muharrem Battal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Giriş: Ekstrahepatik safra yolu yaralanmaları nadirdir ve multitravma hastalarında kolayca gözden kaçabilmektedir. Safra yolu yaralanması olan hastalar bu konuda özel bir yaklaşım ile tedavi edilmelidirler. Bu yazıda ana hepatit kanalın tamamen ayrıştığı bir vaka ve tedavi yaklaşımı tartışılmıştır. Stabil olmayan hastalarda hasar kontrol cerrahisi de kullanılabilmektedir.
Vaka Sunumu: 32 yaşında erkek hasta, acil servise darp nedeniyle oluşan multitravma sonucu getirildi. Radyolojik görüntülemede kranyal, nazal, lumbar vertebral ve kostal kırıklar, sağ böbreğe azalmış kan akımı ve perihepatik, perisplenik sıvı mevcuttu. Bu safhdaa acil cerrahi düşünülmeyen hasta nöroşirürji kliniği tarafından opere edildi. Takiplerinde, postoperatif 2.günde hasta genel cerrahi kliniğine devredildi ve tanısal laparotomi uygulandı. Ana hepatik kanal tamamen ayrışmıştı ve hastanın hemodinamik olarak stabil olmaması nedeniyle hastanın safra yolunun eksternal fistül şeklinde bırakılmasına karar verildi. Hasta postoperatif 10. gününde taburcu edildi. Hastanın klinik takiplerine devam edildi ve elektif şekilde roux-n-y hepatikojejunostomi uygulandı.
Sonuç: Ekstrahepatik safra yolları klinik olarak nadir görülmekle birlikte kompleks multitravma hastalarında bu konuda şüphelenmek gereklidir. Hasarın boyutu her hasta için farklı özeldir ve tamir için kullanılan cerrahi teknik zorlayıcı olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ana hepatik kanal, akut batın, hepatikostomiCorresponding Author: Mehmet Köstek, Türkiye