p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Delayed diagnosis and successful management of completely transected common hepatic duct in a blunt multitrauma patient [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 116-119 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.22903

Delayed diagnosis and successful management of completely transected common hepatic duct in a blunt multitrauma patient

Mehmet Köstek1, Özgür Bostancı1, Tayfun Bilgiç2, Muharrem Battal1
1Department of General Surgery, University of Health Sciences Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, Acıbadem Kadıköy Hospital, İstanbul-Turkey

Extrahepatic bile duct injuries are very uncommon and easily be missed in multitrauma patients. Patients suffer from bile duct injuries need special approach to this situation. In this report, a case with total transection of common hepatic duct and treatment approach was presented. In unstable patients, damage control surgery can be applied. A 32-year-old male patient was brought to the emergency department after a beating that includes multiple blunt trauma. Radiological screening showed cranial, nasal, lumbar vertebral, and costal bone fractures, decreased blood flow to the right kidney and free perihepatic and perisplenic fluid. Neurosurgeons operated this patient at the day of admission and no plan for laparotomy was made for this patient at that time. Second day postoperatively patient was transferred to the department of surgery and exploratory laparotomy has been made. Common hepatic duct was fully transected and because of the patient’s hemodynamic instability, an external fistula has been made. The patient discharged 10th day postoperatively. The patient was operated after follow-up and a Roux-en-y hepaticojejunostomy has been made. Extrahepatic bile duct injuries are rare and high suspicion is important in complex multitrauma patients. Extent of the injury is unique for every patient and technical aspect of repair can be challenging.

Keywords: Common hepatic duct, abdominal injuries, hepaticostomy.

Künt multi-travma olgusunda teşhisi gecikmiş tam kat ana hepatik kanal yaralanmasının başarılı yönetimi

Mehmet Köstek1, Özgür Bostancı1, Tayfun Bilgiç2, Muharrem Battal1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Ekstrahepatik safra yolu yaralanmaları nadirdir ve çoklu travma hastalarında kolayca gözden kaçabilmektedir. Safra yolu yaralanması olan hastalar bu konuda özel bir yaklaşım ile tedavi edilmelidirler. Bu yazıda, ana hepatik kanalın tamamen ayrıştığı bir olgu ve tedavi yaklaşımı tartışıldı. Stabil olmayan hastalarda hasar kontrol cerrahisi de kullanılabilmektedir. Otuz iki yaşında erkek hasta, acil servise darp nedeniyle oluşan çoklu travma sonucu getirildi. Radyolojik görüntülemede kranyal, nazal, lumbar vertebral ve kostal kırıklar, sağ böbreğe azalmış kan akımı ve perihepatik, perisplenik sıvı mevcuttu. Bu safhada acil cerrahi düşünülmeyen hasta nöroşirürji doktorları tarafından ameliyat edildi. Takiplerinde, ameliyat sonrası ikinci günde hasta genel cerrahi kliniğine devredildi ve tanısal laparotomi uygulandı. Ana hepatik kanal tamamen ayrışmıştı ve hastanın hemodinamik olarak stabil olmaması nedeniyle hastanın safra yolunun eksternal fistül şeklinde bırakılmasına karar verildi. Hasta ameliyat sonrası 10. gününde taburcu edildi. Hastanın klinik takiplerine devam edildi ve elektif şekilde roux-n-y hepatikojejunostomi uygulandı. Ekstrahepatik safra yolları klinik olarak nadir görülmekle birlikte kompleks multitravma hastalarında bu konuda şüphelenmek gereklidir. Hasarın boyutu her hasta için özeldir ve tamir için kullanılan cerrahi teknik zorlayıcı olabilmektedir

Anahtar Kelimeler: Akut batın, ana hepatik kanal, hepatikostomi.

Mehmet Köstek, Özgür Bostancı, Tayfun Bilgiç, Muharrem Battal. Delayed diagnosis and successful management of completely transected common hepatic duct in a blunt multitrauma patient. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 116-119

Corresponding Author: Mehmet Köstek, Türkiye
Manuscript Language: English