p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Treatment of acute appendicitis: Urgent surgery or emergent surgery? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 742-745 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.23236

Treatment of acute appendicitis: Urgent surgery or emergent surgery?

Emre Bozkurt, Mustafa Fevzi Celayir
Department of General Surgery, University Of Health Sciences, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The standard treatment of acute appendicitis, which is a rapidly progressive inflammatory disease, remains surgery. However, several studies have suggested antibiotics treatment for acute appendicitis, especially in centers where surgery at all hours is not possible. Therefore, in this study, we investigated the relationship between the preoperative waiting period and postoperative complications in patients who underwent interval surgery following conservative management during the same admission.
METHODS: All patients who were diagnosed with uncomplicated acute appendicitis between October 2014 and February 2015 and underwent surgery at a single center were included in this retrospective study. Patients were divided into two groups based on the waiting period between the diagnosis and the time of surgery: group A (emergency, waiting period <10 h) and group B (urgency, waiting period ≥10 h). The demographic features, preoperative waiting period, antibiotics use, pathological diagnosis, postoperative complications, length of hospital stay, and readmission were compared between the two groups.
RESULTS: This study comprised 160 patients, including 79 and 81 patients in groups A and B, respectively. The demographic features, comorbidities, and pathological diagnosis were comparable between the two groups. The average preoperative waiting period was significantly longer in group B than in group A. However, the mean length of hospital stay and the rate of postoperative complications, including infections at the surgical sites and intra-abdominal abscesses, were similar between the two groups.
CONCLUSION: Our analyses revealed that there were no disadvantages associated with a longer preoperative waiting period in patients diagnosed with uncomplicated appendicitis.

Keywords: Appendicitis, delayed appendectomy; medical therapy; uncomplicated appendicitis.

Akut apandisit tedavisinde acil cerrahi veya gecikmiş cerrahinin yeri

Emre Bozkurt, Mustafa Fevzi Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Istanbul

AMAÇ: Akut apandisit, hızla ilerleyen bir iltihabi hastalık olup, standart tedavisi acil cerrahi girişimdir. Bununla birlikte, son zamanlarda bazı olgularda yarı elektif olarak apendektomi planlanabileceği konusunda görüşler belirtilmektedir. Bu çalışmamızdaki amacımız zorunlu nedenlere bağlı ameliyatın ertelendiği durumlarda ve komplike olmayan olgularda sıvı ve antibiyotik tedavisi altında güvenli olarak apendektomi uygulanabileceğini ortaya koymaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamız Ekim 2014–Şubat 2015 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile apendektomi yapılmış 160 olguyu içermektedir. Hastalar, ameliyat öncesi bekleme süresi 10 saat altı ve üstü olacak şekilde iki gruba ayrıldı ve patoloji sonuçları, komplikasyon oranları ve hastanede kalış sürelerine göre karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 160 hasta alındı. Grup A’da 79, Grup B’de 81 hasta vardı. Hastaların demografik verileri, patoloji raporları ve komorbid durumları incelendiğinde istatistiksel anlamlı fark yoktu. Ortalama ameliyat öncesi bekleme süresi ve ameliyat süreleri karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptandı. Hastaneden kalış süreleri, yara yeri enfeksiyonu ve karıniçi apse açısından her iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA: Komplike olmayan akut apandisit tanısı alan hastaların, acil serviste ameliyat öncesi uygun medikal tedavi ve gözlem altında geçirdiği bekleme süresinin, komplikasyon ve hastanede yatış süresi üzerine olumsuz etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, gecikmiş apendektomi; komplike olmayan apandisit; medikal tedavi.

Emre Bozkurt, Mustafa Fevzi Celayir. Treatment of acute appendicitis: Urgent surgery or emergent surgery?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(5): 742-745

Corresponding Author: Emre Bozkurt, Türkiye