p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Efficacy of laboratory tests and ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis in gravid patients according to the stages of pregnancy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 333-336 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.23693

Efficacy of laboratory tests and ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis in gravid patients according to the stages of pregnancy

Adil Başkıran1, Volkan İnce1, Egemen Çiçek1, Tolga Şahin1, Abuzer Dirican1, İpek Balıkçı Çiçek2, Burak Işık1, Sezai Yılmaz1
1İnönü University, Institute of Liver Transplantation, Turgut Özal Medical Center, Malatya, Turkey
2Department of Biostatistics and Bioinformatics, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya, Turkey

BACKGROUND: Normal physiologic changes during pregnancy result in similar laboratory and symptomatology changes as those during acute appendicitis (AA), making the diagnosis extremely difficult. The aim of the present study was to analyze the efficacy of conventional laboratory and radiologic tests in the diagnosis of AA according to different stages of pregnancy.
METHODS: Twenty-five pregnant patients with pathologically confirmed AA operated at our department between 2012 and 2017 were retrospectively analyzed in terms of changes in conventional laboratory parameters as well as neutrophil-to lymphocyte (NLR) and platelet-to-lymphocyte (PLR) ratios to aid the diagnosis of AA according to different stages of pregnancy.
RESULTS: There were no significant changes in C-reactive protein levels, leukocyte and neutrophil counts, and accuracy of ultrasonography between patients in the first (group 1) and second + third trimesters (group 2) (p>0.05). Lymphocyte count was significantly lower (p>0.05), whereas NLR and PLR were significantly higher in group 2 (p<0.05).
CONCLUSION: Laboratory values change significantly during pregnancy, and NLR and PLR seems to be valuable tools for evaluating AA in a stage-specific manner in pregnant patients.

Keywords: Acute appendicitis, neutrophil-to-lymphocyte ratio; platelet-to-lymphocyte ratio; pregnancy.

Gebeliğin evresine göre ultrasonografi ve laboratuvar testlerin akut apandisit tanısına etkisi

Adil Başkıran1, Volkan İnce1, Egemen Çiçek1, Tolga Şahin1, Abuzer Dirican1, İpek Balıkçı Çiçek2, Burak Işık1, Sezai Yılmaz1
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Karaciğer Nakil Enstitüsü, Malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ: Gebelik sürecinde olan fizyolojik değişiklikler akut apandisit semptom bulgular ile benzerlik gösterdiği için tanıyı zorlaştırmaktadır. Bu sebeple gebelik süresince tanıya yardımcı olabilecek özgün radyolojik ve laboratuvar testleri yoktur. Bu çalışmada amacımız gebelik trimesterlerine göre laboratuvar ve radyolojik testlerin hangi evrede daha etkili olduğunu araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2012–2017 yılları arasında kliniğimizde ameliyat edilen ve patoloji raporlarıyla onaylı akut apandisit tanısı alan gebe hastaların laboratuvar verilerinden nötrofil lenfosit oranı (NLO), platelet lenfosit oranı (PLO) analiz edilerek gebeliğin hangi evrelerinde daha anlamlı olduğu araştırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 25 (19–38) yıl. Ortalama gebelik haftası 17 (6–31) ortalama lenfosit sayısı 12.4 (6.3–22.4) hücre/m3 ultrasonografi %60 hastada apandisit ile uyumlu bulgular saptandı. Lenfosit sayıları, C-reaktif protein değerleri, nötrofil sayıları ve ultrasonografi değerleri açısından 1. tirmester (grup 1) ve 2 ve 3 üncü trimester (grup 2) hastalar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Lenfosit sayısı grup 2’de belirgin düşük izlendi (p>0.05). Nötrofil lenfosit oranı ve PLO oranları grup 2’de belirgin yüksek izlendi (p<0.05).
TARTIŞMA: Gebelik süresince önemli laboratuvar değişiklikleri olmaktadır. Nötrofil lenfosit oranı ve PLO akut apandisit değerlendirmesinde ve gebeliğin evresine göre tanıya kolay ulaşmak için önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, gebelik; nötrofil lenfosit oranı; platelet lenfosit oranı.

Adil Başkıran, Volkan İnce, Egemen Çiçek, Tolga Şahin, Abuzer Dirican, İpek Balıkçı Çiçek, Burak Işık, Sezai Yılmaz. Efficacy of laboratory tests and ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis in gravid patients according to the stages of pregnancy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(4): 333-336

Corresponding Author: Adil Başkıran, Türkiye
Manuscript Language: English