p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The relationship between lymphopenia and development of late complications in severe acute pancreatitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1353-1358 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.23904

The relationship between lymphopenia and development of late complications in severe acute pancreatitis

Feyza Aşıkuzunoğlu1, Adnan Özpek2
1Departmant of General Surgery, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya-Türkiye
2Departmant of General Surgery, Health Sciences University, Ümraniye SUAM, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: In this study we aimed to predict patients who would develop late stage acute pancreatitis related complications. So we would be able to ease the decision making process about the timing of cholecycstectomy. On the other hand we also suggest a possible insight into the mechanisms which lead development of lyphopenia in severe acute pancreatitis and its possible effects on prognosis.
METHODS: In this study, 163 severe acute pancreatitis case who has been treated as inpatient between January 2013 and January 2018 has been involved. Patients charts and all documented data has been analysed retrospectively. According to the existence or ab-sence of late complications of severe acute pancreatitis, patients have been divided into two groups; Group 1 had no late complication, Group 2 had either pseudocyst or WON (Walled of Necrosis) at 1st month CT.
RESULTS: The difference between two groups in terms of 48th hour lymphocyte percentage was significant (p=0.000; p<0.05). Group 2 had remarkably longer duration of hospital stay (p=0.000; p<0.05). 48th hour CRP level of group 2 was significantly higher than of group 1 (p<0.000).
CONCLUSION: There is a statistically significant relation between the presence of lymphopenia, at 48th hour of presentation in severe biliary pancreatitis patients and development of delayed complications. We can strongly say that there would be no late term pancreatitis related complications if there was no lymphopenia at 48 hour and an early cholecystectomi can be performed in such cases. Lymphopenia seen around 48. hr of admission is highly related to development of late complications in severe acute pancreatitis.

Keywords: Inflammation, lymphopenia; severe acute pancreatitis.

Ağır biliyer pankreatit olgularında lenfopeni varlığının geç dönem komplikasyon gelişimi ile ilişkisi

Feyza Aşıkuzunoğlu1, Adnan Özpek2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Sakarya
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ümraniye SUAM, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada ağır akut pankreatit (AP) olgularında hangi hastaların geç dönem komplikasyon geliştireceğini ön görebilmek hedeflendi. Böylece bu hastalarda tartışmalı olan kolesistektomi zamanlaması ile ilgili karar alma sürecini kolaylaştırabiliriz. Diğer taraftan ağır AP hastalarında gelişen lenfopeninin mekanizması ve bunun prognoza etkisi aydınlatılmaya çalışıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2013 ve Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemizde yatarak tedavi edilen ağır bilier pankreatit tanılı 163 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, geliş ve 48. saat lenfosit yüzdeleri kayıt edildi. Yatış tarihinden itibaren 7–10. günler arası çekilen İV-Oral kontrastlı bilgisayarlı batın tomografileri ile birinci ay ve takip tomografileri incelendi. Bu verilerden herhangi biri eksik olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar komplikasyon gelişen ve gelişmeyen olarak 2 gruba ayrıldı; Group 1 herhangi bir geç dönem komplikasyon bulgusu olmayan hastalar, grup 2 ise 1. ay BT’de WON (Walled of Necrosis) veya psödokist geliştiren hastalar olarak tanımlandı. Grup 1’de 134, grup 2’de 29 hasta yer aldı. Çalışmada yer alan hastaların 89’u kadın, 78’i erkekti.
BULGULAR: Gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından fark saptanmadı (p>0.05). Grup 2’nin hastane yatış sürelerinin grup 1’den anlamlı ölçüde uzun olduğu saptandı. Gruplar arasında geliş lenfosit değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05). Grup 2’in 48. saat lenfosit değerleri, Grup 1’den istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulundu (p=0.000; p<0.05). 48. saatte belirgenleşen lenfopeni geç dönem komplikasyon geliştirme riski ile ilişkili olarak değerlendirildi.
TARTIŞMA: Ağır biliyer pankreatitte ilk 48 saatte görülen lenfopeni ile geç dönem gelişen komplikasyonlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. 48. saatte lenfopeni görülmüyor ise geç dönem komplikasyon gelişmeyeceğini ve bu hasta gurubunda da erken kolesistektominin güvenle yapılabileceğini söyleyebiliriz. Ağır pankreatitte 48. saatte görülen lenfopeni ile geç dönem komplikasyon gelişimi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut pankreatit, enflamasyon; lenfopeni.

Feyza Aşıkuzunoğlu, Adnan Özpek. The relationship between lymphopenia and development of late complications in severe acute pancreatitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1353-1358

Corresponding Author: Feyza Aşıkuzunoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English