p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 265-267 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.24374

Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess

Barış Mantoğlu1, Güven Erdoğrul2, Alper Koçbıyık3
1Department of General Surgery, Sakarya Training and Research Hospital, Sakarya-Turkey
2Department of General Surgery, Afşin State Hospital, Kahramanmaraş-Turkey
3Department of Pathology, Health Sciences University Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

Pilonidal sinus is a well-known disease of the sacrococcygeal region, which is caused by hair shafts penetrating the epidermis. The granulomatous reaction is the characteristic of this chronic inflammatory disease. Umbilical pilonidal sinus is an acquired disease that may appear in many guises and mimic several umbilical conditions. Several risk factors for developing the disease have been described. Treatment is based on clinical experience rather than on evidence-based medicine. The umbilical pilonidal sinus, which is not treated medically or surgically, may cause regional or generalized infections. We suggest that our case which has never had symptoms before and has caused acute abdomen, will be considered in the diagnosis of acute abdomen.

Keywords: Acute abdomen, perforation; rare; umbilical pilonidal sinus.

Akut batının hiç görülmemiş sebebi: Umbilikal pilonidal sinüs apsesinin batın içine perforasyonu

Barış Mantoğlu1, Güven Erdoğrul2, Alper Koçbıyık3
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Sakarya
2Afşin Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kahramanmaraş
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Patoloji Kliniği, İstanbul

Pilonidal sinüs, epidermise nüfuz eden kıl gövdelerinin neden olduğu iyi bilinen bir sakrokoksigeal bölge hastalığıdır. Granülomatöz reaksiyon, bu kronik enflamatuvar hastalığın özelliğidir. Umbilikal pilonidal sinüs, klinik olarak birçok şekilde ortaya çıkabilen ve bazı umbilikal bölgede meydana gelen hastalıkları taklit eden edinilmiş bir hastalıktır. Umbilikal pilonidal sinüs oluşumunda çeşitli risk faktörleri tanımlanmıştır. Umbilikal pilonidal sinüsün tedavisi kanıta dayalı tıptan ziyade klinik deneyime dayanır. Tıbbi ya da cerrahi olarak tedavi edilmeyen umbilikal pilonidal sinüs bölgesel ya da generalize enfeksiyonlara neden olabilir. Daha önce hiçbir belirti vermeyen karıniçi perforasyon gösteren umbilikal pilonidal sinüs apsesi olgumuzun, akut karın ön tanıları arasında bundan sonra göz önünde bulundurulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut batın, nadir; perforasyon; umbilikal pilonidal sinüs.

Barış Mantoğlu, Güven Erdoğrul, Alper Koçbıyık. Cause of an acute abdomen never seen: Intraabdominal perforation of an umbilical pilonidal sinus abscess. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 265-267

Corresponding Author: Barış Mantoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English