p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Accidental hypothermia (A case report) [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 249-253

Accidental hypothermia (A case report)

Kerem Erkalp, Zehra Yangın, Gökçen Başaranoğlu, Veysel Erden
1st. Department Of Anesthesiology And Reanimation, Bezm-i Alem Valide Sultan Training Hospital, İstanbul, Turkey

Severe accidental hypothermia (core body temperature of less than 28 °C) is a life threatening state and a medical emergency associated with a high mortality rate. The prognosis depends on underlying diseases, advanced or very early age, the duration prior to treatment, the degree of hemodynamic deterioration, and especially, the methods of treatment, including active external or internal rewarming. We report a 70-year-old male patient with severe accidental hypothermia (core temperature 28 °C). The homeless man was found in the street. He died, in spite of all resuscitation efforts and rewarming methods. In this case report reviews the epidemiology, pathophysiology, clinical presentation, and treatment of accidental hypothermia.

Keywords: Frostbite, hypothermia, accidental; hypothermia/ diagnosis/ physiopathology/ therapy; resuscitation; rewarming/methods.

Donma (Olgu sunumu)

Kerem Erkalp, Zehra Yangın, Gökçen Başaranoğlu, Veysel Erden
Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, 1. Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Kaza ile oluşan ciddi hipotermi (merkezi vücut ısısının 28 °C’nin altında olması) yüksek mortalite ile ilişkili medikal, acil ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Prognoz, altta yatan hastalığa, ileri veya çok genç yaşa, tedaviye dek geçen süreye, hemodinamik bozukluğun derecesine ve özellikle aktif içten ve dıştan yeniden ısıtmayı içeren tedavi yöntemlerine bağlıdır. Bu yazıda; sokakta bulunan, donma nedeni ile hastanemize getirilen ciddi hipotermisi olan 70 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Tüm resüsitasyon çabalarına ve ısıtma yöntemlerine rağmen kaybedilen bu olgu, hipotermi tedavisi üzerine yapılan son tartışmalara, resüsitasyon çabalarına ve olası komplikasyonlara değinmek amacı ile sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Soğuk ısırması, hipotermi, kazayla; hipotermi/tanı/fizyopatoloji/tedavi; resüsitasyon; ısıtma/yöntem.

Kerem Erkalp, Zehra Yangın, Gökçen Başaranoğlu, Veysel Erden. Accidental hypothermia (A case report). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 249-253

Corresponding Author: Kerem Erkalp, Türkiye
Manuscript Language: Turkish