p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 3 Year : 2021

Quick Search
The effects of traffic accidents on pregnancy: Is hospitalization necessary in every case? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 73-78 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.25668

The effects of traffic accidents on pregnancy: Is hospitalization necessary in every case?

Sunullah Soysal1, Didem Soysal1, Meral Çevik1, Aslı Tuğçe Temurlenk1, Arzu Denizbaşi2, Tanju Pekin1
1Department of Obstetrics And Gynecology, Marmara University İstanbul Pendik Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Marmara University İstanbul Pendik Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: This study aimed to show whether it is necessary to hospitalize pregnant women who have been involved in traffic accidents.
METHODS: Patients at a hospital in Istanbul, Turkey, who underwent traffic accidents between 2012 and 2018 were studied, and pregnant patients’ files were evaluated. Demographic and obstetric features of patients, type of accident, type of trauma, Glasgow Coma Score, whether or not hospitalization were examined, the response of patients to hospitalization, and the obstetric and maternal results of accidents were assessed.
RESULTS: In the present study, 95 patients were included. Overall, hospitalization was recommended for 50 patients, but of these, 58% refused to be admitted. No patients who refused hospitalization had complications. Preterm labor was seen in 3.2% of patients, while 3.2% had a fetal loss and 5.3% had a placental abruption. Only one mother was lost (1.1%) due to sustaining multiple traumas in a traffic accident. Hospitalization was increasingly indicated with increasing gestational age, but other parameters had no effect on hospitalization.
CONCLUSION: The likelihood that hospitalization was recommended for pregnant women involved in traffic accidents increased with gestational age. Patients with minor trauma who refused hospitalization had no complications.

Keywords: Hospitalization, pregnancy; traffic accidents.

Trafik kazalarının gebelik üzerine etkisi: Her olguda hastaneye yatış gerekli midir?

Sunullah Soysal1, Didem Soysal1, Meral Çevik1, Aslı Tuğçe Temurlenk1, Arzu Denizbaşi2, Tanju Pekin1
1Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmada trafik kazası geçirmiş gebelerde hastaneye yatışın gerekli olup olmadığını göstermek amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: İstanbul Türkiye’deki bir hastanede 2012 ve 2018 yılları arasında trafik kazası geçirmiş hastalar çalışılarak, gebe hastaların kayıtları incelendi. Hastaların demografik ve obstetrik özellikleri, kaza türü, travma çeşidi, Glasgow koma skoru, hastaneye yatış endikasyonu, hastanın hastaneye yatış önerisine yanıtı ve kazanın obstetrik ve maternal sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Toplamda çalışmaya 95 hasta dahil oldu. Elli hastaya hastaneye yatış önerildi, bu hastaların %58’i yatışı kabul etmedi. Yatışı kabul etmeyen hastaların hiçbirisinde komplikasyon gelişmedi. Hastaların yüzde 3.2’sinde preterm doğum, %3.2 fetal kayıp ve %5.3 plasenta dekolmanı görüldü. Bir anne (%1.1) trafik kazası sonucu oluşan çoklu travma nedeniyle kaybedildi. Gebelik haftasının artışıyla hastaneye yatış gerekliliği artarken, diğer parametrelerin hastaneye yatış üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadı.
TARTIŞMA: Gebelik haftasının artmasıyla, trafik kazası geçirmiş gebelerin hastaneye yatış gereksinimleri artar. Hastaneyi yatışı kabul etmeyen minör travmalı gebelerde herhangi bir komplikasyon gelişmedi.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, hastaneye yatış; trafik kazaları.

Sunullah Soysal, Didem Soysal, Meral Çevik, Aslı Tuğçe Temurlenk, Arzu Denizbaşi, Tanju Pekin. The effects of traffic accidents on pregnancy: Is hospitalization necessary in every case?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 73-78

Corresponding Author: Sunullah Soysal, Türkiye