p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Determination of factors associated with perforation in patients with geriatric acute appendicitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 33-38 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.25741

Determination of factors associated with perforation in patients with geriatric acute appendicitis

Emine Emektar1, Seda Dağar1, Rabia Handan Karaatlı1, Hüseyin Uzunosmanoğlu1, Hakan Buluş2
1Department of Emergency Medicine, University of Health Science, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, University of Health Science, Keçiören Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Recognition and management of abdominal emergencies in geriatric patients are more complicated compared to the younger population. We aimed to investigate the demographic characteristics of geriatric patients diagnosed with acute appendicitis and to investigate the factors associated with perforation in the early stages in this study.
METHODS: After obtaining local ethical committee approval, patients 65 years and older who had appendectomy between January 2015 and December 2019 were included the study. Demographic data of the patients, physical examination findings, and laboratory results were analyzed. Patients were divided into two groups based on surgical reports: Perforated and simple appendicitis.
RESULTS: During the study period, 72 patients were evaluated. In our study, 48.6% of the patients were male, and the median age was 71.5 years (IQR 25–75, 68–80). Perforated appendicitis was detected in 28% of the patients. We were determined that the vast majority of patients with perforated appendicitis were male; had more frequent chronic kidney disease and post-operative local complications; had increased leukocytes, neutrophils, blood urea nitrogen, creatinine, and total bilirubin; and had reduced albumin; and these differences were statistically significant (all values p<0.05). Multivariate analysis shows increased neutrophil count and male sex was significantly associated with perforated appendicitis (p=0.035 and p=0.01, respectively).
CONCLUSION: Geriatric patients with chronic kidney disease can be at higher risk of perforated appendicitis due to inadequate abdominal physical examination results. In addition, male gender and an elevated neutrophil count are independent predictors of perforation.

Keywords: Acute appendicitis, geriatric; perforation.

Geriatrik akut apandisitli hastalarda perforasyonla ilişkili faktörlerin belirlenmesi

Emine Emektar1, Seda Dağar1, Rabia Handan Karaatlı1, Hüseyin Uzunosmanoğlu1, Hakan Buluş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Geriatrik hastalarda abdominal acillerinin tanınması ve tedavisi, genç popülasyona göre daha karmaşıktır. Biz bu çalışmada, akut apandisit tanısı alan geriatrik hastaların demografik özellikleri ve erken dönemde perforasyonla ilişkili faktörleri araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Lokal etik kurul onayı alındıktan sonra, Ocak 2015–Aralık 2019 tarihleri arasında apendektomi yapılan 65 yaş ve üzeri hastalar çalışmaya alındı. Hastaların demografik verileri, fizik muayene bulguları, laboratuvar sonuçları incelendi. Hastalar, cerrahi raporlarına göre perfore ve basit apandisit olarak iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Çalışma süresince 72 hasta değerlendirildi. Çalışmamızda hastaların %48.6’sı erkek, ortanca yaş 71.5 idi (IQR 25–75, 68–80). Hastaların %28’inde perfore apandisit saptandı. Perfore apandisitli hastaların büyük çoğunluğunun erkek olduğu; kronik böbrek hastalığı ve ameliyat sonrası lokal komplikasyonların daha sık olduğu; lökosit, nötrofil, kan üre azotu, kreatinin ve toplam bilirubin değerlerinin yüksek; albümin değerlerinin daha düşük olduğunu tespit ettik ve bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlıydı (tüm değerler, p<0.05). Çok değişkenli analiz ise artmış nötrofil sayısının ve erkek cinsiyetin perfore apandisit ile anlamlı olarak ilişkili olduğunu gösterdi (sırasıyla, p=0.035, p=0.01).
TARTIŞMA: Kronik böbrek hastalığı olan geriatrik hastalarda yetersiz karın fizik muayene sonuçları nedeniyle perforasyon apandisit riski daha fazladır. Ek olarak, erkek cinsiyet ve artmış nötrofil sayısı perforasyonun bağımsız belirleyicileridir.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, geriatrik; perforasyon.

Emine Emektar, Seda Dağar, Rabia Handan Karaatlı, Hüseyin Uzunosmanoğlu, Hakan Buluş. Determination of factors associated with perforation in patients with geriatric acute appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 33-38

Corresponding Author: Emine Emektar, Türkiye
Manuscript Language: English