p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Combat-related ocular trauma and visual outcomes during counter-terrorism urban warfare operations in Turkey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 648-653 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.25822

Combat-related ocular trauma and visual outcomes during counter-terrorism urban warfare operations in Turkey

Dorukcan Akıncıoğlu1, Murat Küçükevcilioğlu2, Ali Hakan Durukan3
1Department of Ophthalmology, Atatürk State Hospital, Antalya-Turkey
2Department of Ophthalmology, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Ophthalmology, University of Health Sciences Gülhane Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: The study was to report the clinical features and post-operative outcomes in military personnel admitted to the Ocular Trauma Center of Gülhane Training and Research Hospital after sustaining combat injuries in urban warfare.
METHODS: This is a retrospective, non-comparative, interventional case series analyzing Turkish military personnel transferred to our tertiary ocular trauma center from the warfare zone and combat support hospitals. Ocular injuries were subdivided into zones and ocular trauma classification.
RESULTS: There were 103 combat ocular injuries in 74 military personnel. The average age was 27.31±4.64 years (range; 21–48 years), and all were men (100%). The average follow-up was 529.34±213.98 days (288–1464 days). There were 84 open-globe and 19 closed-globe injuries. Thirty-six (34.9%) had final vision of 20/40 or better. Pars plana vitrectomy was the most common surgery (79.6%). Five eyes underwent evisceration, and seven eyes developed phthisis bulbi. The globe survival rate was 88.3%. Zone III injuries (32.2%) were the most common cause of unfavorable visual outcomes, and most injuries were caused by improvised explosive devices (IEDs) (59.2%). These devices also had the worst impact on globe survival and visual improvement. These eyes had a higher likelihood ratio of requiring globe removal surgery or developing phthisis bulbi [odds ratio: 21.5 (95% CI: 1.23–373)]. Two eyes that underwent keratoprosthesis-assisted pars plana vitrectomy followed by penetrating keratoplasty (PKP) during the same session developed PKP failure while failure was not seen in any of the cases that underwent PKP in a later session.
CONCLUSION: Ocular injuries related to IEDs had the most significant impact on both visual and anatomic prognoses, and globe survival was less likely in eyes with zone III trauma, in which intraocular foreign bodies penetrated the choroid. There is a higher pos-sibility of PKP failure if this procedure is performed during the same session as other ocular surgery.

Keywords: Combat, eye; ocular; trauma; urban warfare.

Türkiye’de meskun mahalde terörle mücadele esnasında görülen oküler travma olguları ve görsel sonuçları

Dorukcan Akıncıoğlu1, Murat Küçükevcilioğlu2, Ali Hakan Durukan3
1Atatürk Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Antalya
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Hendek operasyonları sürecinde yaralanma sonrasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oküler Travma Merkezi’ne sevk edilen askeri personelin başvuru esnasındaki ve tedavi süreci sonrasındaki sonuçlarını raporlamak.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda çatışma alanından ve bölgedeki sahra hastanelerinden üçüncü basamak oküler travma merkezimize sevk edilen güvenlik güçleri personelinin sevk, başvuru ve epikriz kayıtları incelenmiştir. Oküler yaralanmalar, gözdeki yaralanma bölgesine göre ve oküler travma sınıflamasına göre alt gruplar halinde değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Yetmiş dört güvenlik personelinin 103 gözü değerlendirildi. Değerlendirilen olguların hepsi erkek (%100) ve ortalama yaş 27.31±4.64 yıl (dağılım, 21–48 yıl) idi. Ortalama takip süresi ise 529.34±213.98 gündü (dağılım, 288–1.464 gün). Seksen dört gözde açık göz yaralanması, on dokuz gözde ise kapalı göz yaralanması mevcut idi. Otuz altı (%34.9) gözde son görme keskinliği 20/40 veya daha iyi düzeyde idi. En sık uygulanan cerrahi pars plana vitrektomiydi (%79.6) Beş göze evisserasyon cerrahisi uygulanırken, yedi gözde takiplerde fitizis bulbi gelişimi gözlenmiştir. Göz küresinin bütünlüğünün korunma oranı %88.3 idi. Zayıf görsel sonuçlar için en önemli risk faktörü zon III yaralanma (%32.2) iken, yaralanmaların en sık sebebi el yapımı patlayıcı (EYP) (%59.2) olarak gözlemlenmiştir. Görsel ve anatomik yönden en kötü sonuçlar da EYP ile yaralanan gözlerde iken göz küresinin alınması veya fitizis bulbi gelişmesi riski de bu gözlerde daha fazla idi [Odds oranı: 21.5 (%95 GA: 1.23–323)]. Keratoprotez eşliğinde pars plana vitrektomi ile aynı seansta penetran keratoplasti (PK) cerrahisi uygulanan iki gözde donör yetmezliği görülmüş iken PK’nin daha sonraki seansta uygulandığı gözlerde donör yetmezliği görülmedi.
TARTIŞMA: El yapımı patlayıcı ile yaralanma sonrasında meydana gelen oküler yaralanmalar hem görsel hem de anatomik yönden en kötü prognoza sahip yaralanma çeşidi iken göz küresinin bütünlüğünün korunma ihtimali zon III yaralanmalarda ve koroidi penetre eden göz içi yabancı cismi bulunan olgularda daha düşük idi. Aynı seansta PK cerrahisinin uygulandığı gözlerde de donör yetmezliği riskinin daha fazla olduğu gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Göz, hendek savaşları; oküler; savaş; travma.

Dorukcan Akıncıoğlu, Murat Küçükevcilioğlu, Ali Hakan Durukan. Combat-related ocular trauma and visual outcomes during counter-terrorism urban warfare operations in Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(5): 648-653

Corresponding Author: Dorukcan Akıncıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English