p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Gender does not affect the prognosis of Fournier’s gangrene: a case-matched study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 541-544 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.27095

Gender does not affect the prognosis of Fournier’s gangrene: a case-matched study

Pınar Sarkut1, Özgen Işık1, Ersin Öztürk1, Barış Gülcü1, Ilker Ercan2, Tuncay Yılmazlar1
1Department Of General Surgery, School Of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkiye
2Department Of Biostatistics, School Of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkiye

BACKGROUND: Female gender is accepted as a poor prognostic factor for Fournier’s gangrene (FG). However, there is a paucity of data in the literature regarding this matter. This case-matched study was designed to investigate the impact of gender on outcomes of FG.
METHODS: Study patient data were retrieved from 120-patient, prospectively maintained database. Thirty-two female patients with FG were case-matched to 32 male patients based on symptom duration (days), FG severity index score, patient age, etiology, and presence of diabetes mellitus (DM) terms. Outcomes of FG were compared between the 2 groups.
RESULTS: Median age was 57 years (range: 22-80 years), and 35 (54.7%) patients had DM. Patients underwent average of 3 debridement procedures (range: 1–9 debridements), and 15 (23.4%) received diverting stoma. Overall mortality rate was 28.1% (18 of 64 patients). Female gender was associated with widespread disease (p=0.009), increased need for consecutive debridements (p=0.005), prolonged length of intensive care unit stay (p=0.035), and increased requirement for split-thickness skin graft reconstruction (p=0.040). However, mortality rates were comparable between genders (p=0.264).
CONCLUSION: FG is often more extensive in females and seems to be associated with anatomical features of female pelvis. However, female gender is not a factor affecting prognosis of patients with FG.

Keywords: Fournier’s gangrene, gender, mortality.

Cinsiyet Fournier gangreni prognozuna etkili bir faktör değildir: Olgu-eşleme çalışması

Pınar Sarkut1, Özgen Işık1, Ersin Öztürk1, Barış Gülcü1, Ilker Ercan2, Tuncay Yılmazlar1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

AMAÇ: Kadın cinsiyet Fournier gangreni (FG) için olumsuz bir prognostik faktör olarak görülmektedir. Ancak literatürde bu konuya özgün yeterli veri yoktur. Bu olgu-eşleme çalışması kadın cinsiyetin FG prognozuna etkisini incelemek için yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya alınan hastalar kliniğimizin 120 hastalık ileriye yönelik olarak tutulan veritabanından çekildi. Otuz iki kadın hasta aşağıdaki kriterler baz alınarak 32 erkek hastayla eşleştirildi: Semptom süresi, FG severity indeks (FGSI) skoru, hasta yaşı, etiyoloji ve eşlik eden diyabetes mellitus (DM) varlığı. Daha sonra iki grup hasta klinik sonuçlar açsından karşılaştırıldı.
BULGULAR: Medyan yaş 57 (22–80) idi ve 35 (%54.7) hastada DM vardı. Hastalara ortalama 3 (1–9) debridman yapıldı ve 15 hastaya (%23.4) saptırıcı stoma açıldı. Mortalite oranı %28.1 (64’te 18 hasta) idi. Kadınlarda FG daha yaygındı (p=0.009), daha fazla debridmana ihtiyaç duyulmuştu (p=0.005), kadınlar yoğun bakım ünitesinde daha fazla oranda kalmıştı (p=0.035) ve kadınlarda split thickness skin graft (STSG) ile rekonstrüksiyon daha fazla oranda yapılmıştı (p=0.040), ancak mortalite oranları iki grup arasında benzerdi (p=0.264).
TARTIŞMA: Fournier gangreni kadınlarda erkeklere oranla daha yaygın seyreder. Bu muhtemelen kadınların anatomik yapısı ile ilgilidir. Ancak kadın cinsiyet FG mortalitesini artıran bir faktör değildir.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Fournier gangreni, mortalite.

Pınar Sarkut, Özgen Işık, Ersin Öztürk, Barış Gülcü, Ilker Ercan, Tuncay Yılmazlar. Gender does not affect the prognosis of Fournier’s gangrene: a case-matched study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(6): 541-544

Corresponding Author: Ersin Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: English