p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Traumatic fat embolism syndrome: a case report [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 254-257

Traumatic fat embolism syndrome: a case report

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Kemal Özay, Zuhal Arıkan
Department Of Anestesiology And Reanimation, Umut Hospital, İstanbul, Turkey

Fat embolism syndrome (FES) is a known complication of traumatology, especially in long bone fractures. Fat embolic events are most often clinically insignificant and difficult to recognize since clinical manifestations are varied and there is no routine laboratory or radiographic diagnostic tool. Classically, FES presents with the triad of pulmonary distress, mental status changes, and petechial rash 24 to 48 hours after long-bone fracture. We report the intensive care management of a 16-year-old female patient who developed traumatic fat embolism syndrome. Traumatic fat embolism was diagnosed, based on suggestive clinical manifestations, radiographic and laboratory findings and confirmed by the demonstration of arterial hypoxemia in the absence of other disorders. Admission to the intensive care unit, mechanical ventilatory support with positive end-expiratory pressure and supportive therapy leaded to the patient's improvement and she was discharged with planned open reduction and internal fixation.

Keywords: Embolism, fat/drug therapy/etiology/physiopathology, fractures, bone/complications.

Travmatik yağ embolisi sendromu: Olgu sunumu

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Kemal Özay, Zuhal Arıkan
Özel Umut Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Servisi, İstanbul

Yağ embolizmi sendromu (YES) özellikle uzun kemik kırıklarında gelişen bir travmatoloji komplikasyonudur. Yağ embolisine bağlı klinik tablo sıklıkla belirgin olmayabilir ve belirtiler değişiklik gösterdiği için, rutin laboratuvar ve radyografik tanı yöntemi olmadığından tanı zor koyulmaktadır. Klasik olarak, YES uzun kemik kırığından 24 ile 48 saat sonra oluşan solunum sıkıntısı, şuur değişiklikleri ve peteşiyal döküntüler triadı ile ortaya çıkar.
Bu çalışmada, travmatik YES gelişen 16 yaşındaki kız çocuğu sunuldu. Olguda travmatik yağ embolisi tanısı, temel olarak mevcut klinik değişiklikler, radyolojik ve laboratuvar bulgularının yanı sıra gelişen arteriyel hipoksemiye neden olabilecek bozuklukların yokluğunun gösterilmesi ile konuldu. Yoğun bakım servisine alınan hasta pozitif end-ekspiratuvar basınç ile uygulanan ventilatör ve destek tedavisi sonucu durumundaki düzelme ile açık redüksiyon ve internal fiksasyon yapılmak üzere taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Emboli, yağ/ilaç tedavisi/etyoloji/fizyopatoloji, kırıklar, kemik/komplikasyon.

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Kemal Özay, Zuhal Arıkan. Traumatic fat embolism syndrome: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2006; 12(3): 254-257

Corresponding Author: Yaman Özyurt, Türkiye
Manuscript Language: Turkish