p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Prediction of adverse outcomes using non-endoscopic scoring systems in patients over 80 years of age who present with the upper gastrointestinal bleeding in the emergency department [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 39-47 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.27810

Prediction of adverse outcomes using non-endoscopic scoring systems in patients over 80 years of age who present with the upper gastrointestinal bleeding in the emergency department

Okan Bardakçı1, Duygu Sıddıkoğlu2, Gökhan Akdur1, Güven Şimşek1, Ünzile Atalay1, Murat Das1, Okhan Akdur1, Yavuz Beyazit3
1Department of Emergency Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale-Turkey
2Department of Biostatistics, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale-Turkey
3Department of Internal Medicine, Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine, Çanakkale-Turkey

BACKGROUND: The emergency department (ED) admission rate for elderly patients with non-variceal upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is increasing. The AIMS65 and Glasgow-Blatchford score (GBS) are two distinct scoring systems proposed to predict in-hospital and post-discharge mortality, length of stay (LOS), and health-related costs in these patients. The objective of the present study is to evaluate the accuracy of these scoring systems, in conjunction with the Charlson comorbidity index (CCI), to predict 30-day mortality and LOS in UGIB patients who are 80 years of age or older
METHODS: A retrospective analysis was undertaken of 182 patients with non-variceal UGIB who were admitted to the ED of Canakkale Onsekiz Mart University Hospital. The AIMS65, GBS, and CCI scores were calculated and adverse patient outcomes were assessed.
RESULTS: The mean age of patients was 85.59±4.33 years, and 90 (49.5%) of the patients were males. The AIMS65 was superior to the GBS (area under the receiver operating characteristic curve [AUROC] 0.877 vs. 0.695, respectively) and CCI (AUROC 0.877 vs. 0.526, respectively) in predicting the 30-day mortality. All three scores performed poorly in predicting the LOS in hospital. The cutoff threshold that maximized sensitivity and specificity for mortality was three for the AIMS65 score (sensitivity, 0.87; specificity, 0.80; negative predictive values [NPV], 0.977; positive predictive values [PPV], 0.392), 14 for GBS (sensitivity, 0.83; specificity, 0.51; NPV, 0.923; PPV, 0.367), and 5 for CCI (sensitivity, 0.91; specificity, 0.22; NPV, 0.946; PPV, 0.145).
CONCLUSION: The AIMS65 is a simple, accurate, and non-endoscopic scoring system that can be performed easily in ED settings. It is superior to GBS and CCI in predicting 30-day mortality in elderly patients with UGIB.

Keywords: AIMS65, Charlson comorbidity index, gastrointestinal bleeding; Glasgow-Blatchford score; oldest-old.

Acil serviste üst gastrointestinal kanama ile başvuran 80 yaş üstü hastalarda invaziv olmayan skorlama sistemleri kullanılarak olumsuz sonuçların tahmini

Okan Bardakçı1, Duygu Sıddıkoğlu2, Gökhan Akdur1, Güven Şimşek1, Ünzile Atalay1, Murat Das1, Okhan Akdur1, Yavuz Beyazit3
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Anabilim Dalı, Çanakkale
3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Çanakkale

AMAÇ: Varis dışı üst gastrointestinal (GİS) kanaması olan yaşlı hastalar için acil servis başvuruları artmaktadır. AIMS65 ve Glasgow-Blatchford skoru (GBS), bu hastalarda hastane içi ve taburculuk sonrası mortaliteyi, kalış süresini ve sağlıkla ilgili maliyetleri tahmin etmek için önerilen iki ayrı skorlama sistemidir. Bu çalışmanın amacı, 80 yaşında veya daha büyük olan UGIB hastalarında 30 günlük mortalite ve kalış süresini tahmin etmek için, Charlson komorbidite indeksi (CCI) ile birlikte bu skorlama sistemlerinin etkinliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran varis dışı üst GİS kanamalı 182 hasta geriye dönük olarak incelendi. AIMS65, GBS ve CCI skorları hesaplandı ve olumsuz hasta sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 85.59±4.33 yıl idi ve hastaların 90’ı (%49.5) erkekti. AIMS65, 30 günlük mortaliteyi tahmin etmede GBS’den (sırasıyla, AUROC 0.695 vs 0.877) ve CCI’dan (sırasıyla, AUROC 0.526 vs 0.877) üstündür. Her üç skor da hastanede kalış süresini tahmin etmede yetersiz performans gösterdi. AIMS65 skoru için mortalite tahmininde, duyarlılık ve özgüllük en üst düzeye çıkaran kesme değeri 3 (duyarlılık, 0.87; özgüllük, 0.80; NPD, 0.977; PPD, 0.392), GBS için 14 (duyarlılık, 0.83; özgüllük, 0.51; NPD, CC23 için 0.923; PPD, 0.367) ve CCI için 5 (duyarlılık, 0.91; özgüllük, 0.22; NPD, 0.946; PPD, 0.145) olarak tespit edilmiştir.
TARTIŞMA: AIMS65, acil servis ayarlarında kolayca yapılabilen basit, doğru ve endoskopik olmayan bir skorlama sistemidir. UGIB’li yaşlı hastalarda 30 günlük mortaliteyi tahmin etmede GBS ve CCI’den daha üstündür.

Anahtar Kelimeler: AIMS65, Charlson komorbidite indeksi, gastrointestinal kanama; Glasgow-Blatchford skoru; ileri yaşlı.

Okan Bardakçı, Duygu Sıddıkoğlu, Gökhan Akdur, Güven Şimşek, Ünzile Atalay, Murat Das, Okhan Akdur, Yavuz Beyazit. Prediction of adverse outcomes using non-endoscopic scoring systems in patients over 80 years of age who present with the upper gastrointestinal bleeding in the emergency department. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 39-47

Corresponding Author: Okan Bardakçı, Türkiye
Manuscript Language: English