p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Ground level falls: computed tomography findings and clinical outcomes by age groups [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 710-716 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.28741

Ground level falls: computed tomography findings and clinical outcomes by age groups

Selcuk Parlak, Esra Çıvgın, Muhammed Said Beşler, Seçil Gündoğdu
Department of Radiology, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye

BACKGROUND: This study aimed to determine injury patterns in ground level falls (GLFs) and investigate the effect of age on the severity of injury.
METHODS: We retrospectively identified 4,712 patients who presented to a Level 1 trauma center due to GLFs and analyzed the data of 1,214 patients who underwent computed tomography (CT). Demographics, torso examination findings, and injuries detected on CT were recorded. To investigate the effect of age on injury severity, the patients were grouped as those aged <65 and ≥65 years.
RESULTS: The mean age was 57 years, and 55.20% of the patients were female. The mortality rate was 0.50%. Injury was detected in 489 (40.30%) patients on CT. Fractures were the most common injury type. Traumatic intracranial hemorrhage was detected in 32 (2.60%) patients. Only three (0.20%) of the 63 patients with rib fractures had concomitant lung injury. The negative predictive value of the physical examination (PE) was 95.80% for chest injury. Intra-abdominal injury was not detected in any of the 116 patients who underwent abdominal CT. Hospitalization was also higher in the ≥65-year group (p<0.001). All mortalities (n=6) were seen in patients aged ≥65 years.
CONCLUSION: Our results indicate that GLFs cause more injuries in the elderly, resulting in more hospitalizations and mortality. Normal PE findings may reduce the need for whole-body CT in GLF patients who are conscious, cooperative, and oriented.

Keywords: Computed tomography, ground-level fall; injury; trauma.

Zemin seviyesinden düşmeler: Yaş gruplarına göre bilgisayarlı tomografi bulguları ve klinik sonuçlar

Selcuk Parlak, Esra Çıvgın, Muhammed Said Beşler, Seçil Gündoğdu
Ankara Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, zemin seviyesinden düşmelerde yaralanma paternlerini belirlemeyi ve yaşın yaralanma şiddeti üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Zemin seviyesinden düşmeler nedeniyle seviye 1 travma merkezine başvuran 4712 hastayı retrospektif olarak belirledik ve bilgisayarlı tomografi (BT) çekilen 1214 hastanın verilerini analiz ettik. Demografi, gövde muayene bulguları, BT'de tespit edilen yaralanmalar kaydedildi. Yaşın yaralanma şiddeti üzerindeki etkisini araştırmak için hastalar <65 ve ≥65 yaş olarak gruplandırıldı.
BULGULAR: Ortalama yaş 57 idi ve hastaların %55.20'si kadındı. Mortalite oranı %0.50 idi. BT'de 489 (%40.30) hastada yaralanma tespit edildi. Kırıklar en sık görülen yaralanma tipiydi. 32 (%2.60) hastada travmatik kafa içi kanama tespit edildi. Kaburga kırığı olan 63 hastanın sadece üçünde (%0.20) eşlik eden akciğer hasarı vardı. Fizik muayenenin negatif prediktif değeri göğüs yaralanması için %95.80 idi. Abdominal BT çekilen 116 hastanın hiçbirinde batın içi yaralanma tespit edilmedi. ≥65 yaş grubunda hastaneye yatış da daha yüksekti (p<0.001). Tüm ölümler (n=6) ≥65 yaş hastalarda görüldü.
TARTIŞMA: Sonuçlarımız, zemin seviyesinden düşmelerin yaşlılarda daha fazla yaralanmaya neden olarak daha fazla hastaneye yatış ve ölümle so-nuçlandığını göstermektedir. Normal fizik muayene bulguları, zemin seviyesinden düşen, bilinci açık, koopere ve oryante hastalarda tüm vücut BT'ye gerekliliği azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, travma; yaralanma; zemin seviyesinden düşme.

Selcuk Parlak, Esra Çıvgın, Muhammed Said Beşler, Seçil Gündoğdu. Ground level falls: computed tomography findings and clinical outcomes by age groups. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(6): 710-716

Corresponding Author: Muhammed Said Beşler, Türkiye
Manuscript Language: English