p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Evaluation of renal function in rats with moderate and mild brain trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 1-7 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.29015

Evaluation of renal function in rats with moderate and mild brain trauma

Şebnem Tekin Neijmann1, Alev Kural1, Nurten Sever2, Halil Dogan3, Sezgin Sarıkaya4
1Department of Biochemistry, Health Science University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Pathology, Health Science University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Health Science University, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Emergency Medicine, Yeditepe University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: We aimed to diagnose possible acute kidney injury (AKI) with new early biochemical markers in patients who were admitted to the emergency department frequently with mild and moderate brain trauma, and to prevent possible complications, shorten the duration of treatment and hospital stay. With this purpose, we decided to reach our scientific target using the experimental rat model.
METHODS: Wistar albino rats were included our experiment. Fifteen rats were randomly separated into three groups: Sham control (n=1: Underwent craniotomy alone), control (n=7: Without craniotomy), and trauma group (n=7: Underwent craniotomy followed by brain injury).
RESULTS: There were no significant differences groups creatinine levels within 0 and 24 h (0.35±0.02 and 0.33±0.03, respectively, p>0.05). Plasma NGAL and KIM1 concentrations were statistically significant different in both control and trauma groups (Friedman p<0.05) and significant differences at both NGAL and KIM-1 concentrations at dual comparisons by means of all sampling time (0–2 h, 0–24 h, and 2–24 h) (Wilcoxon p<0.001, after Bonferroni correction).
CONCLUSION: The presence of AKI in patients with mild-to-moderate brain trauma increases the risk of mortality. Early diagnosis of AKI reduces the hospitalization period and requiring of dialysis. Diagnosis of AKI within 24 h with early biomarkers and starting therapy is crucial issues.

Keywords: Acute kidney injury, neutrophil gelatinase-associated lipocalin; kidney injury molecule-1.

Orta ve hafif beyin travmalı sıçanlarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Şebnem Tekin Neijmann1, Alev Kural1, Nurten Sever2, Halil Dogan3, Sezgin Sarıkaya4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Acil servislerde sık olarak karşılaşılan beyin travmalı hastalarda, olguların tanı ve tedavisi sırasında olası akut böbrek hasarının (ABH) yeni biyokimyasal belirteçler eşliğinde erken tanısını koyarak, komplikasyonların önüne geçmeyi, tedavi süresini ve hastanın hastanede yatış süresini kısaltmayı amaçladık. Deney hayvanı kullanarak materyal metod açısından bilimsel sonuçlara ulaşabileceğimize karar verdik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza Wistard albino sıçanlar alındı. On beş sıçan rasgele üç gruba ayrıldı. Sham kontrol (n=1, sadece kraniyotomi), kontrol (n=7, sağlam), travma grup (n=7, kraniyotomiyi takiben beyin travması).
BULGULAR: Plazma kreatinin seviyelerinde 0. ve 24. saatlerde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (sırasıyla, 0.35±0.02, 0.33±0.03, p>0.05). Her iki grubun plazma NGAL ve KIM-1 konsantrasyonlarında belirgin istatistiksel anlamlılık vardı (Friedman p<0.05). NGAL ve KIM-1 konsantrasyonlarının zamana göre karşılaştırılmasında (0 saat [s]-2s, 0s-24s, 2s-24s) belirgin istatistiksel anlamlılık vardı (Wilcoxon p<0.001, Bonferroni düzeltmesinden sonra).
TARTIŞMA: Hafif ve orta beyin travması olan hastalarda ABH’nın varlığı mortaliteyi artırmaktadır. ABH’nın ilk 24 saat içerisinde tanısının erken biyobelirteçlerle konularak tedaviye başlanması hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, böbrek hasar molekülü -1; nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin.

Şebnem Tekin Neijmann, Alev Kural, Nurten Sever, Halil Dogan, Sezgin Sarıkaya. Evaluation of renal function in rats with moderate and mild brain trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(1): 1-7

Corresponding Author: Şebnem Tekin Neijmann, Türkiye
Manuscript Language: English