p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The diagnostic value of irisin in patients with acute abdominal pain: A preliminary study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 539-544 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.29235

The diagnostic value of irisin in patients with acute abdominal pain: A preliminary study

Selman Yeniocak1, Özgür Karcıoğlu2, Asım Kalkan1, Fatma Saraç3, Gökçe Akgül Karadana4, Zehra Zeynep Keklikkıran5, Alper Gümüş6, Macit Koldaş6, Semih Korkut7
1Department of Emergency, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Emergency, University of Health Sciences, İstanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Pediatric Surgery, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Emergency Medicine, Koç University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
5Department of General Surgery, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
6Department of Clinical Chemistry, University of Health Sciences, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
7Department of Emergency, University of Health Sciences, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital İstanbul-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to investigate the prognostic value of irisin by examining the serum level of this smooth muscle protein in patients presenting at the emergency department (ED) with acute abdominal pain.
METHODS: This research was performed as a single-center, prospective, cross-sectional study. In all, 213 adult patients presenting at the ED with acute abdominal pain and 140 healthy controls were enrolled. The serum irisin level was correlated with the leukocyte, C-reactive protein, amylase, and creatine kinase values. The irisin level was compared between groups of those who were admitted or discharged, and those who received surgical or medical treatment.
RESULTS: The mean irisin level of the 213 patients and the 140 controls was 6.81±3.17 mcg/mL vs. 5.69±2.08 mcg/mL. The mean irisin value of the hospitalized patients (7.98±3.11 mcg/mL) was significantly higher than that of the discharged patient group (6.38±3.09 mcg/mL) and the controls (control vs. discharged: p=0.202; control vs. hospitalized: p<0.001; discharged vs. hospitalized: p=0.001). When compared with that of the control group, the irisin level was significantly higher in patients with gall bladder diseases, urolithiasis, and acute appendicitis (p=0.001, p=0.007, p=0.007).
CONCLUSION: The serum irisin level in patients with abdominal pain may serve as a guide in diagnostic decision-making and determining the prognosis for cases of acute abdominal pain involving luminal obstruction in tubular intra-abdominal organs

Keywords: Acute abdominal pain, emergency department; irisin; outcome

Akut Karın Ağrılı Hastalarda İrisin'in Tanısal Değeri: Bir Ön çalışma

Selman Yeniocak1, Özgür Karcıoğlu2, Asım Kalkan1, Fatma Saraç3, Gökçe Akgül Karadana4, Zehra Zeynep Keklikkıran5, Alper Gümüş6, Macit Koldaş6, Semih Korkut7
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul,Türkiye.
4Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye.
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul,Türkiye.
6Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul,Türkiye.
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lutfi Kirdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İstanbul, Türkiye.

AMAÇ: Akut karın ağrısı şikayeti ile acil servise müracaat eden hastalarda düz kas proteini Irisin’in serum düzeyini ölçerek tanısal değerini araştırmak amacıyla bu çalışma yapıldı.
GEREÇ - YÖNTEM: Bu araştırma, tek merkezli, prospektif ve kesitsel bir çalışma olarak yapılmıştır. Akut karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran 213 erişkin hasta ve 140 kişilik sağlıklı kontrol grubu dahil edildi. Serum irisin düzeyleri, lökosit, CRP, amilaz ve kreatin kinaz değerleri ile karşılaştırıldı. Serum İrisin düzeyleri, yatışı yapılan ile taburcu olan ve cerrahi ile tıbbi tedavi yapılan gruplar da karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 213 hasta ve 140 kontrol grubu ortalama Irisin düzeyleri 6,81 ± 3,17 mcg / ml ve 5,69 ± 2,08 mcg/ml idi. Hastaneye yatırılan hastaların ortalama Irisin değerleri (7,98 ± 3,11 mcg/ml), taburcu edilen hastaların (6,38 ± 3,09 mcg/ml) ve kontrol grubu olguların Irisin değerlerinden (kontrol grubu – taburcu hasta grubu p = 0,202) anlamlı derecede yüksekti (kontrol grubu - hastaneye yatırılan grup p <0,001, taburcu edilen grup - hastaneye yatırılan grup p = 0,001). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, safra kesesi hastalıkları, ürolitiyazis ve akut apandisitte irisin düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (p = 0.001, p = 0.007, p = 0.007).
SONUÇ: Serum İrisin seviyeleri, düz kas yapısı içeren intraabdominal tübüler organların luminal obstrüksiyonu gelişmiş akut karın ağrılı hastalarda tanı ve prognoz belirlemede bir belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Irisin, akut karın ağrısı, sonuç, acil servis

Selman Yeniocak, Özgür Karcıoğlu, Asım Kalkan, Fatma Saraç, Gökçe Akgül Karadana, Zehra Zeynep Keklikkıran, Alper Gümüş, Macit Koldaş, Semih Korkut. The diagnostic value of irisin in patients with acute abdominal pain: A preliminary study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(6): 539-544

Corresponding Author: Selman Yeniocak, Türkiye
Manuscript Language: English