p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Diagnostic accuracy of Fresno-Quebec Rules and risk factors for an associated fracture in patients presenting to the emergency department with anterior shoulder dislocation: A retrospective study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 115-121 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.29402

Diagnostic accuracy of Fresno-Quebec Rules and risk factors for an associated fracture in patients presenting to the emergency department with anterior shoulder dislocation: A retrospective study

Vahide Aslıhan Durak1, Teoman Atıcı2
1Department of Emergency Care, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa-Turkey

BACKGROUND: Anterior shoulder dislocation is the most common shoulder injury in patients presenting to the emergency department (ED). Up to 25% of these injuries are fracture-dislocations. In general, the standard approach is to obtain plain radiographs before and after reduction. Fresno-Quebec Rules (FQR) are described to identify the patients who require an x-ray before reduction to reduce radiation exposure and delays in treatment. We aimed to evaluate the efficacy of clinical predictors used in the Fresno-Quebec algorithm for detecting a shoulder fracture-dislocation.
METHODS: Records of patients who presented to the Emergency Department with presumed shoulder dislocation were retrieved and retrospectively analyzed according to “Fresno-Quebec Rule (FQR)”. Sensitivity, specificity, and predictive values of FQR for detecting associated injuries were calculated.
RESULTS: Eighty-nine (65.9%) men and 46 (34.1%) women were included. The mean age of patients was 46 years (16–89). Ninety-nine (73.3%) of the cases had their shoulder dislocated for the first time, whereas 36 (26.7%) patients had a recurrent dislocation. Fifty percent of the patients (18 cases) with recurrent dislocation presented with an atraumatic episode. The remaining 18 patients with a history of recurrent dislocations had their shoulder dislocated as a result of trauma, and four (22%) of them had fracture-dislocation. Using the Fresno-Quebec rules yielded 100% specificity for the diagnosis of fracture-dislocation. The severity of the injury mechanism was not predictive in traumatic but recurrent dislocations. Only one of four patients with a fracture-dislocation in the traumatic recurrent dislocation group had high energy trauma.
CONCLUSION: FQR has 100% sensitivity in detecting fracture-dislocations in patients admitted to ED with anterior shoulder dislocation. It utilizes simple parameters that are easy to use and recall. Using these rules, 30% of unnecessary radiographs can be avoided, saving time and money and reducing radiation exposure in anterior dislocations.

Keywords: Dangerous mechanism of injury, Fresno-Quebec; humerus fracture reduction; shoulder dislocation.

Acil servise öne omuz çıkığı nedeniyle başvuran hastalarda çıkık ile birlikte kırık görülme risklerinin ve Fresno-Quebec Kuralları’nın geçerliliğinin geriye dönük değerlendirilmesi

Vahide Aslıhan Durak1, Teoman Atıcı2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Bursa

AMAÇ: Acil servise başvuran hastalarda en sık görülen omuz yaralanması anterior omuz çıkığıdır. Bu yaralanmaların %25’e kadarında eşlik eden kırık görülebilmektedir. Genel yaklaşım, redüksiyon öncesi ve sonrasında röntgen çekilmesidir. Radyasyon maruziyetini ve tedavide gecikmeleri en aza indirmek için, hangi hastaların redüksiyon öncesi radyografiye ihtiyaç duyacağını belirlemek üzere Fresno-Quebec Kuralları (FQK) tanımlanmıştır. Bu çalışmada, Fresno-Quebec algoritmasında kullanılan klinik belirteçlerin eşlik eden kırığı ortaya koymadaki etkinliğini incelemeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Omuz çıkığı şüphesi ile acil serviste değerlendirilmiş hastaların dosyaları FQK’na göre geriye dönük olarak gözden geçirildi. FQK’nın eşlik eden kırığı belirlemedeki duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif öngörü değerleri incelendi.
BULGULAR: Seksen dokuz (%65.9) erkek ve 46 (%34.1) kadın hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 46 (16–89) idi. Doksan dokuz (%73.3) hasta ilk kez omuz çıkığı geçirirken, 36 (%26.7) hastada tekrarlayan çıkık mevcuttu. Tekrarlayan çıkığı olan hastaların yarısı (18 olgu) atravmatik çıkıktı. Kalan 18 hastada da tekrarlayan çıkık öyküsü olmakla beraber son başvurularında travmatik neden ve dört tanesinde de kırıklı-çıkık mevcuttu. FQK’nın kırıklı-çıkıkları belirlemede %1000 duyarlılığı olduğu bulundu. Tekrarlayan fakat travma sonrası gelişmiş çıkıklarda yaralanma mekanizmasının şiddetinin belirleyici olmadığı görüldü. Tekrarlayan fakat travmaya bağlı çıkığı olan hastaların dört tanesinde eşlik eden kırık mevcutken, bu dört olgunun sadece bir tanesi yüksek enerjili yaralanma sonucu meydana gelmişti.
TARTIŞMA: FQK anterior omuz çıkığı sebebi ile acil servise başvuran hastalarda eşlik eden kırığı belirlemede %100 duyarlılığa sahiptir. Kullanması ve hatırlaması kolay parametrelere dayanmaktadır. Bu kuralları kullanarak, gereksiz radyografileri %30 oranında azaltmak, maliyeti ve radyasyon maruziyetini düşürmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Fresno-Quebec, humerus kırığı; omuz çıkığı; redüksiyon; yüksek enerjili travma.

Vahide Aslıhan Durak, Teoman Atıcı. Diagnostic accuracy of Fresno-Quebec Rules and risk factors for an associated fracture in patients presenting to the emergency department with anterior shoulder dislocation: A retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 115-121

Corresponding Author: Teoman Atıcı, Türkiye