p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Klingsor syndrome: A rare surgical emergency [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 427-429 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.30346

Klingsor syndrome: A rare surgical emergency

Gaurav Aggarwal, Samiran D. Adhikary
Department of Urology, Apollo Hospital, Bhubaneshwar, Odisha-India

Klingsor syndrome or self-Inflicted traumatic penile amputation is a rare clinical entity that is associated with psychiatric disorders, command hallucinations, religious preoccupations, substance abuse, and isolation from or neglect by society. In addition to being infrequently encountered, it is a rare surgical emergency, with paucity of data on appropriate and timely management to ensure optimal functional outcomes. We report the case of a 25-year-old unmarried male who inflicted this injury upon himself in a fit of paranoia as a way to expiate his sins and earn solace from God. An attempt at microvascular re-implantation 12 h after the injury was successful, with adequate cosmetic and functional outcomes obtained. Thus, in this rare disease, despite a delay in presentation, a single attempt at re-implantation may still be worthwhile for obtaining optimal cosmetic and psychosocial benefits.

Keywords: Klingsor syndrome, penile self-amputation, urological emergency.

Klingsor sendromu: Seyrek görülen cerrahi acil

Gaurav Aggarwal, Samiran D. Adhikary
Apollo Hastanesi, Üroloji Kliniği, Bhubaneshwar, Odisha, Hindistan

“Klingsor sendromu” veya “kişinin kendi penisini ampüte etmesi” seyrek görülen bir klinik durum olup psikiyatrik bozukluklar, emir alma varsanısı, dinsel saplantılar, madde kötüye kullanımı, toplumdan izole edilme veya ihmal edilme ile ilişkilidir. Nadiren rastlandığı gibi seyrek görülen bir cerrahi acildir. Optimal sonuçları güvence altına alma amacıyla uygun ve zamanında tedavi açısından yetersiz veri mevcuttur. Yirmi beş yaşında bekâr, günahlarının kefaretini ödeme ve Tanrının affını kazanma yöntemi olarak penisini yaralamıştır. Yaralanmadan 12 saat sonra gerçekleştirilen mikrovasküler reimplantasyon çabası yeterli kozmetik ve fonksiyonel sonuçlarıyla başarılı olmuştur. Bu seyrek görülen hastalıkta gecikmeye rağmen optimal kozmetik ve psikososyal yararlar için tek bir reimplantasyon denemesi bile zahmete değer.

Anahtar Kelimeler: Klingsor sendromu, penis, penisini ampüte etme, ürolojik acil.

Gaurav Aggarwal, Samiran D. Adhikary. Klingsor syndrome: A rare surgical emergency. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(5): 427-429

Corresponding Author: Gaurav Aggarwal, India
Manuscript Language: English