p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 27 Issue : 2 Year : 2021

Quick Search
Impaction of the polylactic membrane or hydrofiber with silver dressings on the interleukin-6, tumor necrosis factor-α, transforming growth factor-b3 levels in the blood and tissues of pediatric patients with burns [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 122-131 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.30483

Impaction of the polylactic membrane or hydrofiber with silver dressings on the interleukin-6, tumor necrosis factor-α, transforming growth factor-b3 levels in the blood and tissues of pediatric patients with burns

Mehmet Demircan1, Kubilay Gürünlüoğlu1, Harika Gözde Gözükara Bağ2, Alper Koçbıyık3, Mehmet Gül4, Nuray Üremiş5, Semir Gül4, Semra Gürünlüoğlu6, Yusuf Türköz5, Aytaç Taşçı1
1Department of Pediatric Surgery and Pediatric Intensive Burn Care Unit, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
2Department of Biostatistics and Medical Informatics, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
3Department of Pathology Laboratory, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Histology and Embryology, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
5Department of Medical Biochemistry, İnönü University Faculty of Medicine, Malatya-Turkey
6Department of Pathology Laboratory, Turgut Özal University Faculty of Medicine, Training and Research Hospital, Malatya-Turkey

BACKGROUND: We aimed to evaluate the effects of two different burn dressings, hydrofiber with a silver (HFAg) and polylactic membrane (PLM), on altering the levels of important biomarkers Interleukin-6 (IL-6), Tumor necrosis factor-α (TNF-α), Transforming growth factor-β3 (TGF-β3) in blood and burnt tissue in children with second-degree burns.
METHODS: Children between the ages of one to 16 years, with 25–50% second-degree partial-thickness burns of the total body surface area were included in this study. Patients in the PLM group were dressed with PLM in a typical way according to the manual. The HFAg group was dressed with HFAg and a sterile cover. During and at the end of the 21-day treatment, blood and skin tissue samples were taken from the two burn and control groups. IL-6, TNF-α, and TGF-β β3 levels were evaluated in blood and tissue samples from all groups, and the results were analyzed statistically.
RESULTS: In the PLM group, IL-6 and TNF-α levels decreased early days in both serum and tissue samples to reach normal ranges compared with the HFAg group. In the PLM group, TGF-β3 levels were elevated than in other groups for two weeks.
CONCLUSION: In this study, we found that PLM controls inflammation earlier in both systemic and burn tissue. We also found that PLM increased the level of TGF-β3, which may be associated with the prevention of the development of hypertrophic scar in the burn wound, in the blood and burn tissue during this study.

Keywords: Burns, children; dressing; IL-6; hydrofiber with silver; polylactic membrane; TNF-α; TGF-b.

Pediyatrik yanık hastalarında polilaktik membran veya gümüşlü hidrofiber pansumanların kan ve dokuda interlökin-6, tümör nekrozis faktör-α, transforming büyüme faktörü-b3 düzeylerine etkisi

Mehmet Demircan1, Kubilay Gürünlüoğlu1, Harika Gözde Gözükara Bağ2, Alper Koçbıyık3, Mehmet Gül4, Nuray Üremiş5, Semir Gül4, Semra Gürünlüoğlu6, Yusuf Türköz5, Aytaç Taşçı1
1İnönü Üniversitesii Tıp Fakültesi, Çocuk Yanık Yoğun Bakım Ünitesi ve Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesii Tıp Fakültesi, Bioistatistik ve Medikal Bilişim Anabilim Dalı, Malatya
3İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, İstanbul
4İnönü Üniversitesii Tıp Fakültesi, Tıbbi Histoloji ve Embriyolojii Anabilim Dalı, Malatya
5İnönü Üniversitesii Tıp Fakültesi, Tıbbi Biokimya Anabilim Dalı, Malatya
6Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yanmış çocuklarda iki farklı yanık sargısının (gümüşlü hidrofiber [HFAg] ve polilaktik membran [PLM]), yanık sonrası gelişen enflamasyonun şiddetini gösteren önemli biyo belirteçler olan interlökin-6 (IL-6), tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α) ile yanık yara iyileşmesinde önemli rol oynayan dönüştürücü büyüme faktörü-b3’nın (TGF-b3) kanda ve dokuda tedavi sürecindeki değişim açısından incelenmesidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Toplam vücut yüzey alanının %25–50'si ikinci derece kısmi kalınlıkta haşlanma yanıkları olan 1–16 yaş arası çocuklar, iki tedavi grubu çalışmaya dahil edildi. Gruplardan belirli aralıklarla PLM ile ve HFAg ile pansuman yapılan hastalardan 21 günlük tedavi döneminde 3–7–14–21. günlerde kan ve doku örnekleri alındı. Sağlıklı çocuklardan bir defa kan ve deri doku örneği alınarak kontrol grubu oluşturuldu. Gruplardan alınan kan ve doku örneklerinde IL-6, TNF-α, TGF-b3 düzeylerine bakıldı. Sonuçlar ististiksel olarak analiz edidi.
BULGULAR: PLM grubunda IL-6 ve TNF-α seviyeleri, HFAg grubundan daha erken normal düzeye ulaştı. PLM grubunda, TGF-b3 seviyeleri diğer gruplara göre daha uzun süre yüksek kaldı.
TARTIŞMA: Bu çalışmada, PLM'nin hem sistemik hem de yanık dokusunda enflamasyonu daha erken kontrol ettiğini bulduk. Ayrıca, PLM'nin, kanda ve yanık dokusunda hipertrofik skar gelişimini engelleyen TGF-b3 seviyesini artırdığını da bulduk.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, gümüşlü hidrofiber; IL-6; pansuman; polilaktik membran; TNF-α; TGF-b; yanıklar.

Mehmet Demircan, Kubilay Gürünlüoğlu, Harika Gözde Gözükara Bağ, Alper Koçbıyık, Mehmet Gül, Nuray Üremiş, Semir Gül, Semra Gürünlüoğlu, Yusuf Türköz, Aytaç Taşçı. Impaction of the polylactic membrane or hydrofiber with silver dressings on the interleukin-6, tumor necrosis factor-α, transforming growth factor-b3 levels in the blood and tissues of pediatric patients with burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(1): 122-131

Corresponding Author: Kubilay Gürünlüoğlu, Türkiye