p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Upper gastrointestinal system bleedings in COVID-19 patients: Risk factors and management/a retrospective cohort study [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 762-768 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.30513

Upper gastrointestinal system bleedings in COVID-19 patients: Risk factors and management/a retrospective cohort study

Ümit Alakuş1, Umut Kara2, Cantürk Taşçı3, Mehmet Eryılmaz4
1Department of General Surgery, Division of Gastroenterologic Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
3Department of Pulmonology, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey
4Department of General Surgery, University of Health Sciences, Gülhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey

BACKGROUND: Upper gastrointestinal system bleeding (UGIB) that occurs with the effect of coagulopathy due to COVID-19 disease itself and drugs such as LMWH and steroids used in the treatment negatively affects the outcomes. In this study, we aimed to examine the frequency of gastrointestinal system bleeding in COVID-19 patients, risk factors, effect on outcomes, and management.
METHODS: Institutional center (a third-level pandemic center) database was searched for patients hospitalized for COVID-19 between March 11, 2020, and December 17, 2020, retrospectively. Patients with UGIB symptoms/signs were included in the study. Age, gender, body mass index (kg/m2), hospital department where bleeding was diagnosed, previous bleeding history, comorbidities, and medication were steroid, anticoagulant, low weight molecule heparin, and proton-pomp inhibitor, endoscopic findings/treatment, transfusion, and mortality rates were evaluated. Patients were divided into two groups as survivors and non-survivors and parameters were compared.
RESULTS: Forty-five of a total 5484 patients under COVID-19 treatment had upper gastrointestinal bleeding (0.8%). The average age of the patients was 70.1 years and 73% bleeders were male. Nineteen patients (44%) underwent endoscopy. The most common etiologies of bleeding were gastric/duodenal ulcer (n=9), erosive gastritis (n=4), and hemorrhagic gastritis (n=3). Active bleeding re-quiring intervention was detected in only one patient; therapeutic band ligation was applied to only 1 (2%) of all patients. The most common etiologies of bleeding were gastric/duodenal ulcer (n=9), erosive gastritis (n=4), and hemorrhagic gastritis (n=3). In terms of statistical significance, it was observed that the rate of steroid treatment (77% vs. 39%) and the number of days of steroid treatment were higher in non-survivor group.
CONCLUSION: UGIB is less common in COVID-19 patients compared to other hospitalized patients. However, it significantly increases mortality. Mortality risk increases even more in patients using steroids. These risks should be considered in patients under COVID-19 treatment. The majority of the bleeding patients does not require endoscopic treatment and should be managed conser-vatively. It is worth considering reducing unnecessary endoscopies in the pandemic.

Keywords: COVID-19, gastrointestinal; kanama; streroid

COVID-19 hastalarında üst gastrointestinal sistem kanamaları: Risk faktörleri ve yönetimi / Geriye dönük bir kohort çalışması

Ümit Alakuş1, Umut Kara2, Cantürk Taşçı3, Mehmet Eryılmaz4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

AMAÇ: COVID-19 hastalığına bağlı koagülopatinin ve ve tedavide kullanılan DMAH ve steroid gibi ilaçların etkisiyle ortaya çıkan üst gastrointesti-nal sistem kanaması sonuçları olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, COVID-19 hastalarında gastrointestinal sistem kanama sıklığı, risk faktörleri, yönetimi ile sonuçlara etkisi incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: 11 Mart 2020 ve 17 Aralık 2020 tarihleri arasında COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalar için kurumsal merkez (üçüncü düzey bir pandemi merkezi) veri tabanı geriye dönük olarak tarandı. Üst gastrointestinal sistem kanaması semptomları/bulguları olan has-talar dahil edildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (kg/m2), kanamanın teşhis edildiği hastane departmanı, önceki kanama öyküsü, komorbiditeler ve ilaçlar (steroid, antikoagülan, düşük ağırlıklı moleküllü heparin, proton pompa inhibitörü) endoskopik bulgu/tedavi, transfüzyon ve ölüm oranları değerlendirildi. Hastalar hayatta kalanlar ve hayatta kalmayanlar olarak iki gruba ayrılarak parametreler kıyaslandı.
BULGULAR: COVID-19 tedavisi altındaki toplam 5484 hastanın 45’inde üst gastrointestinal kanama vardı (%0.8). Hastaların yaş ortalaması 70.1 yıldı ve kanamaların %73’ü erkekti. On dokuz hastaya (%44) endoskopi yapıldı. Kanamanın en sık nedenleri mide/duodenal ülser (n=9), eroziv gastrit (n=4) ve hemorajik gastrit (n=3) idi. Sadece bir hastada müdahale gerektiren aktif kanama tespit edildi ve tüm hastaların sadece birine (%2) terapötik bant ligasyonu uygulandı. Kanamanın en sık nedenleri mide/duodenal ülser (n=9), aşındırıcı gastrit (n=4) ve hemorajik gastrit (n=3) idi. İstatistiksel anlamlılık açısından, hayatta kalmayan grupta steroid tedavi oranı (%77’ye karşı %39) ve steroid tedavi gün sayısının daha yüksek olduğu görüldü. TARTIŞMA: COVID-19 hastalarında üst gastrointestinal sistem kanaması diğer hastanede yatan hastalara göre daha az görülmektedir. Bununla bir-likte, ölüm oranını önemli ölçüde artırmaktadır. Steroid kullanan hastalarda ölüm riski daha da artmaktadır. COVID-19 tedavisi gören hastalarda bu riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Kanayan hastaların çoğu endoskopik tedavi gerektirmez ve konservatif olarak tedavi edilmelidir. Pandemide gereksiz endoskopileri azaltmayı düşünmeye değer.

Anahtar Kelimeler: Bleeding, COVID-19; gastrointestinal; steroid.

Ümit Alakuş, Umut Kara, Cantürk Taşçı, Mehmet Eryılmaz. Upper gastrointestinal system bleedings in COVID-19 patients: Risk factors and management/a retrospective cohort study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 762-768

Corresponding Author: Ümit Alakuş, Türkiye
Manuscript Language: English