p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
The effects of immobilization subsequent to the repair of clean-cut tendon injuries on distal radius bone mineral content [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 186-191

The effects of immobilization subsequent to the repair of clean-cut tendon injuries on distal radius bone mineral content

Kadir Ertem1, Ersoy Kekilli2
1Department of Orthopaedic and Traumatology, Inonu University, Turgut Ozal Medical Center. Malatya, Turkey
2Department Of Nuclear Medicine, Inonu University, Turgut Ozal Medical Center. Malatya, Turkey

BACKGROUND We investigated the changes of bone mineral density at distal radius and ulna in patients with volar wrist clean-cut tendon(s) injuries that were treated by early primary repair and passive mobilization. METHODS Fifteen patients with non-dominant hand injury (group I), 12 patients with dominant hand injury (group II) and 15 healthy volunteers serving as the control group (group III) were enrolled into this study. Side to side bone mineral component differences (SSD) of the proximal, middle and ultradistal radius that were obtained at 6th week and 4th month after operation were statistically compared. RESULTS In comparison with the control group, SSD measurements of the middle and proximal subregions of group II at the 6th week were significantly decreased (p<0.01 and p<0.001). The decreases were 8.9 and 8.6% respectively. Similarly, the 4th month SSD measurements of the middle and proximal subregions of group II were also significantly decreased compared to group III (p<0.001). The decreases were 10.2% and 7.7%, respectively. In group I, except a 7.4% decrease at the middle subregion of the radius at 4th month, there was no significant difference in SSD measurements as compared with the control group. CONCLUSION Results of our study indicate that there is a considerable bone loss of distal radius in patients who are surgically treated for acute clean-cut tendon(s) injuries at the volar wrist level.

Keywords: Immobilization, osteoporosis; radius, bone mineral density; tendon injuries.

Tendon tamiri sonrası immobilizasyonun distal radius kemik mineral içeriğine etkisi

Kadir Ertem1, Ersoy Kekilli2
1İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Malatya
2İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Malatya

AMAÇ Önkol voler yüzde düzgün tendon yaralanması olan olgularda erken primer tamir ve pasif hareket sonrası distal radiusta meydana gelen kemik mineral yoğunluğundaki değişimin araştırılması. GEREÇ VE YÖNTEM On beş dominant olmayan el yaralanması olan hasta (grup I), 12 dominant el yaralanması olan hasta (grup II) ve sağlıklı gönüllülerden oluşan 15 kişilik kontrol grubu (grup III) çalışmaya alındı. Ameliyattan sonra 6. haftada ve 4. ayda elde edilen önkol proksimal, orta ve ultradistal bölgelerin yan-yana kemik mineral içeriğindeki değişimler (SSD) istatistiksel yöntemlerle karşılaştırıldı.
BULGULAR Kontrol grubu ile kıyaslandığında, grup II olgularda altıncı haftada radiusun proksimal ve orta bölgelerindeki SSD ölçümleri anlamlı derecede azaldı (p<0,01 ve p<0,001). Bu azalma sırayla %8,9 ve %8,6 oranındaydı. Benzer şekilde, kontrol grubu ile kıyaslandığında, grup II olgularda dördüncü ay radiusun proksimal ve orta bölgelerindeki SSD ölçümleri anlamlı derecede azaldı (p<0,001). Bu azalma sırayla %10,2 ve %7,7 olduğu kaydedildi. Grup I’de 4. aydaki radius orta kısım SSD ölçümündeki %7,4 azalma hariç tutulursa, kontrol grubuna kıyaslandığında SSD ölçümlerinin anlamlı farklılığı yoktu. SONUÇ Önkol voler yüzde düzgün tendon yaralanması olan olgularda erken primer tamir ve pasif hareket sonrası distal radiusta meydana gelen kemik mineral yoğunluğunda anlamlı derecede azalma olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İmmobilizasyon, osteoporoz; radius, kemik mineral yoğunluğu; tendon yaralanmaları.

Kadir Ertem, Ersoy Kekilli. The effects of immobilization subsequent to the repair of clean-cut tendon injuries on distal radius bone mineral content. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007; 13(3): 186-191

Corresponding Author: Kadir Ertem, Türkiye
Manuscript Language: English