p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Diaphragmatic injury: condition be noticed in the management of thoracic trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 514-519 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.30660

Diaphragmatic injury: condition be noticed in the management of thoracic trauma

Fatih Meteroğlu1, Atalay Şahin1, İsmail Başyiğit2, Menduh Oruç1, Serdar Monıs1, Ahmet Sızlanan1, Serdar Onat1, Refik Ülkü1
1Department Of Thoracic Surgery, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Department Of Cardivascular Surgery, Dicle University, Diyarbakır, Turkey

BACKGROUND: The aim of the present study was to emphasize diaphragmatic injuries that can be overlooked in chest traumas.
METHODS: Between January 2000 and June 2013, fifty-three patients with traumatic diaphragmatic laceration were evaluted among 1349 patients who had chest injuries. Patients were examined regarding age, gender, associated injuries, surgical interventions, postoperative morbidity, mortality and length of hospital stays.
RESULTS: Of them, fifty-three cases had diaphragmatic lacerations. There were forty-eight male and five female patients, with a mean age of 31.06 (4–60) years and 35.80 (18–50) years. Thoracotomy in 66%, laparotomy in 20.75% and laparotomy+thoracotomy in 13.20% of the cases were performed. Video-assisted thoracoscopy was carried out in 15.09% of the patients. Diaphragm was repaired on the left in thirty-one cases and in the right in twenty-two cases. Pulmonary complications like morbidity was mostly seen in 37.73% of blunt trauma. Mortality was seen in three cases of penetrating trauma. Mean hospital duration was 8.75 days (range, 4–15 days). Patients were followed for a mean duration of 28.13 months (range, 3–60 months). There was no significant statistical difference between types of injury, ages and gender of cases (p=0.05); whereas, morbidity rate was important in patients with blunt trauma.
DISCUSSION: Diaphragmatic lacerations should be kept in mind when penetrating and blunt injuries to the thorax are evaluated.

Keywords: Blunt, diaphragm; injury; penetrating.

Toraks travması takibinde dikkat edilmesi gereken durum: Diyafragma yaralanmaları

Fatih Meteroğlu1, Atalay Şahin1, İsmail Başyiğit2, Menduh Oruç1, Serdar Monıs1, Ahmet Sızlanan1, Serdar Onat1, Refik Ülkü1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Penetran ve künt toraks travmalarında dikkatli incelenmediği ve şüphelenilmediği zaman gözden kaçabilen diyafragma yaralanmalarını vurgulamak istedik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2000–Haziran 2013 yılları arası künt ve penetran toraks travması ile başvuran 1349 olgudan travmatik diyafragma rüptürü olan 53 hastanın dosyaları incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yandaş yaralanmaları, cerrahi yaklaşım şekli, ameliyat sonrası morbidite ve mortalite oranları ve hastanede kalış sürelerine bakıldı.
BULGULAR: Künt veya penetran toraks travması sonucu kliniğimizde tedavi edilen 1349 olgudan, travmatik diyafragmatik yaralanma (TDY) olan 48’i erkek, beşi kadın olgu değerlendirildi. Yaş ortalamaları 31.06 (4–65 yıl) ve 35.80 (4–50 yıl) idi. Cerrahi yaklaşım olarak torakotomi %66, laparotomi %20.75 ve laparotomi+torakotomi ise %13.20 olguda uygulandı. Torakotomi öncesi tanı amaçlı videoyardımlı torakoskopi (VATS) %15.09 hastada uygulandı. Diyafragma 31 olguda sol ve 22 olguda sağ tarafta onarıldı. Morbidite olarak pulmoner komplikasyonlar künt travmalarda daha fazla görüldü (%37.73). Mortalite ise sadece penetran travmalı üç olguda gözlendi. Ortalama hastanede yatış süresi 8.75 gündü (dağılım 4–15 gün). Olgular ortalama 28.13 ay olarak (3–60 ay) takip edildi. Yaralanma türü, cinsiyet ve yaş açısından gruplar arasında istatistik olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p=0.05); künt travmalı hastalarda morbidite anlamlı bulundu.
SONUÇ: Künt veya penetran olsun toraksı ilgilendiren travmalarda mutlaka diyafragmaya yönelik inceleme yapılmalı, diyafragma ile ilgili bir şüphe varsa mutlaka değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyafragma, künt; penetran; yaralanma.

Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, İsmail Başyiğit, Menduh Oruç, Serdar Monıs, Ahmet Sızlanan, Serdar Onat, Refik Ülkü. Diaphragmatic injury: condition be noticed in the management of thoracic trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 514-519

Corresponding Author: Atalay Şahin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish