p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Antioxidant effects of curcumin in spinal cord injury in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 14-18 | DOI: 10.5505/tjtes.2011.31391

Antioxidant effects of curcumin in spinal cord injury in rats

Havva Sahin Kavakli1, Cemile Koca2, Ozlem Alici3
1Ankara Ataturk Training And Research Hospital, Department Of Emergency, Ankara, Turkey
2Fatih University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Ankara, Turkey
3Medical Park Hospital, Department Of Infectious Diseases And Clinical Bacteriology, Istanbul, Turkey

BACKGROUND
This experimental study was performed to investigate the benefit of curcumin via its antioxidant effect on spinal cord injury (SCI) in rats.
METHODS
Twenty-four adult Wistar albino rats were randomized into three groups. SCI was performed by the weight-drop model. Group 1 underwent laminectomy followed by SCI and received no medication. Group 2 underwent laminectomy followed by SCI and received curcumin (200 mg/kg/day orally). Group 3 underwent laminectomy followed by SCI and received methylprednisolone (30 mg/kg intraperitoneally). Twenty-four hours later, blood samples were obtained from all rats; serum superoxide dismutase (SOD) and malondialdehyde (MDA) levels were determined, and the obtained results were compared.
RESULTS
SOD level in the curcumin group was higher than in the control group (p<0.000) and methylprednisolone group (p<0.012). MDA level in the curcumin group was lower than in the control group (p<0.042). Similarly, the MDA level in the methylprednisolone group was lower than in the control group (p<0.001).
CONCLUSION
The results of the present study show that curcumin effectively protects the spinal cord tissues against oxidative damage.

Keywords: Antioxidant, curcumin; malondialdehyde; spinal cord injury; superoxide dismutase.

Sıçanlarda spinal kord yaralanmsında curcuminin antioksidan etkileri

Havva Sahin Kavakli1, Cemile Koca2, Ozlem Alici3
1Ankara Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara,
2Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Departmanı, Ankara
3Medikal Park Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Departmanı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Bu deneysel çalışma, sıçanlarda spinal kord yaralanmasında curcuminin antioksidan etki yoluyla faydasını araştırmak için yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yirmi dört adet Wistar albino sıçan 3 gruba randomize edildi. Spinal kord yaralanması ağırlık düşürme modeliyle gerçekleştirildi. Grup 1’e laminektomi ardından spinal kord yaralanması uygulandı ve herhangi bir tedavi verilmedi. Grup 2’ye laminektomi ardından spinal kord yaralanması uygulandı ve curcumin verildi (200 mg/kg/gün ağızdan). Grup 3’e laminektomi ardından spinal kord yaralanması uygulandı ve metilprednizolon verildi (30 mg/kg periton içine), 24 saat sonra tüm sıçanlardan kan örnekleri alındı, sonra serum süperoksit dismutaz (SOD) ve malondialdehit (MDA) düzeyleri belirlendi ve elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı.
BULGULAR
Curcumin grubunda SOD düzeyi kontrol ve metilprednizolon grubundan daha yüksekti (p<0,001 ve p<0,012). Curcumin grubunda MDA düzeyi kontrol grubundan daha düşüktü (p<0,042). Benzer şekilde metilprednizolon grubunda MDA düzeyi kontrol grubundan daha düşüktü (p<0,001).
SONUÇ
Bu çalışmanın sonuçları curcuminin etkin biçimde oksidatif hasara karşı spinal kord dokularını koruduğunu gösterir.

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, curcumin; malondialdehit; spinal kord yaralanması; süperoksit dismutaz.

Havva Sahin Kavakli, Cemile Koca, Ozlem Alici. Antioxidant effects of curcumin in spinal cord injury in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011; 17(1): 14-18

Corresponding Author: Havva Sahin Kavakli, Türkiye
Manuscript Language: English