p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Thoracic aortic aneurysms after blunt trauma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 343-347 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.32457

Thoracic aortic aneurysms after blunt trauma

İrfan Taşoğlu, Doğan Emre Sert, Gökhan Lafçı, Bahadır Genç, Kemal Kavasoğlu, Ahmet Tulga Ulus, Mustafa Paç
Department Of Cardiovascular Surgery, Yuksek Ihtisas Hospital, Ankara, Turkey

Background: Aortic injury after blunt trauma that is missed during the first admission will soon be seen as a chronic aneurysm. The objective of this study is to show the importance of the diagnosis and appropriate treatment of these aneurysms.
Methods: Between 2009 and 2012, 8 patients (mean age, 50±31 years) diagnosed with chronic traumatic aortic aneurysm were treated with either thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) or conventional surgery 20 years on average after the trauma.
Results: Treatments included TEVAR in four patients, conventional surgery in two patients, and hybrid intervention in one patient. One patient died postoperatively. One patient had an endoleak requiring a repeat TEVAR, which was successful. Brachial embolectomy was performed after placing the endovascular stent. No paraplegia or lower extremity ischemia was seen. One patient died preoperatively due to rupture of the aneurysm.
Conclusion: Chronic traumatic aortic aneurysms may cause general symptoms years after a blunt trauma. Aortic injury must always be considered in the assessment and follow-up of trauma patients.

Keywords: Blunt, chronic aortic aneurysms; TEVAR; trauma.

Künt travmalardan sonra oluşan torasik aort anevrizmaları

İrfan Taşoğlu, Doğan Emre Sert, Gökhan Lafçı, Bahadır Genç, Kemal Kavasoğlu, Ahmet Tulga Ulus, Mustafa Paç
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi, Ankara

Amaç: Künt travmalardan sonra oluşan aort hasarı erken dönemde tanı almayıp yıllar içinde yaşamı tehlikeye atan kronik anevrizmalar şeklinde görülebilir. Bu çalışmanın amacı, bu anevrizmaların tanı ve uygun tedavisinin önemini göstermektir.
Gereç Ve Yöntem: 2009-2012 arasında kronik travmatik aort anevrizması tanısı alan sekiz hasta (ortalama 50±31 yaş), travmadan ortalama 20 yıl sonra torasik endovasküler aort tamiri (TEVAR) ya da açık cerrahi ile tedavi edildi.
Bulgular: Sekiz hastanın dört tanesi TEVAR, iki tanesi açık cerrahi, bir tanesi ise hibrid girişimle tedavi edildi. Bir hasta ameliyat sonrası dönemde hayatını kaybederken, bir tanesine tip 1 endoleak nedeniyle tekrar başarılı TEVAR işlemi uygulandı; bir hastaya ise endovasküler greft sonrası tespit edilen brakiyal emboli nedeniyle embolektomi yapıldı. Parapleji, alt ekstremite iskemisi ve başka bir komplikasyon görüldi. Bir hasta ameliyat öncesi dönemde anevrizma rüptürüne bağlı olarak hayatını kaybetti.
Sonuç: Künt travmalara bağlı aort anevrizmaları, travmadan yıllar sonra genel olarak görülen semptomlara yol açabilir. Travma hastasının izlem ve takibinde aortik anevrizma mutlaka akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Künt, kronik aortik anevrizma; TEVAR; travma.

İrfan Taşoğlu, Doğan Emre Sert, Gökhan Lafçı, Bahadır Genç, Kemal Kavasoğlu, Ahmet Tulga Ulus, Mustafa Paç. Thoracic aortic aneurysms after blunt trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(4): 343-347

Corresponding Author: İrfan Taşoğlu, Türkiye
Manuscript Language: English