p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Cementless rectangular stems yield satisfactory results in osteoporotic bones [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 243-248 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.33046

Cementless rectangular stems yield satisfactory results in osteoporotic bones

Abdulkadir Polat1, Fırat Fidan2, Feyzi Kılıç1, Harun Mutlu3, Cengiz Kazdal4, Ufuk Özkaya5
1Department of Orthopedics and Traumatology, Unıversity of Health Sciences Gaziosmanpaşa SUAM, İ̇stanbul-Turkey
2Department of Orthopedics and Traumatology, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Training and Research Hospital, İ̇stanbul-Turkey
3Department of Orthopedic, GOP Taksim Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
4Department of Orthopedics and Traumatology, Memorial Bahçelievler Hospital, İstanbul-Turkey
5Department of Orthopedics and Traumatology, Ağrı State Hospital, Ağrı-Turkey

BACKGROUND: The present study aims to investigate the effects sof osteoporosis on prosthesis survival by comparing the femoral stem survival rates of patients with poor and relatively good bone quality.
METHODS: We retrospectively investigated 61 patients with collum femoris fractures who were treated with cementless rectangular stems between 2011 and 2015 in the Orthopaedics and Traumatology Clinic of Taksim Training and Research Hospital. The preoperative pelvic anterior-posterior radiographs of the patients were evaluated. The patients were evaluated according to the Dorr classification, and no case with a type A femur was found. The patients were divided into two groups as advanced osteoporotic type C and moderate osteoporotic type B. Thirty patients were type B according to the Dorr classification and 31 were osteoporotic type C.
RESULTS: The femoral component survival was evaluated using the Engh and ARA criteria. The relationship of the ARA score with type B and type C groups was evaluated. The median ARA score was five (min 3-max 6) for both types. These two groups were also statistically compared concerning the ARA scores using the Mann-Whitney U test, which revealed no statistically significant difference (p=0.24 >0.05). The Engh values, another criterion for the survival of femoral components, were also compared. The median Engh values were 16.5 (min 9-max 24) for the Dorr type B group and 14 (min 9-max 24) for the type C group. According to the Mann-Whitney U test, there was no significant difference between the Engh values of the two groups (p=0.061 >0.05). Lastly, no statistically significant difference was found in the ARA or Engh loosening scores between the type C advanced osteoporotic group and the type B moderate osteoporotic group.
CONCLUSION: Our study supports the conclusion that cementless hip arthroplasty can be applied even in advanced elderly and osteoporotic patients without additional intraoperative or postoperative risks.

Keywords: Cementless rectangular stems, femoral neck fracture, hemiarthroplasty.

Sementsiz karekesit stemler osteoporotik zeminde de oldukça iyi sonuçlar verir

Abdulkadir Polat1, Fırat Fidan2, Feyzi Kılıç1, Harun Mutlu3, Cengiz Kazdal4, Ufuk Özkaya5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa SUAM, Ortopedi ve Travmataloji Kliniği, İstanbul
2Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmataloji Kliniği, İstanbul
3GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, İstanbul
4Memorial Bahçelievler Hastanesi, Ortopedi ve Travmataloji Kliniği, İstanbul
5Ağrı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmataloji Kliniği, Ağrı

AMAÇ: Kemik kalitesi ileri derecede bozuk olan ve nispeten iyi olan hastaların femoral stem sağkalım oranlarını karşılaştırarak osteoporozun protez sağkalımı uzerindeki etkisini araştırmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2011–2015 yılları arasında ortopedi ve travmatoloji kliniğinde femur boyun kırığı tanısıyla sementsiz karekesit femoral stem ve unipolar baş ile tedavi edilen, son kontrollerine gelen ve en az üç yıllık takip sonucları elimizde olan 61 hasta belirlendi. Radyografik değerlendirme için hastaların ameliyat öncesi grafilerinden pelvis AP grafilerine bakıldı. Kortikal kemik kalitesini değerlendirmek amacıyla Dorr sınıflaması kullanıldı. Dorr sınıflamasına göre tip A olan hastamız yoktu. Çalışmaya dahil edilen hasta grubu ileri osteoporotik tip C ve ılımlı osteoporotik tip B olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalarımızın 30 tanesi Dorr sınıflamasına göre tip B, 31 tanesi tip C idi.
BULGULAR: Dorr sınıflamasına gore kortikal kemik kaliteleri açısından sınıflandırdığımız hastalarda femoral komponentin sağkalımları Engh ve ARA kriterleri kullanılarak değerlendirildi. Dorr sınıflamasına göre Tip B ve Tip C gruplarının ARA skoru ile ilişkisi karşılaştırıldı. Dorr tip B grubunda ARA; medyan 5 (min 3–maks 6), tip C grubunda medyan 5 (min 3–maks 6) olarak bulundu. Bu iki grup istatistiksel olarak Mann-Whitney U testi ile kıyaslandı. Her iki grup arasında ARA skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p=0.24 >0.05). Yine benzer şekilde her iki grup arasında femoral komponent sağkalım kriteri olan Engh değerleri karşılaştırıldı. Dorr tip B olan grupta Engh değerleri; medyan 16.5 (min 9–maks 24), Dorr tip C grubunda; medyan 14 (min 9-maks 24) olarak bulundu. Bu iki grup istatistiksel olarak Mann-Whitney U-testi kullanılarak karşılaştırıldı. Her iki grubun Engh değerleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.061 >0.05). Bizim verilerimizde ileri osteoporotik olarak kabul etiğimiz tip C grubu ile ılımlı osteoporotik kabul ettiğimiz tip B grubu arasında hem ARA skorları, hem de Engh gevşeme skorları acısından femoral komponentlerdeki gevşeme değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA: Çalışmamız sementsiz kalça artroplastisinin ileri yaşlı, osteoporotik hastalarda dahi, ameliyatta ve ameliyat sonrası ilave riskler getirmeden, hem de radyolojik ve klinik sonuçları bakımından da yüzgüldürücü bir şekilde uygulanabilirliği sonucunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Femur boyun kırığı, hemiartroplasti, karekesit sementsiz stem.

Abdulkadir Polat, Fırat Fidan, Feyzi Kılıç, Harun Mutlu, Cengiz Kazdal, Ufuk Özkaya. Cementless rectangular stems yield satisfactory results in osteoporotic bones. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 243-248

Corresponding Author: Fırat Fidan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish