p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of pericapsular nerve group block and femoral nerve block in spinal anesthesia position analgesia for proximal femoral fractures in geriatric patients: a randomized clinical trial [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1368-1375 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.33389

Comparison of pericapsular nerve group block and femoral nerve block in spinal anesthesia position analgesia for proximal femoral fractures in geriatric patients: a randomized clinical trial

Ela Erten1, Umut Kara1, Fatih Şimşek1, Mehmet Burak Eşkin1, Ahmet Burak Bilekli2, Nesrin Öcal3, Serkan Şenkal1, İlker Ozdemirkan1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Orthopaedic Surgery, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye
3Department of Pulmonary Medicine, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara-Türkiye

BACKGROUND: This study aimed to compare the analgesic efficacy of the femoral nerve block (FNB) with that of the pericapsular nerve group (PENG) block in the lateral decubitus position for spinal anesthesia in geriatric hip fracture surgery.
METHODS: Patients aged ≥65 years scheduled to undergo hip fracture surgery for proximal femur fractures with an American Society of Anesthesiologists physical status of class I–IV and body mass index of 18–40 kg/m2 were included in the study. The PENG block or FNB was performed 20 min before positioning for spinal anesthesia. Lateral position, hip flexion, and lumbar spine flexion pain were evaluated during spinal anesthesia.
RESULTS: Sixty patients completed the study. The median pain scores for lateral positioning were 2 (0–4) and 2.5 in the PENG and FNB groups, respectively (P=0.001). The median pain scores during hip flexion were 1 (0–4) and 2.5 in the PENG and FNB groups, respectively (P<0.001). The median pain score during lumbar flexion was 1 (0–4) and 2.0 in the PENG and FNB groups, respectively (P=0.001). The two groups did not show a significant difference in the quality of the spinal anesthesia position (P>0.05).
CONCLUSION: Pre-operative PENG block is more effective in reducing the pain associated with spinal anesthesia position than FNB in geriatric hip fractures. Both blocks had a similar effect on posture quality and the number of spinal interventions.

Keywords: Femoral fractures, geriatrics, pain; spinal anesthesia.

Geriatrik hastalarda proksimal femur kırıklarında spinal anestezi pozisyonu analjezisinde perikapsüler sinir grubu bloğu ile femoral sinir bloğunun karşılaştırılması: Randomize klinik çalışma

Ela Erten1, Umut Kara1, Fatih Şimşek1, Mehmet Burak Eşkin1, Ahmet Burak Bilekli2, Nesrin Öcal3, Serkan Şenkal1, İlker Ozdemirkan1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada, geriatrik hastalarda kalça kırığı cerrahisinde spinal anestezi için lateral dekübit pozisyonu verildiğinde oluşan ağrı üzerine femoral sinir bloğu ile perikapsüler sinir grubu bloğunun analjezik etkinliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Proksimal femur kırığı nedeniyle kalça kırığı cerrahisi geçirmesi planlanan ≥65 yaş, Amerikan Anestezistler Derneği fiziksel değerlendirmesinde sınıf I-IV arasında olan ve vücut kitle indeksi 18-40 kg/m2 olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Perikapsüler sinir grubu bloğu veya femoral sinir bloğu spinal anestezi için pozisyondan 20 dakika önce yapıldı. Spinal anestezi sırasında lateral pozisyon, kalça fleksiyonu ve lomber omurga fleksiyonu verilmesi sırasında oluşan ağrılar değerlendirildi.
BULGULAR: Altmış hasta çalışmayı tamamladı. Lateral pozisyon verirken oluşan medyan ağrı skorları sırasıyla perikapsüler sinir grubunda 2 (0-4) ve femoral sinir bloğu gruplarında 2.5 idi (p=0.001). Kalça fleksiyonu verirken oluşan medyan ağrı skorları sırasıyla perikapsüler sinir grubunda 1 (0-4) ve FNB gruplarında 2.5 idi (p<0.001). Lomber fleksiyon sırasında oluşan medyan ağrı skoru sırasıyla perikapsüler sinir grubunda 1 (0-4) ve femoral sinir bloğu gruplarında 2.0 idi (p=0.001). İki grupta spinal anestezi pozisyonunun kalitesinde anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05).
SONUÇ: Geriatrik kalça kırıklarında preoperatif perikapsüler sinir grubu bloğu spinal anestezi pozisyonuna bağlı ağrının azaltılmasında femoral sinir bloğuna göre daha etkilidir. Her iki blok da duruş kalitesi ve spinal girişim sayısı üzerinde benzer bir etkiye sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, femur kırıkları, geriatri; spinal anestezi.

Ela Erten, Umut Kara, Fatih Şimşek, Mehmet Burak Eşkin, Ahmet Burak Bilekli, Nesrin Öcal, Serkan Şenkal, İlker Ozdemirkan. Comparison of pericapsular nerve group block and femoral nerve block in spinal anesthesia position analgesia for proximal femoral fractures in geriatric patients: a randomized clinical trial. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(12): 1368-1375

Corresponding Author: Ela Erten, Türkiye
Manuscript Language: English