p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Is diagnostic laparoscopy necessary in the management of left thoracoabdominal stab wounds? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1026-1031 | DOI: 10.14744/tjtes.2023.33423

Is diagnostic laparoscopy necessary in the management of left thoracoabdominal stab wounds?

Hasan Okmen1, Kivilcim Ulusan1, Acar Aren2
1Department of General Surgery, Turkish Ministry of Health, Istanbul Training and Research Hospital, İstanbul-Türkiye
2Department of Operating Room Services, Istanbul Kent University, Vocational School of Health Services, İstanbul-Türkiye

BACKGROUND: The diagnosis of a diaphragmatic rupture and the identification of patients for surgical repair is challenging despite current diagnostic algorithms and imaging technologies. Unless treated on time, acute traumatic diaphragmatic injury due to stab wounds has a high mortality and morbidity rate, with an increasing trend in the presence of organ herniation. In this study, we aimed to investigate the efficacy of diagnostic laparoscopy in patients with an anterior thoracoabdominal stab wound and to compare the follow-up outcomes of cases.
METHODS: We retrospectively reviewed our institutional database of patients who were admitted with stab wounds between Oc-tober 2012 and 2022. Patients who underwent diagnostic laparoscopy were divided into two groups depending on the presence of a diaphragmatic injury. We analyzed demographics, the success of computed tomography (CT) imaging in the diagnosis, the presence of hemomediastinum, pneumomediastinum, tube thoracostomy application, associated organ injury, type of surgery, duration of surgery, complications, and the length of stay between the groups.
RESULTS: Of the 39 patients with penetrating left thoracoabdominal injury underwent diagnostic laparoscopy, CT had a diagnostic sensitivity of 63.16% (95% Confidence interval [CI] 38.36–83.71%), and a specificity of 100% (95% CI 82.35–100.00%). We could not find a statistically significant difference between the groups in terms of studied variables, while operation time was significantly higher in the diaphragmatic injury group (P<0.01). Fourteen patients had accompanied visceral injuries.
CONCLUSION: Diagnostic laparoscopy is still the gold standard particularly in the ER setting, particularly in the absence of an experienced radiologist for 24 h and when the close monitoring of the patient by the same team cannot be provided.

Keywords: Computed tomography, diagnostic laparoscopy, left thoracoabdominal stab wounds.

Sol torakoabdominal bıçak yaralarının tedavisinde tanısal laparoskopi gerekli midir?

Hasan Okmen1, Kivilcim Ulusan1, Acar Aren2
1Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Kent Üniversitesi, SHMYO, Ameliyathane Hizmetleri Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Diyafram rüptürünün tanısı ve cerrahi tedavi gerektiren hastaların ayırt edilebilmesi, mevcut teşhis algoritmalarına ve ileri görüntüleme tek-niklerinin varlığına ragmen halen güçtür. Zamanında tedavi edilmediğinde, kesici/delici alet yaralanmalarına bağlı akut travmatik diyafragma hasarı, organ herniasyonu mevcudiyetinde artan bir eğilimle birlikte, yüksek bir mortalite ve morbidite oranına sahiptir. Bu çalışmada, anterior torakoabdo-minal bıçak yarası olan hastalarda tanısal laparoskopinin etkinliğini araştırmayı ve olguların takip sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ekim 2012-2022 arasında kesici/delici alet yaralanması ile başvuran hastaların yer aldığı kurumsal veri tabanımızı retrospektif olarak inceledik. Tanısal laparoskopi uygulanan hastalar diyafragma yaralanması varlığına göre iki gruba ayrıldı. Demografik veriler, bilgisayarlı tomog-rafi (BT) görüntülemenin tanıdaki başarısı, hemomediastinum, pnömomediasten varlığı, tüp torakostomi uygulaması, eşlik eden organ yaralanması, cerrahi tipi, cerrahi süresi, komplikasyonları ve hastanede kalış süreleri, gruplar arasında karşılaştırıldı.
BULGULAR: Penetran sol torakoabdominal yaralanması olan 39 hastaya tanısal laparoskopi yapıldı, BT'nin tanısal duyarlılığı %63.16 (%95 GA %38.36 ila %83.71) ve özgüllüğü %100 (%95 GA %82.35 ila %100.00) idi. Analiz edilen değişkenler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamazken, ameliyat süresi diyafragma hasarı bulunan grupta anlamlı olarak daha uzun saptandı (p<0.01). On dört hastada eşlik eden visseral organ yaralanmaları mevcuttu.
SONUÇ: Tanısal laparoskopi, acil serviste, özellikle tecrübeli bir radyoloğun 24 saat bulunamaması durumunda ve hastanın aynı ekip tarafından yakın takibinin sağlanamadığı durumlarda altın standart bir tanı yöntemi olma özelliğini halen korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tanısal laparoskopi, sol torakoabdominal kesici alet yaralanması, bilgisayarlı tomografi.

Hasan Okmen, Kivilcim Ulusan, Acar Aren. Is diagnostic laparoscopy necessary in the management of left thoracoabdominal stab wounds?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2023; 29(9): 1026-1031

Corresponding Author: Hasan Okmen, Türkiye
Manuscript Language: English