p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
How did the general surgeons intend to treat acute calculous cholecystitis during COVID-19 era?Results of online survey [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1223-1228 | DOI: 10.14744/tjtes.2022.33472

How did the general surgeons intend to treat acute calculous cholecystitis during COVID-19 era?Results of online survey

Ali Cihat Yıldırım1, Sezgin Zeren1, Mehmet Fatih Ekici1, Mustafa Cem Algın1, Özlem Arık2
1Department of General Surgery, Kütahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Kütahya-Türkiye
2Department of Biostatistics, Kütahya Health Sciences University Faculty of Medicine, Kütahya-Türkiye

BACKGROUND: Acute calculous cholecystitis is one of the most encountered surgical pathologies. While early cholecystectomy is the first treatment choice during the first index hospitalization, it may change during COVID-19 era when hospital resources are re-stricted, and health-care personnel try to overcome pandemic difficulties. In this survey, our aim is to investigate surgeons’ preferences and possible changing paradigms for acute cholecystitis therapy during COVID-19 pandemic.
METHODS: An online survey was conducted on an internet site through private invitation by social media sent to general surgeons. The survey consisted of 13 questions, including surgeons’ hospital properties, and it questioned treatment preferences against acute calculous cholecystitis during the pandemic. After 3 months of data collection, responded answers were analyzed statistically.
RESULTS: About 56% of the surgeons stated that their treatment strategy changed during the COVID-19 pandemic partially or totally. About 48.8% of surgeons preferred early cholecystectomy for cases with acute cholecystitis before COVID-19 era; when only 23.2% of the surgeons preferred early surgery during COVID-19 era. However, patients who had received antibiotics as primary medical therapy had medical therapy failure with a range of 40.2%. Percutaneous cholecystostomy rate was raised to 20.7% from 4.9% before the COVID era.
CONCLUSION: Although 96.3% of the surgeons did not have seen any unusual complication related to the COVID-19 disease, more than half of the surgeons who preferred early cholecystectomy changed their treatment strategy during the COVID-19 pandemic. According to the survey results, although the medical therapy failure rate is high, 48.8% of the surgeons may persist in this non-operative approach after the pandemic.

Keywords: Acute calculous cholecystitis, antibiotherapy; COVID-19; laparoscopic cholecystectomy.

Genel cerrahlar akut taşlı kolesistiti COVID-19 döneminde nasıl tedavi ettiler? Online anket sonuçları

Ali Cihat Yıldırım1, Sezgin Zeren1, Mehmet Fatih Ekici1, Mustafa Cem Algın1, Özlem Arık2
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kütahya
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Kütahya

AMAÇ: Akut taşlı kolesistit en sık karşılaşılan cerrahi patolojilerden biridir. Akut taşlı kolesistit tanısıyla ilk yatış sırasında erken kolesistektomi ilk tedavi seçeneği iken, hastane kaynaklarının kısıtlı olduğu ve sağlık personelinin pandemi zorluklarının üstesinden gelmeye çalıştığı COVID-19 döne-minde yaklaşım değişebilir. Bu ankette amacımız, COVID-19 pandemisi sırasında akut taşlı kolesistit tedavisi için genel cerrahların tercihlerini ve olası değişen paradigmayı araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Cerrahlara özel kapalı bir sosyal medya grubunda paylaşılan anket linki üzerinden online anket yapılmıştır. Genel cerrahların mesleki deneyimi, çalıştıkları kurum özellikleri ile birlikte COVID-19 dönemindeki akut taşlı kolesistit hastalığına yönelik tedavi tutumları 13 soruluk anket aracılığıyla çoktan seçmeli sorularla sorgulandı. Üç aylık veri toplama dönemi sonrası elde edilen cevaplar istatistiksel olarak analiz edildi. BULGULAR: Çalışmaya katılan 82 genel cerrahın %56’sı COVID-19 pandemisi sırasında tedavi stratejilerinin kısmen veya tamamen değiştiğini ifade etmiştir. Cerrahların %48.8’i COVID-19 döneminden önce akut taşlı kolesistitli olgularda erken kolesistektomiyi tercih ederken; COVID-19 döneminde cerrahların sadece %23.2’si erken cerrahi yaklaşımı tercih ettiklerini ifade ettiler. Ancak birincil tıbbi tedavi olarak antibiyotik başlanan hastalarda tıbbi tedavi başarısızlığı %40.2 olarak tespit edildi. Anket sonuçlarımıza göre perkütan kolesistostomi uygulaması COVID öncesi dönemde %4.9 iken, pandemi döneminde %20.7’ye yükseltilmiştir.
TARTIŞMA: Cerrahların %96.3’ü COVID-19 hastalığına bağlı bir komplikasyon görmemesine rağmen; COVID-19 pandemisi öncesi erken kolesis-tektomiyi tercih eden cerrahların yarısından fazlası COVID-19 pandemisi sırasında tedavi stratejilerini değiştirmiştir. Anket sonuçlarına göre tıbbi tedavi başarısızlık oranı yüksek olmasına rağmen, cerrahların %48.8’i pandemi sonrasında da bu non-operatif yaklaşıma devam edebileceklerini ifade etmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, akut taşlı kolesistit; antibiyoterapi; laparoskopik kolesistektomi.

Ali Cihat Yıldırım, Sezgin Zeren, Mehmet Fatih Ekici, Mustafa Cem Algın, Özlem Arık. How did the general surgeons intend to treat acute calculous cholecystitis during COVID-19 era?Results of online survey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(9): 1223-1228

Corresponding Author: Ali Cihat Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: English