p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Emergent approach to small bowel tumors: diagnosis and treatment [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 155-159 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.33680

Emergent approach to small bowel tumors: diagnosis and treatment

Enes Sahin1, Kazım Şahin3, Haşim Köken1, Sertaç Ata Güler1, Turgay Şimşek1, Nihat Zafer Utkan1, Mustafa Şahin2
1Department of General Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli-Türkiye
2Department of General Surgery, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya-Türkiye
3Department of General Surgery, Kandıra State Hospital, Kocaeli-Türkiye

BACKGROUND: This study presents the diagnosis and treatment of rare small bowel tumors through clinical cases.
METHODS: Patients treated between 2000 and 2023 were included in the study. The clinical records of the patients were analyzed retrospectively.
RESULTS: A total of 34 patients were included in the study. Of these patients, 26 (75.5%) were male and eight (23.5%) were female. The mean age of the patients was 62.1 years. The most common symptoms and signs were abdominal pain (76.4%), bloating (38.2%), and nausea and vomiting (17.6%). Diagnostic methods included computed tomography (CT) (82.3%), upper gastrointestinal double balloon enteroscopy (35.2%), and capsule endoscopy (5.8%). Diagnoses included adenocarcinoma in 13 cases, gastrointestinal stromal tumors (GISTs) in 12 cases, and neuroendocrine tumors (NETs) in two cases.
CONCLUSION: Small bowel tumors frequently present with abdominal pain, bloating, and nausea and vomiting. CT and endoscopic procedures are the primary diagnostic tools. Small bowel cancers are often diagnosed late due to subtle clinical findings and the limitations of endoscopic imaging. Targeted screening strategies may be beneficial for certain at-risk and symptomatic patient groups. Early surgical intervention offers significant advantages for diagnosed patients.

Keywords: Abdominal pain, bloating, capsule endoscopy, double balloon enteroscopy, small bowel tumor.

İnce bağırsak tümörlerine acil yaklaşım: Teşhis ve tedavi

Enes Sahin1, Kazım Şahin3, Haşim Köken1, Sertaç Ata Güler1, Turgay Şimşek1, Nihat Zafer Utkan1, Mustafa Şahin2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3Kandıra Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli, Türkiye

AMAÇ: Nadir görülen ince bağırsak tümörlerinin tanı ve tedavisini klinik olgularla sunmak.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2000-2023 yılları arasında tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik kayıtları retrospektif olarak analiz edildi.
BULGULAR: Çalışmaya 34 hasta dahil edildi: Çalışmaya 34 hasta dahil edildi. Bu hastaların 26'sı (%75.5) erkek ve 8'i (%23.5) kadındı. Hastaların ortalama yaşı 62.1 idi. En sık görülen semptom ve bulgular karın ağrısı (%76.4), şişkinlik (%38,2), bulantı ve kusma (%17.6) idi. Tanı yöntemleri olarak bilgisayarlı tomografi (BT) (%82.3), üst gastrointestinal çift balon enteroskopi (%35.2), kapsül endoskopi (%5.8) kullanıldı. Olguların 13'ünde adenokarsinom, 12'sinde GİST ve 2'sinde NET saptandı.
SONUÇ: İnce bağırsak tümörleri sıklıkla karın ağrısı, şişkinlik ve bulantı-kusma ile başvurur. BT ve endoskopik işlemler tanı için ilk tercihtir. İnce bağırsak kanserleri klinik olarak silik bulgular ve yetersiz endoskopik görüntüleme nedeniyle geç teşhis edilmektedir. Belirli risk altındaki ve semptomatik hasta gruplarında hedefe yönelik tarama stratejileri uygulanabilir. Tanı konulan hastalarda erken cerrahi müdahale önemli avantajlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çift balon enteroskopi, ince bağırsak tümörü, kapsül endoskopi, karın ağrısı, şişkinlik.

Enes Sahin, Kazım Şahin, Haşim Köken, Sertaç Ata Güler, Turgay Şimşek, Nihat Zafer Utkan, Mustafa Şahin. Emergent approach to small bowel tumors: diagnosis and treatment. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 155-159

Corresponding Author: Enes Sahin, Türkiye
Manuscript Language: English