p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Can the C-reactive protein-to-plasma albumin ratio be an alternative scoring to show mortality and morbidity in patients with colorectal cancer? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 580-585 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.34412

Can the C-reactive protein-to-plasma albumin ratio be an alternative scoring to show mortality and morbidity in patients with colorectal cancer?

Yeliz Şahiner1, Murat Baki Yıldırım2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum-Turkey
2Department of General Surgery, Hitit University Faculty of Medicine, Çorum-Turkey

BACKGROUND: This study aims to demonstrate the sensitivity and specificity of C-reactive protein to plasma albumin (CRP/ALB) ratio in predicting morbidity and mortality in patients operated for colorectal cancer followed up in the intensive care unit by comparing it with current scoring systems.
METHODS: The data of patients who underwent surgery for colorectal cancer and hospitalized in the intensive care unit between 2015–2018 with available data were retrospectively analyzed in this study. The CRP/ALB ratio, the physiological and operative severity score for the enumeration of mortality and morbidity (POSSUM) prepared for both gastrointestinal and colorectal surgery, and the Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland (ACPGBI-CRC) scoring system prepared for colorectal patients, were compared to determine their success in predicting mortality and morbidity.
RESULTS: A total of 119 patients were included in this study. Mortality was observed in nine patients and morbidity was observed in 38 patients. When compared with P-POSSUM, which is the only scoring system showing morbidity, the CRP/ALB ratio was found to have a high prediction accuracy. The C reactive protein to plasma albumin ratio values was found to have lower power than P-POSSUM, CR-POSSUM and ACPGBI-CRC.
CONCLUSION: Although scoring systems are useful in predicting morbidity and mortality in colorectal patients, they are difficult to use in practice since they include many parameters. that the findings obtained in this study suggest that the CRP/ALB ratio, which can be calculated without any additional cost, may help the clinician predict mortality and especially morbidity.

Keywords: Aged, colorectal cancer; intensive care units; organ dysfunction scores; prognosis; ROC curve.

Kolorektal kanserli hastalarda C-reaktif protein ve plazma albumin seviyesinin oranı mortalite ve morbiditeyi göstermede alternatif bir skorlama olabilir mi?

Yeliz Şahiner1, Murat Baki Yıldırım2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çorum
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çoru

AMAÇ: Bu çalışmada, kolorektal kanser nedeniyle ameliyat edilen ve yoğun bakımda takip edilen hastalarda, C-reaktif proteinin plazma albüminine oranının (CRP/ALB), güncel skorlama sistemleri ile karşılaştırılarak, morbidite ve mortaliteyi ön görmedeki sensitivite ve spesifitesini ortaya koymak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2015–2018 yılları arasında verilerine ulaşılabilen kolorektal kanser nedeniyle ameliyat olan ve yoğun bakımda yatan hastaların verileri geriye dönük incelendi. CRP/ALB, hem gastrointestinal hemde kolorektal cerrahi için hazırlanan, physiological and operative severity score for the enumeration of mortality and morbidity (POSSUM) ve kolorektal hastalar için hazırlanan “Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland” (ACPGBI-CRC) skorlama sistemlerinin mortalite ve morbidite ön görmedeki başarıları karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 119 hasta çalışmada değerlendirilmeye alındı. Hastaların dokuzunda mortalite, 38’inde morbidite olduğu görüldü. Morbiditeyi gösteren tek skorlama sistemi olan P-POSSUM ile kıyaslandığında CRP/ALB oranının daha yüksek bir doğrulukla ön görüsü olduğu bulundu. Mortaliteyi göstermede, CRP/ALB değerinin P-POSSUM, CR-POSSUM ve ACPGBI-CRC’ye oranla daha zayıf olduğu tespit edildi.
TARTIŞMA: Skorlama sistemleri kolorektal hastalarda morbidite ve mortaliteyi tahmin etmede kullanışlı olsa dahi pratikte çok fazla parametre içerdikleri için kullanımları zordur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, ek maliyet getirmeden hesaplanabilecek CRP/ALB oranının mortalite ve özellikle morbiditeyi tahmin etmede klinisyene yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, organ bozukluk skorlamaları; prognoz; ROC eğrisi; yaşlı; yoğun bakım.

Yeliz Şahiner, Murat Baki Yıldırım. Can the C-reactive protein-to-plasma albumin ratio be an alternative scoring to show mortality and morbidity in patients with colorectal cancer?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 580-585

Corresponding Author: Yeliz Şahiner, Türkiye
Manuscript Language: English