p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 216-223 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.34662

Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism

Orhan Meral1, Ekin Özgür Aktaş2, Murat Ersel3
1Department of Forensic Medicine, Health Sciences University Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir-Turkey
2Department of Forensic Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey
3Department of Emergency Medicine, Ege University Faculty of Medicine, İzmir-Turkey

BACKGROUND: Traffic accidents are still an important public health issue in our country and intra-vehicle accidents cause substantial morbidity and mortality. In this study, we aimed to investigate the effect of seating position on morbidity and mortality in traffic accidents.
METHODS: Patients who were admitted to the Emergency Department, Faculty of Medicine, Ege University between May 1, 2014 and November 30, 2014 due to injuries in motor vehicles and who signed informed consent were included.
RESULTS: In total, 519 cases were included, and 329 (63.4%) were male and 190 (36.6%) were female. The average age was 33.11±16.86 (range, 0–85) years. It was noted that the accidents most frequently occurred between 18.00 and 23.59 (36.3%) hours, in the car (79%), and due to collision with another car (61.7%). Although 39.5% of the injured individuals were drivers, 26.4% were front seat passengers. From a forensic medicine perspective, life-threatening injuries were approximately twice more common (37.5%–13.6%) in accidents with >110 km/h speed compared with accidents with <110 km/h speed. Accidents with >110 km/h speed caused approximately twice the amount (56.3%–26.3%) of injuries that cannot be resolved with simple medical intervention compared with accidents with <110 km/h speed.
CONCLUSION: Since most people who are injured or die in traffic accidents have an active professional life, significant rehabilitation expenditure and labor loss occur along with diagnosis and treatment costs. Our study and similar studies not only show the effectiveness of the measures taken but also provide an insight into changing injury profiles and precautions to prevent them.

Keywords: Intra-vehicle position, morbidity; mortality; traffic accidents.

Araç içi pozisyon ve kaza mekanizmasına göre olguların morbidite ve mortalitesinin incelenmesi

Orhan Meral1, Ekin Özgür Aktaş2, Murat Ersel3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

AMAÇ: Trafik kazaları halen ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olup, araç içi trafik kazaları da önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, trafik kazalarında kazazedenin araç içi pozisyonunun morbidite ve mortalite üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne 01.05.2014–30.11.2014 tarihleri arasında araç içi trafik kazası sonucu yaralanma nedeniyle başvuran olgulardan onam verenler çalışmaya dâhil edildi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 519 olgunun 329’u (%63.4) erkek, 190’ı (%36.6) kadındı. Yaşları 0–85 arasında değişmekte olup ortalaması 33.11±16.86 olarak bulundu. Kazaların en sık 18.00–23.59 saat aralığında (%36.3), otomobil içinde (%79) ve bir başka araçla çarpışma (%61.7) sonucu gerçekleştiği tespit edildi. Kazazedelerin %39.5’inin sürücü, %26.4’ünün sürücü yanı yolcu olduğu saptanmış olup, 110 km/sa hızın üzerinde oluşan kazalarda, 110 km/sa hızın altında olan kazalara göre, adli tıbbi açıdan, yaralanmanın yaşamsal tehlike oluşturmasının yaklaşık üç katına (%37.5–%13.6), basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek olmasının ise yaklaşık iki katına (%56.3–%26.3) çıktığı belirlendi.
TARTIŞMA: Trafik kazalarında yaralanan veya ölen kişilerin çoğunun aktif iş yaşamında olması, tanı ve tedavi giderlerinin yanında ciddi bir rehabilitasyon ve iş gücü kaybı oluşturmaktadır. Bu çalışma ve benzer çalışmalar, alınan önlemlerin etkinliklerini gösterdiği gibi değişen yaralanma profillerinin de anlaşılması ve bunları önlemek için alınacak önlemlere ışık tutması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Araç içi pozisyon, morbidite; mortalite; trafik kazası.

Orhan Meral, Ekin Özgür Aktaş, Murat Ersel. Examination of morbidity and mortality of cases according to intra-vehicle position and accident mechanism. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 216-223

Corresponding Author: Orhan Meral, Türkiye
Manuscript Language: Turkish