p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 28 Issue : 8 Year : 2022

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Does pandemic lockdowns affect the burn patient’s admission? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 577-582 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.34694

Does pandemic lockdowns affect the burn patient’s admission?

Merve Akın1, Ahmet Çınar Yastı2
1Department of General Surgery, Ankara City Hospital, Ankara-Turkey
2Department of General Surgery, Health Science University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: 2020 has started with Covid-19 pandemic. During the pandemic, govermental stringent precautions and lockdown measures have applied in Turkey. Although there was no limition for health care, people hesitate to go hospitals with the fear of Coronovirus transmission and all addmisions to hospitals decreased.
METHODS: Data of all patients admitted to our burn outpatient clinic during the pandemic period between March16, 2020 and June 1, 2020 compered with the same period in 2019. Demographic information and burn-specific variables of each patient were analysed.
RESULTS: Thirty nine patient admited to our clinic at covid period and 130 patient at 2019. There was a 70% reduction of admissions. In this stduy during pandemic period patients delayed days for admission, number of dressing change and total healing times were significantly longer, higher and longer (p<0.001, p<0.001, p<0.001, respectively). The number of surgery-required patients, hospitalization rates and the number of grafting were significantly high at the pandemic time (p=0.003, p=0.007 and p=0.036, respectively). Burn wound infection at admission has also found more frequent at covid-period (p<0.001).
CONCLUSION: Covid-19 pandemic made people hesitate to go to hospital even for emergencies. Unfortunately this fear caused unexpected consequences. Patients have developed complications due to delayed addmisions to specified medical centers for specific health problems. As a result, patients requiring special treatment, should be encouraged to immediatly seek professional medical advice especially for reel emergencies even during pandemic.

Keywords: Burn, delayed admission, pandemic.

Pandemi kısıtlamaları yanık başvurularını etkiledi mi?

Merve Akın1, Ahmet Çınar Yastı2
1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: 2020 yılı Covid-19 pandemisi ile başladı. Türkiye’de pandemi sırasında devlet tarafından alınan önlemler ve kısıtlamalar uygulamaya koyuldu. Sağlık hizmetlerine erişim konusunda herhangi bir kısıtlama olmasa da halk coronovirüs bulaşından korktuğu için hastaneye gitmekte çekingen kaldı ve buna bağlı olarak tüm hastane başvurularında azalma yaşandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Hastanemiz yanık merkezi polikliniğine pandeminin ilk dönemi olan 16 Mart 2020 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuran hastaların bir önceki yılın aynı tarihlerinde polikliniğe başvuran hastaların demografik ve yanık spesifik değişkenleri karşılaştırıldı ve analiz edildi.
BULGULAR: Covid döneminde otuz dokuz hasta polikliniğe başvururken 2019 yılında 130 hasta başvurusu mevcuttu. Hasta başvurularında %70 azalma yaşandı. Bu çalışmada pandemi döneminde hastaların başvuru sürelerinin, pansuman sayısının ve toplam iyileşme sürelerinin anlamlı olarak arttığı görülmüştür. Cerrahi ihtiyacı olan hasta sayısı, hastaneye yatış endikasyou ve greft ihtiyacı da pandemi döneminde anlamlı olarak artmıştır. Aynı zamanda pandemi döneminde hastaneye yatış sırasında enfeksiyon varlığına daha fazla rastlanmıştır.
TARTIŞMA: Covid 19- pandemisi hastaların acil durumlarda dahi hastaneye gitmekte çekingen kalmasına neden olmuştur. Ancak bu durum istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Spesifik sağlık problemi olan hastaların özellikli sağlık hizmeti veren merkezlere geç başvurusu komplikasyon gelişmesine neden olur. Sonuç olarak özellikli tedavi gereksinimi olan gerçek acil durumlarda, pandemi sırasında dahi tıbbi hizmetin alınmasının gerekliği ve önemli olduğu konusunda toplum bilgilendirilmeli ve sağlık hizmetine erişim teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Geç başvuru, pandemi, yanık.

Merve Akın, Ahmet Çınar Yastı. Does pandemic lockdowns affect the burn patient’s admission?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(5): 577-582

Corresponding Author: Merve Akın, Türkiye
Manuscript Language: English