p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
How important is susceptibility-weighted imaging in mild traumatic brain injury? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 574-579 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.35485

How important is susceptibility-weighted imaging in mild traumatic brain injury?

Tuğba Eldeş1, Fatma Beyazal Çeliker1, Özlem Bilir2, Gökhan Ersunan2, Özcan Yavaşi2, Arzu Turan1, Uğur Toprak3
1Department of Radiology, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize-Turkey
2Department of Emergency Medicine, Recep Tayyip Erdoğan University Faculty of Medicine, Rize-Turkey
3Department of Radiology, Eskişehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskişehir-Turkey

BACKGROUND: Mild traumatic brain injury (mTBI) is a public health problem that is recognized as a “silent epidemic” in its late stages due to undiagnosed axonal damage rated 13 and above on the Glasgow Coma Scale (GCS). Injury-related microhemorrhages often cannot be detected on computed tomography (CT) scans and conventional magnetic resonance imaging (MRI). This study aims to investigate whether susceptibility-weighted imaging is feasible in mTBI patients.
METHODS: Fifty-eight patients with GCS scores of 14 and 15 and with symptoms of brief mental fogs, impairment of concentration, memory loss, headache, dizziness, or imbalance after brain injury were examined at the emergency service. A brain CT scan and MRI containing diffusion-weighted and susceptibility-weighted imaging (SWI) sequences were performed on the patients whose symptoms did not seem to alleviate after the sixth hour. Thirteen patients were excluded from this study because of advanced age, diabetes, a history of hypertension or its chronic sequelae, or acute cerebrovascular disease; 45 patients were included in this study.
RESULTS: The patients’ CT results were normal, and no diffusion restrictions were observed. The SWI revealed microhemorrhages in seven patients (15.6%). Five of these patients had hyperintense areas in conventional sequences corresponding to the hemorrhages spotted in the SWI. In three of the five patients, these pockets of hemorrhages were higher in number and size in comparison with conventional in the SWI sequence.
CONCLUSION: Susceptibility-weighted imaging, which can be used to assess the presence and severity of microhemorrhages due to diffuse axonal injury, is recommended for determining the cause of symptoms in patients with mTBI, to continue targeted treatment and prevent complications that may develop.

Keywords: Axonal injury, microhemorrhage; mild traumatic brain injury; susceptibility-weighted.

Hafif travmatik beyin hasarında duyarlılık ağırlıklı görüntüleme ne kadar önemli?

Tuğba Eldeş1, Fatma Beyazal Çeliker1, Özlem Bilir2, Gökhan Ersunan2, Özcan Yavaşi2, Arzu Turan1, Uğur Toprak3
1Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Rize
2Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Rize
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir

AMAÇ: Hafif travmatik beyin hasarı (mTBI), Glascow Koma Skalası (GCS) 13 ve üzerinde olan, tanı alamayan aksonal hasar nedeniyle geç dönemde ‘sessiz epidemik’ olarak adlandırılan bir halk sağlığı sorunudur. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve konvansiyonel manyetik rezonans gorüntülemede (MRG) hasara bağlı mikrohemorajiler çoğunlukla görüntülenememektedir. Bu çalışmada, MRG sekanslarından duyarlılık ağırlıklı görüntülemenin (SWI) mTBI olgularında uygulanabilir olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Beyin hasarı sonrası GCS’si 14 ve 15 olan, kısa süreli bilinç bulanıklığı, konsantrasyon zorluğu, hafıza kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi, dengesizlik gibi semptomları bulunan 58 hasta acil serviste değerlendirildi. Altıncı saatten sonra semptomları gerilemeyen hastalara beyin BT ve difüzyon ağırlıklı ve SWI sekanslarını içeren MRG çekildi. On üç hasta, ileri yaş, diyabet, hipertansiyon öyküsü ve kronik sekel değişiklikler, akut serebrovasküler hastalık bulgusu bulunması nedeniyle dışlandı.
BULGULAR: Olguların BT bulguları normaldi, difüzyon ağırlıklı sekanslarda difüzyon kısıtlanması izlenmedi. Yedi hastada (%15.6) SWI’da mikrohemoraji odakları saptandı. Bunların beşinde SWI’daki mikrohemoraji alanları konvansiyonel sekanslarda hiperdens odaklar olarak izlendi. Bu olguların üçünde ise mikrohemoraji odakları sayı ve boyut açısından SWI sekansında T2A ve FLAIR’a göre artmıştı.
TARTIŞMA: Diffüz aksonal hasara bağlı mikrohemoraji varlığını ve ciddiyetini değerlendirebilen SWI, hafif beyin hasarlı (mTBI) hastalarda semptomların nedenini açıklamak, nedene yönelik tedavisini sürdürmek ve gelişebilecek komplikasyonları önlemek için tavsiye edilir.

Anahtar Kelimeler: Aksonal hasar, duyarlılık ağırlıklı; hafif travmatik beyin hasarı; mikrohemoraji.

Tuğba Eldeş, Fatma Beyazal Çeliker, Özlem Bilir, Gökhan Ersunan, Özcan Yavaşi, Arzu Turan, Uğur Toprak. How important is susceptibility-weighted imaging in mild traumatic brain injury?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(4): 574-579

Corresponding Author: Tuğba Eldeş, Türkiye
Manuscript Language: English