p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Amelogenin (an extracellular matrix protein) application on ischemic colon anastomosis in rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 487-490

Amelogenin (an extracellular matrix protein) application on ischemic colon anastomosis in rats

Adem Karatas1, Ahmet Kocael1, Erman Aytac1, Fahri Gokcal1, Ziya Salihoglu2, Hafize Uzun3, Melih Paksoy1
1Department Of General Surgery, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
2Department Of Anesthesiology, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
3Department Of Biochemistry, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND
Ischemia is a troublesome problem that can cause intestinal emergencies and complicate the treatment. Identification of a chemical agent with beneficial effects on the healing process in risky colon anastomosis with the aim of reducing leakage rates is a popular topic in the era of surgical research. Data is lacking about the role of amelogenin, an extracellular matrix protein, during the healing process of gastrointestinal anastomosis. In this study, the effects of amelogenin treatment on ischemic colon anastomosis were evaluated.
METHODS
Adult male Wistar Albino rats weighing 200-250 g were divided into three weight-matched groups as normal colon anastomosis group (n=8), ischemic colon anastomosis group (n=8), and amelogenin-treated ischemic colon anastomosis group (n=8). Sufficient equal volume of amelogenin to cover the anastomosis area entirely was applied topically. All animals were sacrificed on postoperative day four. Bursting pressure levels were measured. Peri-anastomotic colon tissue hydroxyproline levels were also assessed.
RESULTS
Bursting pressure level of the ischemic colon anastomosis group was significantly lower than the normal colon anastomosis and the amelogenin-treated ischemic colon anastomosis groups, respectively (p=0.006, p=0.008).
CONCLUSION
Amelogenin treatment supports the physical strength of ischemic colon anastomosis.

Keywords: Amelogenin, bursting pressure; colon anastomosis; ischemia.

Sıçanlarda iskemik kolon anastomozu üzerine amelogenin (bir ekstraselüler matriks proteini) uygulaması

Adem Karatas1, Ahmet Kocael1, Erman Aytac1, Fahri Gokcal1, Ziya Salihoglu2, Hafize Uzun3, Melih Paksoy1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul.
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul.

AMAÇ
İskemi, bağırsak kaynaklı acillere neden olan ve tedavilerini güçleştiren belalı bir sorundur. Riskli kolon anastomozlarının iyileşme sürecine olumlu katkıları olan bir yöntem veya ajan bulmak cerrahi araştırma alanında popüler bir konudur. Bir ekstraselüler matriks proteini olan amelogeninin gastrointestinal anastomozların iyileşme sürecindeki rolü ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Bu çalışmada, amelogeninin iskemik kolon anastomozu üzerine etkileri değerlendirilmiştir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Yetişkin, erkek, 200-250 g ağırlığında Wistar Albino cinsi sıçanlar üç eş gruba ayrıldı: normal kolon anastomozu grubu (n=8); iskemik kolon anastomozu grubu (n=8); amelogenin uygulanan iskemik kolon anastomozu grubu (n=8). Eşit ve yeterli miktarda amelogenin anastomoz hattını tamamen örtecek şekilde topikal olarak uygulandı. Tüm sıçanlar ameliyat sonrası dördüncü günde öldürüldü. Patlama basıncı ve perianastomotik kolon dokusu hidroksiprolin seviyesi ölçüldü.
BULGULAR
İskemik kolon anastomozu patlama basıncı, normal kolon anastomozu ve amelogenin uygulanan iskemik kolon anastomozu düzeyinden anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla p=0,006, p=0,008).
SONUÇ
Amelogenin uygulaması iskemik kolon anastomozunun fiziksel sağlamlığını destekler.

Anahtar Kelimeler: Amelogenin, patlama basıncı; kolon anastomozu; iskemi.

Adem Karatas, Ahmet Kocael, Erman Aytac, Fahri Gokcal, Ziya Salihoglu, Hafize Uzun, Melih Paksoy. Amelogenin (an extracellular matrix protein) application on ischemic colon anastomosis in rats. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 487-490

Corresponding Author: Erman Aytac, Türkiye
Manuscript Language: English