p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 161-166 | DOI: 10.14744/tjtes.2020.35737

Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries

Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk
University of Natural Sciences and Humanities, Faculty of Medical Sciences and Health Sciences, Siedlce-Poland

BACKGROUND: One of the most frequent life-threatening emergencies is extremity haemorrhage. In such cases, patient survival depends on a fast on-scene intervention. Thus, both the potential witnesses and medical emergency staff should have the ability to control haemorrhages. However, simulator-based courses do not fully reflect the structures and physiology of the human body. Therefore, invasive procedure training in trauma patients is limited. The present study aims to evaluate the effectiveness of cadavers as educational tools during a training course in extremity haemorrhage control with the use of the Combat Application Tourniquet (CAT).
METHODS: This study was conducted among 31 paramedic students, who applied a tourniquet to the upper extremity of an unembalmed (fresh) human cadaver with simulated bleeding. Two time measurements were performed, the latter being preceded by a short CAT application training on a human cadaver.
RESULTS: The mean time needed to stop the simulated bleeding in the first attempt was 38.33 seconds (SD±35.14). After the training, the mean time decreased to 20.58 seconds (SD±5.77). A statistically significant difference was observed between these two values (p=0.004).
CONCLUSION: This study demonstrated that training conducted on human cadavers led to a significant improvement in the effectiveness of CAT use. Cadavers constitute a high-quality educational tool that, after adequate preparation, allows for practicing invasive medical procedures, such as extremity haemorrhage control.

Keywords: Amputation, cadaver; CAT; education; trauma.

Ekstremite yaralanmalarında Combat Application Tourniquet (CAT) kullanımının etkinliğini artıracak bir eğitim aracı olarak kadavra kullanımı

Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk
Doğa Bilimleri ve Beşeri Bilimler Üniversitesi, Tıp Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siedlce-Polonya

AMAÇ: En sık yaşamı tehdit eden acil durumlardan biri ekstremite kanamasıdır. Bu gibi durumlarda hastanın hayatta kalması, olay yerinde hızlı müdahaleye bağlıdır. Bu nedenle, hem potansiyel tanıklar hem de tıbbi acil durum personeli kanamaları kontrol etme yeteneğine sahip olmalıdır. Ancak simülatör temelli kurslar, insan vücudunun yapılarını ve fizyolojisini tam olarak yansıtmamaktadır. Bu nedenle, travma hastalarında invaziv prosedür eğitimi sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı, ekstremite kanama kontrolünde Combat Application Tourniquet (CAT) kullanımının eğitimi sırasında bir eğitim aracı olarak kadavra kullanımının etkinliğini değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışma simüle edilmiş kanamalı, taze bir insan kadavrasının üst ekstremitesine turnike uygulayan 31 sağlık görevlisi öğrencisi arasında gerçekleştirildi. İki kez ölçüm yapıldı, ikincisinden önce bir insan kadavrası üzerinde kısa bir CAT uygulama eğitimi verildi.
BULGULAR: İlk denemede simüle edilmiş kanamayı durdurmak için gereken ortalama süre 38.33 saniyeydi (SD±35.14). Eğitim sonrası ortalama süre 20.58 saniyeye düştü (SD±5.77). Bu iki değer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlendi (p=0.004).
TARTIŞMA: Çalışma, insan kadavraları üzerinde yapılan eğitimde CAT kullanımının, etkinlikte önemli bir iyileşme sağladığını göstermiştir. Kadavralar, yeterli hazırlığın ardından, ekstremite kanama kontrolü gibi invaziv tıbbi prosedürlerin uygulanmasına izin veren yüksek kaliteli birer eğitim araçlarıdır.

Anahtar Kelimeler: Ampütasyon, CAT; eğitim; kadavra; travma.

Piotr Leszczynski, Anna Charuta, Tamara Zacharuk. Cadaver as an educational tool increasing the effectiveness of Combat Application Tourniquet use in extremity injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021; 27(2): 161-166

Corresponding Author: Piotr Leszczynski, Poland
Manuscript Language: English