p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 11 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
An investigation into the predictive role of serum inflammatory parameters in the diagnosis of complicated acute cholecystitis [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 818-823 | DOI: 10.14744/tjtes.2021.35923

An investigation into the predictive role of serum inflammatory parameters in the diagnosis of complicated acute cholecystitis

Server Sezgin Uludağ1, Ozan Akıncı2, Nazım Güreş3, Yasin Tosun2, Ahmet Necati Şanlı1, Abdullah Kağan Zengin1, Mehmet Faik Özçelik1
1Department of General Surgery, İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
2Department of General Surgery, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of General Surgery, Balıkesir Atatürk City Hospital, Balıkesir-Turkey

BACKGROUND: Gallbladder gangrene and perforation are an important complication of acute calculous cholecystitis and are dif-ficult to detect preoperatively. Therefore, in this study, we aimed to evaluate whether serum inflammatory parameters are predictive factors for complicated cholecystitis (CC).
METHODS: In the present study, histopathological findings of 250 patients who were operated on with the diagnosis of acute chole-cystitis (AC) in the emergency department between 2014 and 2019 were evaluated and the cases were divided into two groups as AC and CC. Parameters, including age, gender, body mass index, white blood cell (WBC) count, C-reactive protein (CRP), neutrophil-to-lym-phocyte ratio (NLR), mean platelet volume (MPV), and platelet distribution width (PDW), were examined for their ability to predict CC.
RESULTS: The findings obtained in this study showed that WBC, CRP, and NLR were significantly higher in the CC group (p<0.05). WBC >9.000 cells/ml, CRP >29.0, and NLR >4.3 were the factors that could predict CC. There was no significant difference between the two groups concerning MPV and PDW (p>0.05). CC was observed more frequently in patients over 65 years of age, but there was not a statistically significant difference (p=0468).
CONCLUSION: WBC, CRP, and NLR are valuable biochemical markers in predicting complicated AC. Advanced age may be a help-ful predictive factor for CC. These factors may be helpful in making an early cholecystectomy decision.

Keywords: Acute cholecystitis, complicated cholecystitis, gangrenous cholecystitis, predictive factors.

Komplike akut kolesistit tanısında serum enflamatuvar parametrelerin öngörücü rolüne yönelik bir araştırma

Server Sezgin Uludağ1, Ozan Akıncı2, Nazım Güreş3, Yasin Tosun2, Ahmet Necati Şanlı1, Abdullah Kağan Zengin1, Mehmet Faik Özçelik1
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
3Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Balıkesir

AMAÇ: Safra kesesi gangreni ve perforasyonu, akut taşlı kolesistitin önemli bir komplikasyonudur ve ameliyat öncesi olarak tespit edilmesi zordur. Bu nedenle bu çalışmada, serum enflamatuvar parametrelerin komplike kolesistit için prediktif faktör olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada acil serviste 2014–2019 yılları arasında akut kolesistit tanısıyla ameliyat edilen 250 hastanın histopatolojik bulguları değerlendirildi ve olgular akut kolesistit ve komplike kolesistit olarak iki gruba ayrıldı. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, beyaz kan hücresi sayısı (WBC), C-reaktif protein (CRP), nötrofil-lenfosit oranı (NLR), ortalama trombosit hacmi (MPV) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) gibi parametreler, komplike kolesistiti tahmin etme oranları açısından incelendi.
BULGULAR: Bu çalışmada elde edilen bulgular komplike kolesistit grubunda WBC, CRP ve NLR’nin anlamlı olarak daha yüksek olduğunu gösterdi (p<0.05). WBC >9.000 hücre/ml, CRP >29.0 ve NLR >4.3, komplike kolesistiti öngörebilen faktörlerdi. MPV ve PDW açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Altmış beş yaş üstü hastalarda komplike kolesistit daha sık görüldü, ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0468).
TARTIŞMA: WBC, CRP ve NLR, komplike akut kolesistiti tahmin etmede değerli biyokimyasal belirteçlerdir. İleri yaş, komplike kolesistit için yararlı bir prediktif faktör olabilir. Bu faktörler erken kolesistektomi kararı vermede yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, kangren kolesistit, komplike kolesistit, prediktif faktörler.

Server Sezgin Uludağ, Ozan Akıncı, Nazım Güreş, Yasin Tosun, Ahmet Necati Şanlı, Abdullah Kağan Zengin, Mehmet Faik Özçelik. An investigation into the predictive role of serum inflammatory parameters in the diagnosis of complicated acute cholecystitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022; 28(6): 818-823

Corresponding Author: Server Sezgin Uludağ, Türkiye
Manuscript Language: English