p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Efficiency of the estimation of physiologic ability and surgical stress (E-PASS) score in predicting postoperative complications after robot-assisted radical prostatectomy [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 423-429 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.36332

Efficiency of the estimation of physiologic ability and surgical stress (E-PASS) score in predicting postoperative complications after robot-assisted radical prostatectomy

Süleyman Bulut1, Yalcin Kizilkan1, Hüseyin Gültekin1, Ali Yasin Ozercan2, Burak Köseoğlu3, Halil Demirçakan4, Tanju Keten1, Ünsal Eroğlu1, Özer Güzel1, Altug Tuncel1, Cüneyt Özden1
1Department of Urology, Ankara Bilkent City Hospital, Ankara-Türkiye
2Department of Urology, Sirnak State Hospital, Sirnak-Türkiye
3Department of Urology, Ankara Polatli Duatepe State Hospital, Ankara-Türkiye
4Department of Urology, Konya Cumra State Hospital, Konya-Türkiye

BACKGROUND: Robot-Assisted Radical Prostatectomy (RARP) is increasingly becoming the standard surgical treatment for prostate cancer. While some risk factors for postoperative complications of RARP have been identified, no scoring model that incorporates both preoperative physical status of the patient and intraoperative risk factors has been developed. The Estimation of Physiologic Ability and Surgical Stress (E-PASS) score was initially described to predict postoperative complications after gastrointestinal surgical procedures. This study aims to assess the effectiveness of the E-PASS score in predicting postoperative complications of RARP.
METHODS: A retrospective evaluation was conducted on 204 patients who underwent RARP between 2019 and 2022. Demographic data, parameters indicating patients’ preoperative physical condition, and intraoperative risk factors were analyzed. The E-PASS score and subscores were calculated for each patient.
RESULTS: Of the patients, 164 (80.4%) were discharged without any postoperative complications (Group 1), and 40 (19.6%) experienced various degrees of complications (Group 2). Patients in Group 2 had higher rates of previous abdominal surgery, elevated Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance scores, longer surgical durations, and higher E-PASS scores. To assess the effectiveness of the Comprehensive Risk Score (CRS) as a predictive factor for postoperative complications, a receiver operating characteristic (ROC) curve was constructed with a 95% confidence interval (CI), and a cut-off value was established. The cut-off value for CRS was determined to be -0.0345 (area under the curve [AUC]=0.783, CI: 0.713-0.853; p<0.001). Patients with a CRS higher than the cut-off value had a 16.4 times higher rate of postoperative complications after RARP (95% CI: 5.58-48.5).
CONCLUSION: The E-PASS scoring model successfully predicts postoperative complications in patients undergoing RARP by using preoperative data about the physical status of the patient and surgical risk factors. The E-PASS score and its subscores could be utilized as objective criteria to determine the risk of postoperative complications before and immediately after surgery.

Keywords: Robot-assisted radical prostatectomy, prostate cancer, postoperative complication.

Robot yardımlı radikal prostatektomi yapılan hastalarda postoperatif komplikasyonların öngörülmesinde E-PASS skorunun etkinliğinin değerlendirilmesi

Süleyman Bulut1, Yalcin Kizilkan1, Hüseyin Gültekin1, Ali Yasin Ozercan2, Burak Köseoğlu3, Halil Demirçakan4, Tanju Keten1, Ünsal Eroğlu1, Özer Güzel1, Altug Tuncel1, Cüneyt Özden1
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Şırnak Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Şırnak, Türkiye
3Ankara Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
4Konya Çumra Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya, Türkiye

AMAÇ: Robot Yardımlı Radikal Prostatektomi (RYRP), günümüzde prostat kanseri cerrahi tedavisinde standart yaklaşım haline gelmiştir. RYRP’nin postoperatif komplikasyonlarını öngören bazı risk faktörleri tanımlanmış olsa da, hastanın preoperatif fiziksel durumunu ve intraoperatif değişkenleri eş zamanlı olarak ele alan bir skorlama sistemi henüz önerilmemiştir. Estimation of Physiologic Ability and Surgical Stress (E-PASS) skoru, ilk olarak gastrointestinal cerrahilerden sonra gelişen postoperatif komplikasyonların öngörülmesinde kullanılmıştır. Çalışmamızda, E-PASS skoru ve alt skorlarının RYRP’nin postoperatif komplikasyonlarını kestirmek amacıyla kullanılmasının başarısını tespit etmeyi amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: 2019 ve 2022 yılları arasında RYRP yapılmış olan 204 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, hastaların preoperatif fiziksel durumunu belirten parametreler ve intraoperatif risk faktörleri analiz edildi, tüm hastalar için E-PASS skoru ve alt skorları hesaplandı.
BULGULAR: 164 (%80.4) hasta komplikasyonsuz taburcu edildi (Grup 1); fakat 40 (%19.6) hastada çeşitli postoperatif komplikasyonlar geliştiği görüldü (Grup 2). Grup 2’de yer alan hastaların daha yüksek oranda geçirilmiş batın cerrahi öyküsü, daha yüksek ECOG performans skoru, daha uzun cerrahi süresi ve daha yüksek E-PASS skorları olduğu gözlendi. Kapsamlı Risk Skoru (CRS) skorlarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla %95 güven aralığıyla ROC eğrisi oluşturuldu ve kestirim değeri belirlendi. CRS için kestirim değeri -0.0345 olarak belirlendi (EAA= 0.783, GA: 0.713–0.853; p<0.001). Kestirim değerinden yüksek CRS skoru olan hastaların RYRP sonrası komplikasyon gelişme riski 16,4 kat artmış olarak görüldü (%95 GA 5.58-48.5).
SONUÇ: E-PASS skorlama sistemi RYRP’nin postoperatif komplikasyonlarını preoperatif fiziksel kondisyon ve cerrahi değişkenleri ele alarak başarılı bir şekilde öngörebilmektedir ve cerrahi öncesi ve cerrahiden hemen sonraki dönemde objektif bir kriter olarak kullanılabilmek için adaydır.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, postoperatif komplikasyon, robot yardımlı radikal prostatektomi.

Süleyman Bulut, Yalcin Kizilkan, Hüseyin Gültekin, Ali Yasin Ozercan, Burak Köseoğlu, Halil Demirçakan, Tanju Keten, Ünsal Eroğlu, Özer Güzel, Altug Tuncel, Cüneyt Özden. Efficiency of the estimation of physiologic ability and surgical stress (E-PASS) score in predicting postoperative complications after robot-assisted radical prostatectomy. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(6): 423-429

Corresponding Author: Süleyman Bulut, Türkiye
Manuscript Language: English