p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 9 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Comparison of antemortem clinical diagnosis and postmortem findings in burn-related deaths [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 491-495 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.36604

Comparison of antemortem clinical diagnosis and postmortem findings in burn-related deaths

Harun Tuğcu1, Fatih Zor2, Mehmet Toygar1, Hüseyin Balandız1
1Department Of Forensic Medicine, Gulhane Military Medical Academy, Ankara
2Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Gulhane Military Medical Academy, Ankara

BACKGROUND: Burn injuries are an important public health problem resulting in high morbidity and mortality. Mortality in burn patients is associated with age, the extent of the burn surface, and the presence of concurrent chronic diseases. Studies have revealed differences between antemortem clinical diagnoses and postmortem findings in burn-related deaths.
METHODS: In the present study, postmortem examination reports and autopsy reports issued by the Department of Forensic Medicine in Gülhane Military Medical Academy between 1 January 1994 and 30 May 2013 were retrospectively reviewed together with patient charts in an attempt to compare postmortem findings and antemortem clinical findings in burn-related deaths.
RESULTS: In a period of approximately 20 years, thirty-one (6.9%) of the deaths among 450 cases were burn-related. Of the injuries, 90.3% were caused by flame burns. Mean burn percentage was 70.52%, and the survival of these cases was found to decrease significantly with increasing burn percentage (r=-0.491, p=0.005). According to autopsy findings, pneumonia was the most frequently overlooked antemortem clinical diagnosis, and mortality was associated with systemic organ failures.
CONCLUSION: Burn-related deaths are an important cause of mortality among soldiers. We believe that postmortem findings revealed by autopsies could significantly contribute to the treatment of burn cases, and that interdisciplinary data sharing would be important in this respect.

Keywords: Autopsy, burn injury; soldiers.

Yanığa bağlı ölümlerde antemortem klinik tanılar ve postmortem bulguların karşılaştırması

Harun Tuğcu1, Fatih Zor2, Mehmet Toygar1, Hüseyin Balandız1
1Adli Tıp Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara
2Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara

AMAÇ: Yanığa bağlı yaralanmalar, yüksek morbidite ve mortaliteyle sonuçlanabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yanık hastalarında mortalite; yaşlılık, yanık alanı yüzdesinin geniş olması ve kronik hastalıkların birlikteliği ile ilişkilidir. Yapılan çalışmalar, yanığa bağlı ölüm olgularında premortem klinik teşhisler ile postmortem bulguların farklılık gösterdiğini ortaya çıkartmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada, 1 Ocak 1994 ile 30 Mayıs 2013 tarihleri arasında, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda yapılan ölü muayenesi ve otopsi raporları ile hasta dosyaları geriye dönük olarak incelenerek, yanığa bağlı ölümlerde saptanan postmortem bulgular ile antemortem klinik bulguların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
BULGULAR: Yaklaşık 20 yıllık bir süre zarfında, 450 olgunun 31’inin (%6.9) yanığa bağlı ölüm olduğu saptanmıştır. Yaralanmaların %90.3 oranında alev yanığı sonucu meydana geldiği saptanmıştır. Olguların yanık yüzdesi oranı ortalaması %70.52 olup bu oran arttıkça yaşam süresinin istatistiksel olarak kısaldığı saptanmıştır (r=-0.491, p=0.005). Otopsi bulgularına göre; antemortem olarak atlanan en sık klinik tanının pnömoni olduğu ve mortalitenin sistemik organ yetersizliklerine bağlı olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA: Yanığa bağlı ölümler asker popülasyonu açısından önemli bir mortalite nedenidir. Otopsi ile ortaya konulan postmortem bulguların, yanık hastaların tedavisini yürüten klinisyenlere önemli katkılar sağlayacağını ve bu bağlamda disiplinlerarası veri paylaşımının önemli olduğunu değerlendirmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Asker, otopsi; yanığa bağlı yaralanmalar.

Harun Tuğcu, Fatih Zor, Mehmet Toygar, Hüseyin Balandız. Comparison of antemortem clinical diagnosis and postmortem findings in burn-related deaths. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(6): 491-495

Corresponding Author: Hüseyin Balandız, Türkiye
Manuscript Language: English