p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945
Volume : 29 Issue : 1 Year : 2023

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Using the properties of Amyand’s hernia in children in the preoperative diagnosis: our experience and review of the literature [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 253-259

Using the properties of Amyand’s hernia in children in the preoperative diagnosis: our experience and review of the literature

Barlas SULU1, Serkan ISLER2
1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Kars,Turkey
2Kars State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Kars,Turkey

BACKGROUND
Amyand’s hernia is a rare hernia in which a normal or inflamed appendix is found in the inguinal hernia sac. Differential diagnosis of Amyand’s hernia prior to surgery is quite difficult. In this study, in order to develop a preoperative diagnostic approach, cases of pediatric patients at different ages were analyzed and their common properties are discussed herein.
METHODS
In the present study, the findings in pediatric patients (ages 0-15) with Amyand’s hernia reported in the literature together with findings in four cases operated in our center were retrospectively assessed with respect to their demographic, preoperative, peroperative, and postoperative characteristics. These 19 cases in total were divided into two groups as age 0-1 and over age 1, and their characteristics were compared.
RESULTS
The two groups revealed different characteristics. However, in children over age 1, in the presence of appendicitis in the hernia sac, criteria like the frequency and order of symptoms, leukocytosis and bowel sounds showed similarity with abdominal appendicitis (acute appendicitis).
CONCLUSION
In children over age 1 with Amyand’s hernia who are admitted to the emergency clinic with suspected incarcerated and strangulated hernia, it is possible to diagnose Amyand’s hernia after a detailed preoperative examination.

Keywords: Appendicitis, child; hernia.

Çocuklarda Amyand herninin özellikleri ve bu özelliklerin ameliyat öncesi tanıda kullanılması: Deneyimlerimiz ve literatürlerin değerlendirilmesi

Barlas SULU1, Serkan ISLER2
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,genel Cerrahi Ana Bilim Dalı,kars, Türkiye
2Kars Devlet Hastanesi,çocuk Cerrahisi Bölümü,kars, Türkiye

AMAÇ
Amyand herni, inguinal herni kesesi içinde normal veya enflame apendiksin bulunduğu nadir bir durumdur. Bu nedenle ameliyat öncesi ayırıcı tanısı oldukça zordur. Bu çalışmada, farklı yaşlardaki çocuk olguların özellikleri incelenerek, bu özelliklerden ameliyat öncesi tanıda yararlanıp yararlanılamayacağı değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, ameliyat ettiğimiz 4 olgu ile literatürlerdeki 15 Amyand hernili çocuk hastanın (0-15 yaş arası) demografik, ameliyat öncesi, ameliyattaki ve ameliyat sonrası özellikleri geriye dönük olarak değerlendirildi. Bu 19 olgu 0-1 yaş ve 1 yaş üstü olarak iki gruba ayrılarak özellikleri karşılaştırıldı.
BULGULAR
İki grupta da farklı özellikler saptandı. Ancak, 1 yaş üstü çocuklarda herni kesesi içinde apandisit varlığında, semptomların görülme sıklığı ve sırası, lökositoz varlığı, bağırsak seslerinin durumu gibi ölçütler abdomendeki apandisit (akut apandisit) ile benzerlik göstermekte idi.
SONUÇ
Bir yaşından büyük, inkarsere-strangüle herni şüphesi ile acil kliniklere başvuran Amyand hernili çocuklarda, dikkatli inceleme sonucu ameliyattan önce Amyand herninin tanısının konması mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, çocuk; herni.

Barlas SULU, Serkan ISLER. Using the properties of Amyand’s hernia in children in the preoperative diagnosis: our experience and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(3): 253-259

Corresponding Author: Barlas SULU, Türkiye
Manuscript Language: Turkish