p-ISSN: 1306-696x | e-ISSN: 1307-7945

Quick Search
SCImago Journal & Country Rank
Risk of burns in pressure cooker usage: a comprehensive analysis of explosive injuries [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 216-220 | DOI: 10.14744/tjtes.2024.38131

Risk of burns in pressure cooker usage: a comprehensive analysis of explosive injuries

Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Nadir Adnan Hacım, Hasim Furkan Gullu, Merve Tokocin, Önder Önen, Mustafa Turan
Department of General Surgery, Bagcilar Training and Research Hospital, Istanbul-Türkiye

BACKGROUND: Despite the widespread use of pressure cookers for quick and efficient cooking, literature has insufficiently highlighted the potential dangers resulting from inappropriate handling. This study aims to provide a comprehensive overview of 32 patients who presented with pressure cooker burns, emphasizing the serious risks associated with their misuse.
METHODS: Retrospective data were collected from patients admitted to Bağcılar Training and Research Hospital Burn Center between 2017 and 2020 with pressure cooker burns in Türkiye. Data encompassed patient characteristics, burn causes, locations, severities, treatments, and clinical outcomes.
RESULTS: The study included 32 patients (29 female/3 male) with a mean age of 42.3 (8-83). Patients were categorized based on burn areas, revealing associated injuries such as ocular (34.3%) and ear injuries (6.25%). The average hospital stay was 10.5 days [2-37]. While five pressure cookers exploded due to product-related issues, 26 explosions resulted from user errors (15.6%/81.2%). Importantly, no mortality was observed among the patients.
CONCLUSION: While pressure cookers facilitate rapid food preparation, this study underscores the severe risks arising from product or usage errors. This study emphasizes the need for more effective usage instructions and increased awareness about pressure cookers to prevent burn risks. We anticipate that educational programs focused on safe pressure cooker use could significantly reduce the incidence of serious injuries.

Keywords: Burn, explosive burn, pressure cooker.

Düdüklü tencere kullanımında yanık tehlikesi: Patlayıcı yaralanmaların detaylı incelemesi

Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Nadir Adnan Hacım, Hasim Furkan Gullu, Merve Tokocin, Önder Önen, Mustafa Turan
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Hızlı ve etkili yemek pişirmek için yaygın olarak kullanılan düdüklü tencerelerin, uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan potansiyel tehlikeleri literatür yeterince vurgulamamıştır. Bu çalışma, düdüklü tencere yanıkları nedeniyle tedavi arayan 32 hastayı kapsayarak, düdüklü tencerelerin yanlış kullanımından kaynaklanan ciddi risklere vurgu yapmayı amaçlamaktadır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne 2017 ile 2020 yılları arasında düdüklü tencere yanığı ile başvuran hastalardan retrospektif veriler toplandı. Veriler, hasta özellikleri, yanma nedenleri, yerleri, ciddiyetleri, tedavileri ve klinik sonuçları içermektedir.
BULGULAR: Çalışma, 32 hastayı (29 kadın/3 erkek) içermekte olup, ortalama yaşları 42.3 (8-83) idi. Hastalar, yanık bölgelerine göre kategorize edildi ve ilişkili yaralanmalar, özellikle oküler (%34.3) ve kulak yaralanmalarını (%6.25) içermekteydi. Ortalama hastanede kalış süresi 10.5 gün [2-37] idi. Ürünle ilgili sorunlardan kaynaklanan 5 düdüklü tencere patlaması yaşanırken, 26 patlama kullanıcı hatalarından kaynaklandı (%15.6 / %81.2). Hastalar arasında mortalite gözlenmedi.
SONUÇ: Düdüklü tencereler, hızlı yemek pişirmeyi kolaylaştırırken, bu çalışma ürün veya kullanım hatalarından kaynaklanan ciddi riskleri vurgulamaktadır. Bu çalışma, daha etkili kullanım talimatlarına ve düdüklü tencerelerle ilgili farkındalığın artırılmasına ihtiyacı vurgulamaktadır. Güvenli düdüklü tencere kullanımına odaklanan eğitim programlarının, ciddi yaralanmaların insidansını önemli ölçüde azaltabileceğini öngörmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Düdüklü tencere, patlayıcı yanık, yanık.

Serhat Meriç, Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Nadir Adnan Hacım, Hasim Furkan Gullu, Merve Tokocin, Önder Önen, Mustafa Turan. Risk of burns in pressure cooker usage: a comprehensive analysis of explosive injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2024; 30(3): 216-220

Corresponding Author: Talar Vartanoglu Aktokmakyan, Türkiye
Manuscript Language: English